Kysyttyjä kysymyksiä aktiivimallista

Työttömyyskassaan on tullut runsaasti kysymyksiä aktiivimallista. Tähän on kerätty kysytyimpiä kysymyksiä. Listaa täydennetään tarpeen mukaan.

Milloin aktiivisuuden seuranta alkaa?

Se alkaa 1.1.2018, jos työnhakija on työttömyyspäivärahan saajana. Jos työttömyyspäivärahaa ei makseta vielä vuoden vaihteessa, aktiivisuuden seuranta alkaa siitä päivästä, kun työttömyyspäivärahan maksaminen alkaa.

Ovatko kaikki työttömyyspäivärahan saajat aktiivimallin piirissä, vai onko poikkeuksia?

Kaikki työttömyyspäivärahan saajat eivät ole aktiivimallin piirissä. Aktiivimallin piirissä eivät ole päivärahan saajat, jotka saavat etuutta työkyvyttömyyden (esimerkiksi osatyökyvyttömyyseläke) tai vamman perusteella. Lisäksi työkyvyttömyyseläkepäätöstä odottava työttömyyspäivärahan saaja tai omaishoitajana tai perhehoitajana työskentelevä työttömyyspäivärahan saaja ei ole aktiivimallin piirissä. Työkyvyttömyyseläkepäätöstä odottavalla työttömyyspäivärahan saajalla tarkoitetaan ensiasteen eläkepäätöksen odotusaikaa. Jos eläkepäätös on kielteinen, työttömyyspäivärahan saajan aktiivisuuden seuranta alkaa eläkepäätöstä seuraavan kuukauden alusta.

Osittaista varhennettua vanhuuseläkettä saava työnhakija on aktiivimallin piirissä.

Omaishoitajana työskentelystä täytyy olla TE-toimiston antama esteetön lausunto. Työttömyyskassaan lähetetään toimeksiantosopimus.

Onko 58 vuotta täyttänyt työttömyyspäivärahan saaja aktiivimallin piirissä?

Kyllä, aktiivimalli koskee myös 58 vuotta täyttäneitä. Heillä on kyllä suojaus työttömyyspäivärahan uudelleen määrittelyssä. Toisin sanoen työttömyyspäivärahaa ei määritellä uudelleen, jos se jäisi pienemmäksi kuin nykyinen työttömyyspäiväraha. Mutta suojaus ei koske aktiivimallin mukaista työttömyyspäivärahan alentamista. Työttömyyspäivärahan tasoa joudutaan pienentämään 4,65 %, jos työnhakija ei ole ollut riittävän aktiivinen.

Olen jäämässä työttömyyspäivärahalta vanhuuseläkkeelle. Olenko aktiivimallin piirissä?

Kyllä, työnhakija on aktiivimallin piirissä niin pitkään, kun hänelle maksetaan työttömyyspäivärahaa ja jollei hänellä ole poikkeustilannetta (esim. työskentelee omaishoitajana) .

Mitä 65 maksupäivän tarkastelujaksolla tarkoitetaan?

65 maksupäivän tarkastelujakso tarkoittaa sitä, että ko. aikana on ollut lain edellyttämää aktiivisuutta. 65 maksupäivää tarkoittaa sitä, että työttömyyspäivärahaa on maksettu 65 päivältä täysimääräisenä, soviteltuna tai vähennettynä. Yksi maksettu päivä kartuttaa siis 65 päivän tarkastelujaksoa yhdellä päivällä. Jos työttömyyspäivärahan maksaminen keskeytyy esimerkiksi siitä syystä, että työnhakija sairastuu ja saa Kelasta sairauspäivärahaa, aktiivisuuden seuranta katkeaa täksi ajaksi ja jatkuu taas sairausloman päätyttyä.

Millainen työ täyttää aktiivimalliedellytyksen?

