Päätökset

Työttömyyskassan tulee antaa jäsenelle myönteinen tai kielteinen päätös ansiopäivärahaa koskevassa asiassa.

Mikäli jäsen on tyytymätön saamaansa kirjalliseen päätökseen, hän voi hakea siihen muutosta sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalta kirjallisella valituksella.

Valituksen täytyy olla työttömyyskassalla 30 päivän kuluessa siitä päivästä, kun jäsen sai tiedon päätöksestä. Valitus voi koskea esimerkiksi ansiopäivärahan suuruutta tai sitovan lausunnon perusteella tehtyä hylkäävää päätöstä, esimerkiksi karenssipäätöstä.
Jäsenen katsotaan, ellei hän muuta näytä, saaneen tiedon työttömyyskassan päätöksestä seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun päätös on postitettu hänen ilmoittamallaan osoitteella. Mikäli jäsen on tehnyt sopimuksen Itellan kanssa Netpostin käytöstä, ohjautuvat kassan lähettämät kirjeet sinne.

Valitus jätetään työttömyyskassalle. Valituksen liitteenä täytyy olla työttömyyskassan antama kirjallinen päätös sekä muut mahdolliset liitteet, jotka liittyvät valitukseen, mutta niitä ei ole aikaisemmin toimitettu työttömyyskassalle. Valitusta ei saa lähettää sähköpostitse, vaan se on lähetettävä kassan sähköisen asiointijärjestelmän kautta tai postitettava työttömyyskassalle, koska asiakirja sisältää salassa pidettävää tietoa.  

Työttömyyskassa lähettää valituskirjelmän liitteineen ja asian käsittelyssä kertyneet asiakirjat sekä lausunnot sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalle, mikäli päätöstä ei voida oikaista. Työttömyyskassa lähettää muutoksenhakijalle kuulemiskirjeen siinä vaiheessa, kun valitusasia siirretään muutoksenhakulautakunnan käsiteltäväksi. 

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan antamaan päätökseen voi hakea muutosta vakuutusoikeudelta 30 päivän kuluessa siitä, kun hakija on saanut päätöksestä tiedon. Valitus jätetään työttömyyskassalle. Vakuutusoikeuden päätös on lopullinen, joten siihen ei voi hakea muutosta valittamalla.

Jokaisen päätöksen liitteenä on aina kirjallinen ohje muutoksen hakua varten.