Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Rekisterin pitäjä

Työttömyyskassa Pro
y-tunnus 0571104-7

Selkämerenkuja 1 A 
00180 Helsinki

09 1727 31, www.prokassa.fi

Rekisterivastaavat kassanjohtaja Mervi Ruokola ja

jäsenpalvelupäällikkö Sirpa Lappi

Rekisterin nimi Työttömyyskassan jäsen- ja maksurekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Työttömyyskassan tehtävänä on työttömyysturvalaissa tarkoitetun ansiopäivärahan ja muiden kassan toimialaan kuuluvien lakisääteisten etuuksien järjestäminen jäsenilleen kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisteriä käytetään Työttömyyskassa Pron jäsenten etuusasioiden hoitamiseksi. Rekisterin osarekistereitä ovat jäsentietorekisteri, maksurekisteri ja takaisinperintärekisteri.

Maksurekisteriin tallennettujen jäsenten henkilötietoja käytetään ansiopäivärahan, vuorottelukorvauksen ja ylläpitokorvausten maksamiseen.

Takaisinperintärekisteriä käytetään kassan jäsenelle liikaa maksetun ansiopäivärahan, vuorottelukorvauksen ja ylläpitokorvausten takaisinperintään.

Rekisterin tietosisältö

Jäsenrekisteriin on tallennettu tietoja työttömyyskassan jäsenistä ja jäsenmaksuista. Työttömyyskassan jäsenrekisterin sisältö ilmenee tarkemmin eriteltynä rekisteriselosteen lopusta. Maksurekisteriin on rekisteröity tietoja jäsenistä, jotka ovat hakeneet ansiopäivärahaa, koulutuspäivärahaa ja muita opintososiaalisia etuuksia ja vuorottelukorvausta.

Maksurekisterin tietoryhmiä ovat jäsenen perustiedot ja maksuperusteet, työvoimapoliittiset lausunnot, kurssitiedot, työttömyystiedot ja työssäolotiedot sekä maksu- ja päätöstiedot ja jäsenen vuosikertymät. Tarkempi tietoryhmien tietosisältö on eriteltynä rekisterin lopussa.

Takaisinperintärekisteriin on rekisteröity tiedot etuudensaajista, joille on maksettu liikaa etuutta ja etuus peritään kokonaan tai osaksi takaisin taikka takaisinperinnästä luovutaan kokonaan tai osittain. Takaisinperintärekisterin tietoryhmiä ovat jäsentiedot, tapaustiedot, maksurivit, rekisterikorjaukset ja suoritukset. Tarkempi tietoryhmien tietosisältö ilmenee eriteltynä rekisterin lopussa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisteriin saadaan tietoja säännönmukaisesti hakijan itsensä toimittamasta jäsenhakemuksesta, jäsenen toimittamista ilmoituksista, jäsenen edellisestä työttömyyskassasta sekä maksurekisteristä. Lisäksi työttömyyskassa saa tietoja Väestörekisterikeskuksesta. Maksurekisteriin saadaan henkilötietoja työttömyyspäivärahaa, opintososiaalisia etuuksia ja vuorottelukorvausta hakeneen jäsenen toimittamista päivärahahakemuksista ja hakemuksen liitteistä sekä palkkatodistuksesta, jäsenrekisteristä, työ- ja elinkeinotoimistosta, Kelalta, Väestörekisterikeskuksesta, eläkelaitoksilta, verottajalta ja tarvittaessa muilta työttömyyskassoilta.

Takaisinperintärekisteriin saadaan tietoja hakijan itsensä toimittamasta hakemuksesta, työnantajalta, työvoimaviranomaiselta, verottajalta, eläkelaitoksilta, Kelalta sekä maksu- ja jäsenrekisteristä. Tarkempi selvitys on rekisterin lopussa.

