Företagsamhet

Vem är företagare?

Inom utkomskyddet betraktas sådant arbete som inte utförs i ett arbets- eller tjänsteförhållande som företagsverksamhet. Således anses du vara företagare om du förvärvsarbetar utan att vara anställd eller utan att vara i ett anställningsförhållande eller har FöPL eller LFöPL-försäkring. Företagsverksamhet är till exempel arbete som utförs via ett faktureringsandelslag eller om du t.ex. är yrkesutövare eller näringsidkare, ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag, bolagsman i ett öppet bolag eller lantbruksföretagare.

Du kan också betraktas som företagare om du är delägare i ett företag, om du är i ledande ställning i ett aktiebolag och innehar minst 15 % eller tillsammans med din familj minst 30 % av rösträtten i bolaget eller har motsvarande bestämmanderätt. Om du inte är i ledande ställning i ett aktiebolag är du ändå företagare om du arbetar i ett aktiebolag som du själv eller du tillsammans med dina familjemedlemmar äger minst 50 % av i form av aktiekapital eller rösträtt.
Som familjemedlemmar betraktas förutom make/maka (även sambo) även de barn, barnbarn, föräldrar och far- och morföräldrar som bor i samma hushåll. Som ledande ställning betraktas medlemskap i styrelsen eller direktionen samt verkställande direktörskap, eller annan ställning som motsvarar de här benämningarna.

I fråga om ägande beaktas även indirekt ägande, dvs. ägande genom andra företag, dödsbon, m.m.

Att äga ett företag gör dig ännu inte till företagare, utan du måste också vara sysselsatt i ditt företag. Om du är anställd på heltid någon annanstans än i ditt eget eller din familjs företag, är du anställd och kan vara medlem i Pro-kassan. Du kan också vara medlem i Pro-kassan om du arbetar i ett familjeföretag som du inte är delägare i (aktiebolag) eller inte har någon bestämmanderätt i (annat företag eller samfund). Arbetsvillkoret är i sådana fall 52 veckor som måste samlas in under 28 månader. Även om du äger en liten del av ett familjeföretag, varvid andelen överstiger 0 %, eller om du är sysselsatt i en firma som ägs av din familj, är du fortfarande i företagarställning och kan inte uppfylla ditt arbetsvillkor i Pro-kassan.

TE-byrån utreder företagsverksamheten

Även om du uppfyller definitionen för en företagare kan företagsverksamheten vara en bisyssla för dig, om du till exempel samtidigt har utfört lönearbete som du permitterats eller blivit arbetslös från. TE-byrån bedömer verksamhetens eventuella deltidsnatur. Om företagsverksamheten enligt TE-byråns utlåtande är en bisyssla, kan arbetslöshetskassan betala ut inkomstrelaterad dagpenning till dig, varvid inkomsten av företagsverksamheten dras av från den inkomstrelaterade dagpenningen (s.k. jämkad dagpenning). Det förutsätts också att du under din tid som medlem i löntagarkassan har uppfyllt arbetsvillkoret för löntagare genom lönearbete, vid sidan om företagsverksamheten. Företagsinkomsterna beaktas främst utifrån det senaste fastställda personliga beskattningsbeslutet. Om TE-byrån anser att företagsverksamheten är en huvudsyssla, kan inkomstrelaterad dagpenning inte betalas ut, utom då du inlett företagsverksamheten som arbetslös.   

Företagsverksamhet som inletts som arbetslös

TE-byrån bedömer inte om företagsverksamhet som inletts som arbetslös är en huvud- och bisyssla under de fyra första månaderna efter verksamhetens start, varför inkomstrelaterad dagpenning kan betalas ut under minst fyra månader. Inkomsterna av företagsverksamheten minskar den inkomstrelaterade dagpenningens belopp, varför arbetslöshetskassan betalar ut jämkad dagpenning. TE-byrån ger ett utlåtande till arbetslöshetskassan om att företagsverksamheten har inletts. Därför måste du meddela TE-byrån om företagsverksamheten.

TE-byrån utreder verksamhetens omfattning efter fyra månader. Om TE-byrån anser att företagsverksamheten är en bisyssla, kan utbetalningen av den inkomstrelaterade dagpenningen fortsätta. Om verksamheten anses vara en huvudsyssla, kan inkomstrelaterad dagpenning inte längre betalas ut. Du kan ändå behålla medlemskapet i Pro-kassan i 18 månader, räknat från den dag som företagsverksamheten inleddes. Vi rekommenderar att du flyttar över till en företagarkassa när företagsverksamheten inleds, eftersom ditt arbetsvillkor inte uppfylls i Pro-kassan när du är företagare. Du förlorar också rätten till inkomstrelaterad dagpenning om verksamheten varar i över 18 månader och du fortsätter vara medlem i Pro-kassan.

Kortvarig företagsverksamhet t.ex. via ett faktureringsandelslag

Om du får inkomstrelaterad dagpenning och utför uppdrag som varar högst två veckor, till exempel via ett faktureringsandelslag, kan du ansöka om jämkad dagpenning hos arbetslöshetskassan. Inkomsterna av företagsverksamheten påverkar den inkomstrelaterade dagpenningens belopp på samma sätt som t.ex. inkomster av deltidsarbete. Skicka arbetslöshetskassan en utredning om hur länge företagsverksamheten pågått när du ansöker om jämkad inkomstrelaterad dagpenning. Arbetslöshetskassan får inkomstuppgifterna från inkomstregistret, men de kan behöva kompletteras. 

Vad betyder efterbeskydd?

Efterskyddet innebär att du behåller det arbetsvillkor som du har uppfyllt som löntagare, om du ansluter dig till företagarkassan inom en månad efter företagsverksamhetens start. Efterskyddet säkrar din utkomst om du skulle bli arbetslös innan arbetsvillkoret för företagare har uppfyllts. Om du däremot har fått inkomstrelaterad dagpenning under maximal tid och startar din företagsverksamhet efter det här, har du inget efterskydd. När företagsverksamheten inleds lönar det sig för dig att genast flytta över till en arbetslöshetskassa för företagare (Företagarnas Arbetslöshetskassa) så att ditt utkomstskydd är säkrat även efter ett eventuellt efterskydd. Du kan uppfylla ditt arbetsvillkor i företagarkassan när du har en pensionsförsäkring (FöPL, LFöPL, ArPL) som baserar sig på en arbetsinkomst på minst 14 803 euro och är under 68 år. Företagarkassan ger mer detaljerad information om saken. 15 månaders arbetsvillkor för företagare.

Gå med i löntagarkassan så snart som ditt lönearbete börjar, om du tidigare har varit företagare och är medlem i företagarkassan. Löntagarkassan kan betala ut företagardagpenning till dig om du blir arbetslös innan arbetsvillkoret för löntagare har uppfyllts. Företagardagpenningen kan betalas ut tills du uppfyller arbetsvillkoret för löntagare eller tills dagpenningsperiodens maximitid har uppfyllts. Företagardagpenningen bestäms utifrån den arbetsinkomst, enligt vilken du har försäkrat dig i företagares arbetslöshetskassa.