Omställningspenning

Villkor för att få omställningspenning

Du har rätt till omställningspenningen som ingår i omställningsskyddshelheten om

  • du har blivit uppsagd av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker 1.1.2023 eller senare, och
  • du har varit anställd hos samma arbetsgivare i minst fem år före uppsägningen, och
  • du har fyllt 55 år senast på uppsägningsdagen, och 
  • du har anmält dig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån inom 60 dagar från uppsägningsdagen. I praktiken innebär detta att om uppsägningstiden till exempel är sex månader, så ska du anmäla dig till arbets- och näringsbyrån som arbetssökande redan under uppsägningstiden.

Ansökan om omställningspenning

Arbets- och näringsbyrån utreder rätten till omställningspenning. Om du uppfyller villkoren för att få omställningspenning, ger arbets- och näringsbyrån ett positivt utlåtande i ärendet till den som betalar omställningspenningen. Omställningspenningen betalas av arbetslöshetskassan om du har varit medlem i arbetslöshetskassan den dag du blev uppsagd. Om du har gått med i kassan först efter detta, ansöker du om omställningspenning hos FPA. Observera att om du har varit medlem i kassan på uppsägningsdagen, men arbetsvillkoret på 26 veckor inte uppfylls när anställningsförhållandet upphör, ska du ansöka om omställningspenning hos kassan och arbetslöshetsförmån hos FPA.

Ansökan om omställningspenning ska göras inom tre månader från det att anställningsförhållandet upphört, men det kan sökas redan under uppsägningstiden. Det finns en skild ansökningsblankett för ansökan om omställningspenning, som återfinns i kassans e-tjänster. Observera att om du redan har ansökt om omställningspenning under uppsägningstiden, men du omedelbart återanställs hos den arbetsgivare som sade upp dig, kan omställningspenningen behöva återkrävas från dig. Om du däremot hittar ett arbete hos en annan arbetsgivare omedelbart efter att det avslutade anställningsförhållandet har upphört, kvarstår rätten till omställningspenning. 

Storleken på omställningspenningen

Omställningspenningen motsvarar ungefär en månadslön och är en engångsersättning. Beloppet på omställningspenningen beräknas på basis av löner som utbetalats under de 12 kalendermånader som föregår uppsägningsdagen. Om du till exempel sägs upp i april 2024 beräknas omställningspenningens belopp på basis av de löneinkomster som betalats ut under april 2023–mars 2024. Semesterpenning och till exempel produktions- eller prestationsbonusar räknas också med. Den sammanräknade löneinkomsten divideras med 12, vilket ger ett belopp som motsvarar en månadslön. Löneuppgifterna fås från inkomstregistret. Endast löner som erhållits från den uppsägande arbetsgivaren beaktas i beräkningen. Beloppet beräknas av den som betalar omställningspenningen, dvs. arbetslöshetskassan eller FPA.

Omställningspenningen är skattepliktig inkomst. Förskottsinnehållning verkställs enligt tilläggsprocenten på löneskattekortet, så du bör överväga att skaffa ett ändringsskattekort för förmånen. Om du nämligen skickar eller ber Skatteförvaltningen att skicka ett ändringsskattekort för förmån till arbetslöshetskassan, verkställs förskottsinnehållningen enligt den grundprocent som anges på ändringsskattekortet.  

Omställningspenningen påverkar inte på något sätt rätten till arbetslöshetsförmån eller andra förmåner, med undantag för utkomststöd.   

Omställningspenning påverkar inte heller betalningen av tilläggsdagar. Rätten till tilläggsdagar kvarstår om villkoren för deras betalning är uppfyllda. Se detaljerade villkor för tilläggsdagar här