Mikä tarkoittaa aktiivimalli

Aktiivimalli tarkoittaa sitä, että työttömyyspäivärahan hakijan täytyy osoittaa olevansa aktiivinen olemalla työssä, työllistymistä edistävässä palvelussa tai harjoittamalla yritystoimintaa. Jos hakija ei ole ollut laissa säädetyllä tavalla aktiivinen, päivärahan tasoa alennetaan 4,65 %. Aktiivisuuden piiriin kuulumisessa ei ole ikäraja, joten myös lisäpäivillä (ns. ”eläkeputki”) olevat hakijat ovat myös aktiiviseurannan piirissä.

Aktiivisuuden seuranta

Aktiivisuutta seurataan 65 maksupäivän jaksoissa. Tämä tarkoittaa sitä, että kun työttömyyspäivärahaa on maksettu 65 maksupäivältä täysimääräisenä, soviteltuna tai vähennettynä, työttömyyskassa tarkastaa, onko hakija ollut lain edellyttämällä tavalla aktiivinen. Jos edellytys ei täyty, työttömyyspäivärahaa alennetaan 4,65 % seuraavalta 65 maksupäivältä. Alennus tehdään täysimääräiseen työttömyyspäivärahaan.

Jos aktiivisuusedellytys täyttyy, päivärahaa maksetaan normaalin päivärahan suuruisena seuraavat 65 maksupäivää, jonka jälkeen aktiivisuutta taas tarkistetaan kyseisten 65 päivän aikana.

Jos hakijalle on jo maksettu ansiopäivärahaa 4,65 %:lla alennettuna, ja hakija ei täytä aktiivisuusedellytystä seuraavankaan tarkastelujakson aikana, ansiopäivärahaa ei alenneta lisää, vaan taso pysyy samana kuin edellisen tarkastelujakson aikana eli 4,65 %:lla alennettuna.

Aktiivisuuden seuranta alkaa ensimmäisestä maksettavasta päivästä. Jos tukipakettiaika päättyy esimerkiksi 15.3.19, ja hakija ryhtyy saamaan työttömyysetuutta omavastuuajan jälkeen 25.3.2019 alkaen, aktiivisuuden seuranta alkaa 25.3.2019. Jos ansiopäivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa, tarkastelujakso on 25.3.2019-21.6.2019.

Aktiivisuutta kartuttava palkkatyö

Aktiivisuusedellytyksen täyttäminen on mahdollista työskentelemällä 65 maksupäivän aikana niin paljon, että se täyttäisi työssäoloehdon, jos työ tehtäisiin yhden kalenteriviikon aikana. Käytännössä tämä tarkoittaa vähintään 18 tunnin työskentelyä 65 maksupäivän aikana. Työn täytyy olla palkkatyötä ja työstä pitää maksaa työehtosopimuksen mukainen palkka. Jollei alalla ole työehtosopimusta, täytyy palkan olla kokoaikatyöstä vähintään 1211 euroa kuukaudessa vuonna 2019. Tästä laskettu tuntipalkka on 7,04 euroa per tunti. Työtunteja täytyy olla vähintään 18 tuntia 65 maksupäivän aikana. Maksupäivällä tarkoitetaan maksettuja työttömyyspäivärahapäiviä. Työtunnit voivat jakautua 65 maksupäivän ajalle miten vain, kunhan niitä on vähintään 18 tuntia.

Työaikajärjestelyiltään epätavallisilla aloilla riittää vähäisempi työskentely (esim. opetusala) tai työssäoloehdon täyttyminen voidaan laskea ansioista, jos on kyse työjärjestelyiltään epätavallisesta alasta (esim. luovan ja esityksellisen alan työ). Laskutuspalvelua käyttävä itsensä työllistäjä katsotaan yritystoiminnassa työskentelyksi.

Aktiivisuuteen luettava yritystoiminta

Jos hakija harjoittaa yritystoimintaa, 65 päivän tarkastelujakson aikana tulisi ansaita vähintään 23 % yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta. Vuonna 2019 tämä on 1 068 euroa ja 23 % kyseisestä summasta on 245,64 euroa. Kun tämän jakaa kolmelle kuukaudelle, riittää, että yritystuloa on vähintään 81,88 euroa per kuukausi. Tulot huomioidaan pääsääntöisesti maksupäivän mukaan, mutta jos työttömyyskassalla on verotuspäätös käytössä (esimerkiksi sivutoimiset maatalousyrittäjät), tulo lasketaan verotuspäätöksestä. Tällöin verotuspäätöksessä pitäisi olla yritystoiminnasta saatuja ansiotuloja vähintään noin 983 euroa, jotta aktiivisuusedellytys täyttyisi.