Tietojen säännönmukaiset siirrot

Jäsenrekisterin tietoja luovutetaan jäsenelle itselleen sekä työttömyyskassasta eronneen tai erotetun jäsenen uudelle työttömyyskassalle tai kassan asiamiehelle jäsenasioiden hoitamista varten. Verottajalle tietoja luovutetaan koneellisesti jäsenmaksujen huomioon ottamiseksi verotuksessa. Maksurekisteristä luovutetaan jäsentä koskevia tietoja jäsenelle, Finanssivalvonnalle, Eläketurvakeskukselle, Työttömyysvakuutusrahastolle, työ- ja elinkeinoministeriölle ja verottajalle. Tietoja luovutetaan myös pyynnöstä toiselle työttömyyskassalle, työ- ja elinkeinotoimistolle, Kelalle, sosiaali- ja terveysministeriölle, vakuutus- ja eläkelaitoksille, verottajalle sosiaalitoimistoille, ulosottoviranomaisille, oppilaitoksille, esitutkintaa suorittaville viranomaisille ja tuomioistuimille. Tarkempi selvitys säännönmukaisista tietojen luovutuksista on rekisteriselosteen lopussa.

Takaisinperintärekisterin tietoja luovutetaan jäsenelle, Eläketurvakeskukselle, vakuutus- ja eläkelaitoksille, ulosottoviranomaisille, verottajalle, Finanssivalvonnalle, Työttömyysvakuutusrahastolle, työ- ja elinkeinoministeriölle ja maksurekisteriin. Eläketurvakeskukselle tietoja luovutetaan työttömyyspäivien huomioon ottamiseksi eläkeasioissa ja mahdollisten eläkesuoritusten maksamiseksi työttömyyskassalle. Vakuutus- ja eläkelaitoksille tietoja luovutetaan mahdollisten eläkesuoritusten maksamiseksi työttömyyskassalle. Ulosottoviranomaisille tietoja luovutetaan saatavien perimistä varten. Tietoja luovutetaan Finanssivalvonnalle, verottajalle, työ- ja elinkeinoministeriölle ja Eläketurvakeskukselle tilastojen oikaisua varten. Digia Oyj:n maksatusjärjestelmään tietoja luovutetaan koneellisesti. Tietoja luovutetaan myös pyynnöstä toiselle työttömyyskassalle, työ- ja elinkeinotoimistolle, Kelalle ja muutoksenhakuviranomaisille. Epäiltäessä väärinkäytöstä tietoja voidaan luovuttaa esitutkintaa suorittaville viranomaisille.

Työttömyyskassan maksatusjärjestelmään kerättävät/tallennettavat henkilötason tiedot

Digia Oyj:n ylläpitämään, työttömyyskassan käytössä olevaan maksatusjärjestelmään on mahdollista tallettaa alla olevia tietoja. Osa tiedosta on sellaista, jonka tallentaminen ja oikeellisuus on käsittelijän/tallentajan vastuulla (esim. puhelinnumero, sähköpostiosoite, edellisen kassan tiedot, päätöksestä valittamiseen liittyvät tiedot). Suuri osa tiedosta on kuitenkin sellaista, jota käsittelijä ei pysty itse päivittämään vaan tiedot tulevat ohjelmasta muun toiminnon tuloksena (esim. maksuhistoriatiedot syntyvät, kun käsittelijä on kirjannut henkilölle maksun ja tähän liittyvä maksatusajo on suoritettu).

Ohjelmassa on mahdollista olla seuraavia henkilötason tietoja:

Jäsenrekisteri

 • henkilötunnus
 • nimi (sukunimi, etunimet, kutsumanimi, edellinen nimi)
 • osoite, väliaikainen osoite
 • puhelinnumerot
 • sähköpostiosoite
 • äidinkieli
 • työttömyyskassaan liittymispäivä
 • jäsenlaji
 • edellisen (tai edellisten) työttömyyskassan jäsenyysaika ja erosyy
 • jäsenmaksutiedot (aika, summa)

