Ansiopäivärahahakemuksen liitteet

Työttömyyskassa tarvitsee työnantajan vahvistaman palkkatodistuksen. Palkkatodistuksen täytyy olla työttömyyttä välittömästi edeltäneiltä vähintään 26 viikon ajalta. Palkkatodistuksessa täytyy ilmoittaa:

Ennakonpidätyksenalainen palkka, lomarahat ja lomakorvaukset, palkattomat jaksot sekä syy palkattomalle ajalle. Lisäksi tulospalkkiot, palvelusvuosilisät ja muut normaalin kuukausipalkan päälle maksetut erät sekä näiden erien maksuperusteet ansaintajaksoineen.

Palkanmääritykseen hyväksytään ainoastaan vähintään 18 tunnin työviikot, joten palkkatodistus täytyy olla niin pitkältä ajalta, että todistuksessa on palkkatiedot yhteensä vähintään 26 viikon ajalta. Palkkatodistuksessa täytyy olla työnantajan yhteystiedot, y-tunnus ja palkkatodistuksen antajan allekirjoitus.

Palkkatodistuksen lisäksi työttömyyskassa tarvitsee seuraavat liitteet:

 • Jäljennös irtisanomisilmoituksesta, jos jäsen on kokonaan työtön
 • Jäljennös työsuhteen päättämistä koskevasta sopimuksesta, jos sellainen on tehty
 • Jäljennös työtodistuksesta, jos jäsen on kokonaan työtön
 • Jäljennös työsopimuksesta, jos jäsen on lomautettu määräaikaisesta työsuhteesta tai hän vastaanottaa osa-aikaisen työn
 • Lomautusilmoitus, jos jäsen on lomautettu
 • Palkkalaskelma tai palkkatodistus työttömyyden aikaisista tuloista (esim. osa-aikatyö tai keikkatyö).
 • Osan kuukaudesta lomautetut lähettävät palkkalaskelman kuukausittain hakemustensa liiteenä. Palkkalaskelma täytyy lähettää myös siinä tapauksessa, vaikka lomautus olisi kertaluontoinen. Palkkalaskelmasta tarkastetaan, että lomautuspäiviltä on vähennetty palkka.
 • Jäljennös henkilökohtaisesta verotuspäätöksestä selvitysosineen, jos jäsenellä on tuloa maataloudesta, metsätaloudesta tai muusta yritystoiminnasta.
 • Päätös sosiaalietuuksista, esim. kotihoidon tuesta tai osatyökyvyttömyyseläkkeestä
 • Kassa saa päiväkohtaisen palkkaverotiedon suoraan verohallitukselta. Palkkaa varten myönnettyjen verokorttien ennakonpidätys on verohallinnon päätöksen mukaan vähintään 25 prosenttia, vaikka pidätysprosentti olisi verokortissa pienempi. Muutosverokortin etuutta varten saat tilattua suoraan verottajan asiointipalvelusta, jos palvelussa valitaan Työttömyyskassa Pro verotietojen saajaksi. Etuutta varten myönnetyn muutosverokortin ennakonpidätys pidätetään muutosverokortin mukaisesti ilman korotusta.
 • Kopio päättötodistuksesta tai muu selvitys päätoimisista opinnoista, jos jäsen on kerryttänyt työssäoloehdon opintojensa ohella.

Jäsenen tulee tarkistaa, että hakemuksen mukana on tarvittavat liitteet, ennen kuin ne lähetetään työttömyyskassaan. Puutteelliset liitteet viivästyttävät aina ansiopäivärahan käsittelyä. Etuushakemukset sekä liitteet skannataan työttömyyskassassa. Siksi postitse lähetettyjä hakemuksia ja liitteitä ei kannata niitata, teipata tai liimata toisiinsa, koska niput joudutaan avaamaan skannausvaiheessa.

TE-toimistoon täytyy ilmoittaa mahdolliset sairauslomat ym. työttömyydestä poikkeavat jaksot. Myös esimerkiksi opiskelu tai yli kaksi viikkoa kestävä kokoaikatyö on ilmoitettava TE-toimistoon. TE-toimistoista saa tarkempaa tietoa näistä asioista.