Flera ändringar i arbetslöshetsskyddet från början av år 2017

Flera ändringar i arbetslöshetsskyddet från början av år 2017

Det blir ändringar från 1.1.2017 i den inkomstrelaterade dagpenningen som arbetslöshetskassan betalar. Också de arbetskraftspolitiska förutsättningarna ändras 1.1.2017. Vi meddelar närmare efter årsskiftet på kassans webbplats www.prokassa.fi om ändringarna som påverkar inkomstrelaterad dagpenning. Närmare information om de arbetskraftspolitiska ändringarna får man från arbets- och näringsbyråerna.

Inkomstrelaterade dagpenningen minskar för alla sökande

Den inkomstrelaterade dagpenningen minskar för alla sökande från 1.1.2017 till följd av att den inkomstrelaterade dagpenningens grunddel sjunker från 32,68 euro till 32,40 euro. Minskningen av grunddelen beror på att folkpensionsindexet, som påverkar grunddelen, minskar på grund av lagändring. Ändringen minskar den inkomstrelaterade dagpenningen med några euro i månaden. Med till exempel en lön på 2 500 euro som grund för dagpenningen, betalas i inkomstrelaterad dagpenning ungefär 3,70 euro mindre i månaden år 2017. Barnförhöjningarna minskar också med några cent per dag.

Förhöjd förtjänstdel minskar och utbetalning av den på basis av lång arbetshistoria upphör

Den förhöjda förtjänstdelen minskar till följd av att regeln för uträkning av den ändras. Det här sänker den inkomstrelaterade dagpenningens nivå från 1.1.2017 för alla dem som får förhöjd förtjänstdel. Med till exempel en lön på 2 500 euro som grund för dagpenningen, betalas nästan 54 euro mindre per månad i inkomstrelaterad dagpenning från 1.1.2017.

Den förhöjda förtjänstdelen på basis av en lång arbetshistoria slopas. Om anställningsförhållandet upphört senast 31.12.2016, kan till den sökande fortfarande betalas förhöjd förtjänstdel, om han eller hon uppfyller villkoren för att få den. Utbetalningen av förhöjd förtjänstdel upphör likväl 30.6.2017, fastän det skulle finnas kvar betalningsdagar för den förhöjda förtjänstdelen. För tiden för sysselsättningsfrämjande service betalas fortsättningsvis förhöjd förtjänstdel.

Rörlighetsunderstöd

Det nya rörlighetsunderstödet ersätter rese- och flyttkostnader för den som får arbetslöshetsdagpenning, då arbetsresan per dag är sammanlagt över tre timmar eller över två timmar vid deltidsarbete. Rörlighetsunderstödet är lika stort som grunddagpenningen (ca 700 € / månad) och det betalas beroende på anställningsförhållandets längd i högst två månader. Anställningsförhållandet ska alltid räcka minst två månader. Arbetslöshetskassan betalar rörlighetsunderstödet till dem som får inkomstrelaterad dagpenning och Fpa till dem som får grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd.

Man ska ansöka om rörlighetsunderstödet före anställningsförhållandet börjar. OBS! Om du har ett arbete som du börjar 2.1.2017 och som du eventuellt kunde ansöka om rörlighetsunderstöd för, se närmare anvisningar på kassans sidor.

Maximitiden förkortas

Maximitiden för inkomstrelaterad dagpenning förkortas från 500 dagar till 400 dagar. Om den arbetssökande har högst tre års arbetshistoria, förkortas maximitiden till 300 dagar. Maximitiden kvarstår som 500 dagar för de arbetssökande som uppfyller arbetsvillkoret efter att ha fyllt 58 år och som arbetat fem år under de senaste 20 åren. De nya maximitiderna gäller de arbetssökande för vilka den första dagen som ska betalas av maximitidsräknaren är 1.1.2017 eller senare.

Självrisktiden förlängs till sju dagar

Självrisktiden förlängs från nuvarande fem dagar till sju dagar. Sju dagars självrisktid gäller de arbetssökande, vilkas självrisktid börjar 1.1.2017 eller senare. Om ens en dag av självrisktiden kan placeras till 2016 års sida, är självrisken fortfarande fem dagar.