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa yritystoiminnan ajalta, jos TE-toimisto on todennut yritystoiminnan sivutoimiseksi tai yritystoiminta kestää enintään kaksi viikkoa. Laskutusosuuskunnan kautta työskentely katsotaan yritystoiminnassa työskentelyksi. Ttyöttömänä aloitetun yritystoiminnan laajuutta ei tutkita ensimmäiseen neljään kuukauteen, joten ansiopäivärahaa maksetaan tältä ajalta, ja yritystoiminnasta saadut tulot sovitellaan (ks. tarkemmin kohdasta soviteltu päiväraha).

Aktiivisuutta kartuttavat koulutukset, kokeilut ja palvelut

Aktiivisuusedellytys täyttyy myös, jos hakija osallistuu viitenä päivänä TE-toimiston järjestämään työllistämistä edistävään palveluun. Työllistymistä edistäviä palveluja ovat omaehtoinen koulutus, työvoimakoulutus, työnhaku- ja uravalmennus, työ- ja koulutuskokeilu sekä kuntouttava työtoiminta. Jos työllistymistä edistävästä palvelusta on sovittu työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa, hakija voi saada korotettua ansio-osaa palvelun ajalta (ks. tarkemmin kohdasta korotettu ansio-osa). TE-toimisto antaa työttömyyskassalle lausunnon palveluun osallistumisesta.

Aktiivisuuteen käy myös muu työvoimaviranomaisen järjestämä tai hankkima työllistymisedellytyksiä parantava palvelu tai toiminta. Palvelu voi olla esimerkiksi asiantuntija-arviointia, ammatinvalinta- tai uraohjausta sekä työhönvalmennusta.   

Vähintään viisi päivää kestävä rekrytointikokeilu tai rekrytointikoulutus kartuttavat aktiivisuutta.

Vähintään viisi päivää kestävä sivutoiminen opiskelu kartuttaa myös aktiivisuutta vuoden 2019 alusta. Opiskeluaikaa voidaan huomioida enintään kuusi kuukautta. TE-toimistolle täytyy ilmoittaa opinnoista.  

Lyhytketoinen (enintään 6 kk) kestävä opiskelu kerryttää aktiivisuutta vuoden 2019 alusta. Opintojen tulee kestää vähintään viisi päivää, jotta aktiivisuus karttuisi. TE-toimistolle täytyy ilmoittaa opintojen alkamisesta.

Työkyvyn tutkimukset tai arvioinnit eivät täytä aktiivisuusedellytystä.

Aktiivisuutta ei edellytetä kaikissa tilanteissa

Jos hakijalla on vireillä työkyvyttömyyseläkehakemus, aktiivisuutta ei edellytetä ajalta, jona eläkehakemusta käsitellään ensiasteessa (eläkeyhtiössä). Jos eläkepäätös on kielteinen, hakija siirtyy aktiivisuuden piiriin eläkepäätöksen antopäivää seuraavan kuukauden alusta lukien, vaikka päätökseen haettaisiin muutosta.

Osittaista varhennettua vanhuuseläkettä saava hakija on aktiivimallin piirissä

Aktiivisuutta ei edellytetä, jos hakija työskentelee kunnan kanssa tehdyllä toimeksiantosopimuksella omais- tai perhehoitajana.

Hakija ei ole aktiivisuuden piirissä, jos hän saa työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä sosiaalietuutta. Tällaisia etuuksia ovat esimerkiksi:

 • Kansaneläkelain 12 §:n 4 momentin mukainen työkyvyttömyyseläke (pysyvästi sokea tai liikuntakyvytön)
 • Työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) ja maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain (873/2015) mukainen haittaraha
 • Sotilasvammalain mukainen elinkorko ja täydennyskorko
 • Vammaisetuuksista annetun lain mukainen vammaistuki
 • Osatyökyvyttömyyseläke
 • Osakuntoutustuki
 • Työkyvyttömyyseläke, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella
 • Tapaturmavakuutuksen päiväraha, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella
 • Tapaturmavakuutuslain mukaisen elinkoron täydennyskorkoa vastaava osa, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella,
 • Tapaturmaeläke, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella
 • Potilasvahinkolain mukainen korvaus työansion menetyksestä (eläke)
 • Ansionmenetyskorvaus, jota maksetaan työkyvyttömyyden tai vamman perusteella
 • Toisesta valtiosta saatu etuus työkyvyttömyyden perusteella
 • Liikennevakuutuslain mukainen pysyvän haitan korvaus

