Työttömyyspäivärahan hakijaa koskeva aktiivimalli on tulossa voimaan 1.1.2018

Aktiivimalli tarkoittaa sitä, että työttömyyspäivärahan hakijan täytyy osoittaa olevansa aktiivinen olemalla työssä, työllistymistä edistävässä palvelussa tai harjoittamalla yritystoimintaa. Jos hakija ei ole ollut laissa säädetyllä tavalla aktiivinen, päivärahan tasoa alennetaan 4,65 %. Aktiivimallin myötä työttömyyden alkaessa asetettavien omavastuupäivien pituus lyhenee seitsemästä päivästä viiteen päivään.

Aktiivisuutta seurataan 65 maksupäivän jaksoissa. Tämä tarkoittaa sitä, että kun työttömyyspäivärahaa on maksettu 65 maksupäivältä, työttömyyskassa tarkastaa, onko hakija ollut lain edellyttämällä tavalla aktiivinen. Jos edellytys ei täyty, työttömyyspäivärahaa alennetaan 4,65 % seuraavalta 65 maksupäivältä. Alennus tehdään täysimääräiseen työttömyyspäivärahaan. Jos aktiivisuusedellytys täyttyy, päivärahaa maksetaan normaalin päivärahan suuruisena seuraavat 65 maksupäivää, jonka jälkeen aktiivisuutta taas tarkistetaan kyseisten 65 päivän aikana. Aktiivisuuden seuranta alkaa 1.1.2018, joten aktiivisuuta tarkistetaan ensimmäisen kerran huhtikuussa, kun hakijalle on maksettu työttömyyspäivärahaa 65 maksupäivältä. Yhdenjaksoisena aikana 65 päivää vastaa noin kolmea kuukautta.

Minkälaista aktiivisuutta edellytetään?

Aktiivisuusedellytyksen täyttäminen on mahdollista työskentelemällä 65 maksupäivän aikana niin paljon, että se täyttäisi työssäoloehdon, jos työ tehtäisiin yhden kalenteriviikon aikana. Käytännössä tämä tarkoittaa 18 tunnin työskentelyä. Työaikajärjestelyiltään epätavallisilla aloilla riittää vähäisempi työskentely (esim. opetusala) tai työssäoloehdon täyttyminen voidaan laskea ansioista. Jos hakija harjoittaa yritystoimintaa, 65 päivän tarkastelujakson aikana tulisi ansaita vähintään 23 % yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta. Vuonna 2018 tämä on 1 048 euroa ja 23 % ko. summasta on 241,04 euroa.

Aktiivisuusedellytys täyttyy myös, jos hakija osallistuu viitenä päivänä TE-toimiston järjestämään työllistämistä edistävään palveluun tai työllistymistä tukeviin palveluihin ja toimintoihin 65 maksupäivän aikana.

Lisäpäivillä (ns. ”eläkeputki”) olevat hakijat ovat myös aktiiviseurannan piirissä.

Aktiivisuutta ei edellytetä kaikissa tilanteissa

Jos hakijalla on vireillä työkyvyttömyyseläkehakemus, aktiivisuutta ei edellytetä ajalta, jona eläkehakemusta käsitellään ensiasteessa. Aktiivisuutta ei myöskään edellytetä, jos hakija työskentelee omais- tai perhehoitajana tai hän saa työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä sosiaalietuutta.

Lomautettujen kohdalla aktiivisuutta ei seurata, jos lomautusjakso on yhdenjaksoinen ja työttömyyspäivärahaa maksetaan alle 65 päivältä.

65 maksupäivän tarkastelujakson alkaminen alusta

Uusi 65 päivän tarkastelujakso alkaa ja ansiopäivärahan taso palautetaan ennalleen, kun hakijalle täyttyy työssäoloehto uudelleen tai hän on työllistynyt kokoaikatyössä tai päätoimisena yrittäjänä yhdenjaksoisesti yli kaksi viikkoa. Uusi tarkastelujakso alkaa myös, jos soviteltu työttömyyspäiväraha on hylätty 80 prosentin työaikarajan ylittymisen vuoksi, tulojen ylittymisen vuoksi tai siitä syystä, että työaikavalvonta puuttuu. Lisäksi tarkastelujakso alkaa alusta, jos TE-toimisto on määrännyt hakijalle korvauksettoman määräajan tai työssäolovelvoitteen.