Sysselsättningsskyldigheten utvidgas till 60 år fyllda arbetssökande

60 år fyllda arbetssökande kommer att omfattas av kommunernas sysselsättningsskyldighet. Hittills har sysselsättningsskyldigheten gällt 57–59-åringar. Arbetssökande som fyllt 60 år kan också i fortsättningen intjäna arbetsvillkor i sysselsättningsfrämjande service i enlighet med sysselsättningsskyldigheten.

Kostnadsersättning betalas inte längre för frivilliga studier

Kostnadsersättning betalas inte längre för tiden för frivilliga studier som hör till sysselsättningsfrämjande service. Ändringen gäller studier som inleds 1.1.2017 eller senare. Kostnadsersättning betalas fortfarande för studier som inletts före ändringen.

Inkomstrelaterad dagpenning under tiden för kort företagsverksamhet som huvudsyssla

Från början av året betalas jämkad dagpenning för företagsverksamhet som huvudsyssla som varar högst två veckor, i vilken beaktats företagsinkomstens inverkan. Tidigare har jämkad dagpenning kunnat betalas bara för tid då företagsverksamhet varit bisyssla. Företagsverksamhet som huvudsyssla har hindrat betalning av dagpenning.

Lönesänkning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker inverkar inte på inkomstrelaterad dagpenning

Tidsbestämd lönesänkning som gjorts av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker inverkar inte på den inkomstrelaterade dagpenningens belopp. Ändringen påverkar uträkningen av inkomstrelaterad dagpenning så att den räknas enligt lönen före lönesänkningen.

Intjänande av arbetsvillkor vid lönesubventionerat arbete ändrar

Lönesubventionerat arbete är arbete för vilkas lönekostnader arbetsgivaren fått stöd från arbets- och näringsbyrån. Av lönesubventionerat arbete som börjar 1.1.2017 eller senare räknas bara 75 % till arbetsvillkoret. För att uppfylla arbetsvillkoret på 26 veckor måste den arbetssökande arbeta minst 35 veckor i lönesubventionerat arbete. Arbetsvillkor intjänas likväl också i fortsättningen som fullt, om det lönesubventionerade arbetet ordnats på basis av skyldigheten att sysselsätta åldrande.

Temporär rekryteringsprövning

Som ny form av arbetsprövning införs rekryteringsprövning. Prövningen är tillfälligt i kraft åren 2017–2018. Rekryteringsprövning betyder att den arbetssökande och arbetsgivaren kan utreda om arbetssökanden passar för ett visst arbete. Prövningen är frivillig. Den har inte minimilängd eller -omfattning, men kan räcka högst en månad. Frånvaron inverkar inte på arbetslöshetsskyddet, så man behöver inte meddela om den till arbetslöshetskassan. Rekryteringsprövningen kan också avslutas utan följder. Om arbetsgivaren efter prövningen anställer den arbetssökande som deltagit i rekryteringsprövningen, avdras prövningstiden från prövotiden. Under tiden för rekryteringsprövning betalas arbetslöshetsersättning. Det är ändå inte fråga om sysselsättningsfrämjande service, så det betalas inte kostnadsersättning eller förhöjd förtjänstdel under prövningen.

Arbetskraftspolitiska förändringar

Periodiska intervjuer av arbetssökande

Arbets- och näringsbyråerna ordnar i fortsättningen intervju av arbetssökande med tre månaders mellanrum.

Åtstramningar i skyldigheten att ta emot arbete § Arbetssökande har inte längre giltig orsak att efter yrkesskyddet på tre månader neka till erbjudet heltidsarbete, fastän lönen för arbetet skulle bli mindre än arbetslöshetsförmånen som arbetslös. § Om arbetssökande nekar till säker arbetsplats, åläggs han eller hon en 90 dagars period utan ersättning (s.k. karens) mot nuvarande 60 dagar utan ersättning. Karensen börjar först 30 dagar från det man nekat till arbetet. § Användning av egen bil för arbetsresor förutsätts även utanför arbetspendlingsregionen. Det förutsätts likväl inte att man skaffar egen bil. § Arbetssökande förpliktas att regelbundet delta i all till dem erbjuden service, fastän det inte skulle ha avtalats om servicen i sysselsättningsplanen eller planen som ersätter den.