Työn täytyy olla palkkatyötä. Palkan täytyy olla työehtosopimuksen mukainen. Jollei alalla ole työehtosopimusta, täytyy palkan olla kokoaikatyöstä vähintään 1 189 euroa kuukaudessa. Tästä laskettu tuntipalkka on noin 7 euroa per tunti (tarkalleen ottaen 6,92 euroa). Työtunteja täytyy olla vähintään 18 tuntia 65 maksupäivän aikana. Maksupäivällä tarkoitetaan maksettuja työttömyyspäivärahapäiviä. Työtunnit voivat jakautua 65 maksupäivän ajalle miten vain, kunhan niitä on vähintään 18 tuntia.

Olen tukipakettiajalla. Koskeeko aktiivimalli minua?

Jos työnhakija on saanut tukipaketin ja se on jaksotettu, eli työttömyyspäivärahaa ei vielä makseta, aktiivisuutta ei vielä seurata. Aktiivisuusseuranta alkaa ensimmäisestä maksettavasta työttömyyspäivärahapäivästä. Jos työttömyyskassa on asettanut tukipakettiajan päätyttyä viiden päivän omavastuuajan esimerkiksi ajalle 9.4.-15.4.2018 ja ensimmäinen maksettava työttömyyspäivärahapäivä on 16.4.2018, alkaa aktiivisuusseuranta 16.4.2018.

Mitä jos en täytä aktiivisuusedellytystä seuraavankaan tarkastelujakson aikana, alennetaanko työttömyyspäivärahaa lisää?

Ei alenneta. Jos työttömyyspäivärahaa on jo alennettu 4,65 % ja työnhakija ei täytä aktiivisuusedellytystä seuraavankaan tarkastelujakson aikana, työttömyyspäivärahaa ei alenneta lisää, vaan työttömyyspäivärahan taso pysyy samana kuin edellisen tarkastelujakson aikana eli 4,65 %:lla alennettuna. Alennus tehdään aina täyteen työttömyyspäivärahaan, ei kertalleen alennettuun työttömyyspäivärahaan.

Onko aktiivimallin tarkastelujakso aina vakio?

Ei ole, sillä tarkastelujakso nollautuu ja 65 maksupäivän tarkastelujakso alkaa alusta, jos työnhakija on

  • työllistynyt kokoaikatyössä tai päätoimisena yrittäjänä tai sitä vastaavalla tavalla omassa työssä yhdenjaksoisesti yli kaksi viikkoa tai
  • soviteltu ansiopäiväraha hylätään työajan tai tulojen ylittymisen tai työajan valvonnan puuttumisen vuoksi tai
  • TE-toimisto on määrännyt korvauksettoman määräajan eli karenssin tai työssäolovelvoitteen.

Jos 65 maksupäivän tarkastelujakso on alkanut 1.1.2018 ja työnhakija on esimerkiksi kokoaikatyössä 12.3.-27.3.2018 eli yli kaksi viikkoa, uusi 65 päivän tarkastelujakso alkaa 28.3.2018.

Minkälainen koulutus käy aktiivisuuden osoittamiseksi?

Vähintään viisi päivää kestävä työllistymistä edistävä palvelu luetaan aktiivisuuteen. Työllistämistä edistäviä palveluita ovat omaehtoinen opiskelu, työvoimakoulutus, työnhaku- ja uravalmennus, työ- ja koulutuskokeilu sekä kuntouttava työtoiminta. Näihin palveluihin hakeudutaan TE-toimiston kautta. Aktiivisuusedellytys voi täyttyä myös muussa työvoimaviranomaisen järjestämässä työllistymisedellytyksiä parantavassa palvelussa tai toiminnassa.

Voiko eri aktiivisuusedellytyksiä yhdistää?

Aktiivisuusedellytyksiä ei voi yhdistää. Työnhakijan on täytettävä aktiivisuusedellytys yhdestä vaihtoehdosta, esimerkiksi työskentelemällä tai osallistumalla työllistymistä edistävään palveluun.

Lue myös Aktiivimalli voimaan 1.1.2018