Maksurekisteri

 • työ- ja elinkeinotoimisto (josta lausunto/lausunnot tulleet)
 • ammatti (työ- ja elinkeinotoimiston lausunnosta)
 • työvoimapoliittisen lausunnon sisältö, lausuntokoodimaksetut päivät/täydet päivät
 • maksetut ajat maksuunpanopäivittäin ja tukilajeittain (brutto, vero, jäsenmaksu, perinnät, netto)
 • maksetun/käsitellyn ajanjakson työttömyyslaji (=tukilaji)
 • tilinumero, jolle työttömyyskassa maksaa henkilön etuuksia
 • perintätiedot (maksun saaja, alku- ja loppupäivämäärä, perittävä määrä, peritty määrä)
 • lasten syntymäajat tai henkilötunnukset (joista mahdollista saada lapsikorotusta) sekä mahdollinen lapsen kuolinpäivä
 • puolison samassa taloudessa asuvien lasten syntymäajat ja henkilötunnukset
 • työssäolotiedot (työssäoloseurantaa varten): aika, palkka, työssäoloehtoviikkojen lukumäärä, palkanmääritys
 • päiväpäivärahan perusteena oleva kuukausipalkka ja päiväpalkka, päivärahan suuruus
 • työttömyyden aikaiset tulot (etuuslaji, aika ja summa)koulutustuessa maakoodi, jos henkilö opiskelee ulkomailla
 • verotiedot (verokortin voimassaoloaika, vuosikertymä, verotapa, verokunta, veroprosentti/-prosentit)
 • maksettujen etuuksien rahoitusosuudet (valtio, työttömyysvakuutusrahasto, työttömyyskassa)
 • vuosikumulatiedot: tukilajeittain maksetut summat vuositasolla osiin eriteltynä (ansio-osa, perusosa, lapsikorotukset, mahdolliset ylläpitokorvaukset, jäsenmaksut, ennakonpidätykset, maksettu netto), maksetut päivät, täydet päivät, omavastuuaikojen lukumäärä
 • annetut myönteiset ja kielteiset päätökset (aika ja päätöksen sisältö)
 • 500 päivän enimmäismaksuajan laskurin tiedot (alkupäivämäärä, päivien lukumäärä)
 • työsuhteet (kesto, päättymispäivä, irtisanomisen syy, y-tunnus)

Takaisinperintärekisteri

Kassan takaisinperinnät

 • perinnän syy
 • onko kyse väärinkäytöksestä
 • minkä tukilajin perinnästä on kyse
 • perittävä aika
 • summa
 • perinnän lyhennystapa
 • saadut lyhennykset (summa, päivämäärä)
 • perintäpäätöksen päivämäärä ja sisältö + muut perinnän vaiheet
 • maksuerät (maksusuunnitelma)
 • tehdyt tilastokorjaukset
 • perinnän päättymispäivä
 • jäsenen tekemät valitukset kassan antamista päätöksistä
  • päätösnumero (josta valitettu)
  • valituksen saapumispäivä
  • valituksen syyvalituksen käsittelyn eri vaiheet kassassa ja valituselimissä (työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta, vakuutusoikeus)
  • valituksesta annettujen päätösten päivämäärät ja ratkaisu/ratkaisut

Säännönmukaiset tietolähteet

 • jäsenen tiedot jäsenrekisteristä ja jäsenen kirjallisesta ilmoituksesta avauksen yhteydessä
 • työvoimapoliittiset lausunnot työ- ja elinkeinoministeriöltä päivittäin
 • ennakonpidätystunnukset verohallituksesta kerran vuodessa

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

 • Eläketurvakeskukselle täydet päivät, 501. päivä ja etuuksien maksujaksot
 • Verovirastolle vuosi-ilmoituksen saajakohtaiset erittelyt
  • maksetuista etuuksista
  • edellisen verovuoden maksettujen etuuksien korjauksista
  • työttömien korvauspäivistä
  • perityistä jäsenmaksuista
  • Finanssivalvonnan etuudensaajarekisteriin henkilö-, maksu- ja päätöstiedot neljännesvuosittain.