Lomautetut ja aktiivisuus

Lomautetuilla aktiivisuutta ei seurata, jos työttömyyspäivärahaa maksetaan yhdenjaksoisesti alle 65 päivältä kokonaan lomautetulle. Jos ansiopäivärahaa maksetaan lomautuksen perustella yhdenjaksoisesti vähintään 64 päivää, hakija siirtyy aktiivisuuden piiriin. Ansiopäivärahan yhdenjaksoisen maksamisen voi keskeyttää ennen 64 maksupäivän täyttymistä esimerkiksi pitämällä vuosilomaa. Tällöin hakija ei siirry aktiivisuuden piiriin ennen kuin hänelle maksetaan keskeytyksen jälkeen yhdenjaksoisesti ansiopäivärahaa taas 64 päivältä.   

Vuoroviikkolomautuksissa (lomautettu joka toisen viikon) sekä lyhennetyssä työviikossa hakija ei ole yhdenjaksoisesti lomautettu, joten hän ei käytännössä siirry aktiivisuuden piiriin missään vaiheessa. Lyhennetyssä työpäivässä sekä ns. sekamuotoisissa lomautuksissa (maksetaan soviteltua päivärahaa) aktiivisuutta seurataan. Käytännössä aktiivisuus kuitenkin täyttyy, koska työpäiviä on yleensä viikoittain, joten vähintään 18 tunnin edellytys 65 maksupäivän aikana täyttyy.      

Eri aktiivisuuksia ei voi laskea yhteen

Erilaisia aktiivisuustapoja ei voi yhdistää. Esimerkiksi palkkatyötä ei voi täydentää yritystoiminnalla tai työllistymistä edistävällä palvelulla. Eikä muuta työvoimaviranomaisen järjestämää tai hankkimaa palvelua tai toimintaa voi yhdistää työllistymistä edistävään palveluun. Hakijan on täytettävä aktiivisuusedellytys yhdestä vaihtoehdosta, esimerkiksi työskentelemällä tai osallistumalla työllistymistä edistävään palveluun.

Mutta kaksi samaa aktiivisuustapaa voidaan laskea yhteen. Esimerkiksi kahta erikseen järjestettyä työllistymistä edistävää palvelua voidaan laskea yhteen.

65 maksupäivän tarkastelujakson alkaminen alusta

Uusi 65 päivän tarkastelujakso alkaa alusta, kun hakijalle täyttyy työssäoloehto uudelleen tai hän on työllistynyt kokoaikatyössä tai päätoimisena yrittäjänä yhdenjaksoisesti yli kaksi viikkoa. Uusi tarkastelujakso alkaa myös, jos soviteltu työttömyyspäiväraha on hylätty 80 prosentin työaikarajan ylittymisen vuoksi, tulojen ylittymisen vuoksi tai siitä syystä, että työaikavalvonta puuttuu. Lisäksi tarkastelujakso alkaa alusta, jos TE-toimisto on määrännyt hakijalle korvauksettoman määräajan tai työssäolovelvoitteen. Aktiviisuuden tarkastelujakso alkaa alusta myös siinä tapauksessa, että jäsen on opiskellut päätoimisesti vähintään viisi päivää, ja hän ei ole saanut työttömyysetuutta tältä ajalta.

Jos ansiopäivärahaa on maksettu alennettuna tarkastelujakson alkaessa alusta, taso palautuu ennalleen eli ansiopäivärahaa maksetaan alentamattomana tarkastelujakson alkaessa alusta. Esimerkiksi jos hakijalle on maksettu alennettua ansiopäivärahaa 20 päivältä, ja hän menee kolmeksi viikoksi kokoaikatyöhön, 65 päivän tarkastelujakso alkaa alusta työn jälkeen ja hänelle maksetaan ansiopäivärahaa alentamattomana.