Allmänt om alterneringsledighet

Alterneringsledigheten är ett frivilligt arrangemang där arbetstagaren blir ledig från sitt arbete och avtalar om det här med sin arbetsgivare genom ett alterneringsavtal.

Ledigheten omfattar 100–180 kalenderdagar. För att du ska kunna ta ut alterneringsledighet måste din arbetstid ha överstigit 75 % av den arbetstid som en heltidsanställd arbetar inom branschen. Alterneringsledighetens kriterier har också en åldersgräns, som medför att ledigheten ska börja minst tre år innan du uppnått den nedre åldersgränsen för ålderspension enligt pensionslagen. Om gränsen för din ålderspension till exempel är 64 år, måste alterneringsledigheten börja senast den månad som du fyller 61 år. 

Ledigheten ska vara oavbruten. Perioden kan förlängas inom en tidsram på 180 kalenderdagar. Alterneringsledigheten kan med andra ord omfatta upp till 180 kalenderdagar, då förlängningen räknas med. Avtal om förlängning ska ingås senast två månader innan den tidigare avtalade alterneringsledigheten upphör.

Under alterneringsledigheten betalas en alterneringsersättning ut, som utgör 70 % av arbetslöshetsdagpenningen utan barnförhöjningar. Ersättningen beräknas utifrån dina inkomster från de 52 närmaste veckorna före alterneringsledigheten. Naturaförmåner räknas inte med i alterneringsersättningens belopp, om du även får förmånerna under din ledighet. Du kan uppskatta ersättningens belopp i e-tjänstens dagpenningskalkylator. Ersättningens storlek påverkas av löneinkomster eller andra arbetsinkomster som du erhåller under ledigheten samt av vissa sociala förmåner. Observera att de löneinkomster som du tjänat in under alterneringsledigheten inte har en skyddsdel på 300 euro. 

Du kan inte få alterneringsersättning om du t.ex. får semesterersättning av din arbetsgivare, utför din värnplikt, heltidsarbetar i över två veckor hos någon annan än din arbetsgivare eller är företagare på heltid. 

Alterneringsledigheten upphör, om du har rätt till moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller specialvårdspenning enligt sjukförsäkringslagen, och den ifrågavarande rätten eller ledigheten varar i mer än 18 vardagar (lördagar räknas med). Detsamma gäller om du beviljas ledighet på grund av graviditet och förlossning eller vård av barn, och som infaller under alterneringsledigheten. 

Du har rätt att återgå till ditt tidigare eller därmed jämförbart arbete efter alterneringsledigheten. Om ditt anställningsförhållande upphör under de första 100 kalenderdagarna av alterneringsledigheten, av orsaker som inte beror på dig, återkrävs inte den alterneringsersättning som arbetslöshetskassan betalat ut, fastän ledigheten skulle bli kortare än 100 kalenderdagar. Skäl som är oberoende av arbetstagaren är till exempel arbetsgivarens konkurs eller upphörande av anställningsförhållandet av produktionstekniska och ekonomiska skäl.

Om du redan har varit alterneringsledig en gång, kan du vara alterneringsledig nästa gång först efter fem års arbete.

Följande villkor måste uppfyllas för att du ska kunna bli alterneringsledig:

20 års arbetshistoria

Du måste ha minst 20 års arbetshistoria innan ledigheten börjar. Arbetshistorian omfattar lönearbete under vilket du har tjänat in pension samt arbete som företagare från 18 års ålder. Arbetshistorian beräknas utgående från de registrerade tider som du arbetat fram till 31.12.2006. Även arbete som du utfört som under 18-åring kan tas med i beräkningen. Från och med 1.1.2007 beräknas arbetshistorian på basis av de registrerade inkomsterna. Arbetshistorian kan också omfatta den tid som du varit vårdledig, utfört bevärings- eller civiltjänst eller fått moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller specialvårdspenning enligt sjukförsäkringslagen. Sådana perioder får uppgå till högst en fjärdedel av en arbetshistoria på 20 år. Också arbete i ett annat EU- eller EES-land räknas in i arbetshistorian. Arbete som utförts före Finlands eller arbetslandets anslutning till EU beaktas däremot inte.   

Minst 13 månader på jobb 

Du måste ha varit heltidsanställd och i ett anställningsförhållande hos samma arbetsgivare i minst 13 månader utan avbrott före ledigheten. Arbetstiden måste ha uppgått till mer än 75 % av arbetstiden för heltidsanställda inom branschen. 13-månadersperioden får omfatta högst 30 oavlönade kalenderdagar. Som oavlönade dagar räknas t.ex. oavlönad semester, permitteringsdagar och strejkdagar. Oavlönade dagar under partiell vårdledighet räknas också med i de 30 oavlönade dagarna. Oavlönad sjukledighet räknas inte med i de 30 oavlönade dagarna, utan jämställs med tid i arbete.  
Ovanstående villkor måste uppfyllas för din ledighet. Försäkra dig om att ovanstående villkor uppfylls innan du diskuterar ledigheten med din arbetsgivare.

Arbetslös arbetssökande som vikarie

Arbetsgivaren måste anställa en arbetslös arbetssökande från TE-byrån för den tid som du är alterneringsledig. Villkoret är att vikarien har varit arbetslös arbetssökande i minst 90 kalenderdagar med eller utan avbrott under de 14 månader som föregår din ledighet. Dessutom ska personen vara arbetslös arbetssökande vid TE-byrån omedelbart innan alterneringsledigheten börjar. Arbetslöshet på 90 kalenderdagar krävs inte om vikarien är under 25 år eller över 55 år. I sådana fall räcker det med en dags arbetslöshet. En dags arbetslöshet räcker också om vikarien är under 30 år och har avlagt yrkesexamen eller högskoleexamen inom ett år före ledighetens början. TE-byrån och arbetsgivaren gör en bedömning om vikarien uppfyller villkoren.

Försäkra dig några dagar innan ledigheten börjar att alla nödvändiga handlingar har lämnats in till TE-byrån. TE-byrån behöver alterneringsavtalet och ett arbetsavtal eller någon annan tillförlitlig utredning om att en vikarie anställs. Det rekommenderas att arbetsgivaren lämnar in ovanstående handlingar till TE-byrån. Du bör dock se till att det här har gjorts, eftersom alterneringsersättningen inte kan betalas ut om något av dokumenten saknas på TE-byrån. Den arbetslösa personen behöver inte anställas för att sköta dina arbetsuppgifter, men arbetstiden måste vara minst lika lång som den du har haft.