Frågor och svar

Du kan läsa vanliga frågor om permittering här.

Jag är på väg att bli arbetslös. Vad ska jag göra?

Under arbetslöshet eller permittering måste jobbsökningen vara i kraft. Jobbsökningen inleder du genom att anmäla dig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån, dvs. TE-byrån, senast den första dagen som du är arbetslös eller permitterad. Om du är medborgare i Finland eller i något annat EU- eller EES-land och har nätbankskoder, mobilcertifikat eller identitetskort med chip: anmäl dig i TE-byråns Mina e-tjänster på www.tyomarkkinatori.fi.

Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas ut för den period under vilken jobbsökningen är i kraft. Läs TE-byråns anvisningar noggrant och följ dem så att du kan vara säker på att din jobbsökning är giltig och att du har anmält att du söker heltidsarbete. Det är en förutsättning för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning. 

Hur och när ska jag ansöka om inkomstrelaterad dagpenning?

Det är lättast att söka om dagpenning via kassans e-tjänst. Logga in på e-tjänsten från startsidan. Fyll i formuläret i e-tjänsten och skicka den tillsammans med bilagorna två veckor efter att du blivit arbetslös. Man kan inte ansöka om inkomstrelaterad dagpenning i förväg, men kom ihåg att skicka din ansökan inom tre månader från den dag som du vill ha inkomstrelaterad dagpenning, eftersom den endast betalas ut tre månader retroaktivt. 

Hur mycket kommer jag att få i inkomstrelaterade dagpenning? Är det 80 % av lönen?

Du kan uppskatta den inkomstrelaterade dagpenningens storlek i e-tjänsten. Kalkylatorn är bara vägledande eftersom dagpenningen beräknas från det att arbetsvillkoret är uppfyllt. Den inkomstrelaterade dagpenningen kan uppgå till högst 90 % av lönen, men dess procentuella andel av lönen är desto mindre ju högre lönen har varit på grund av den nedsättning som ligger som grund vid beräkningen av dagpenningen.      

Måste jag betala medlemsavgift för min inkomstrelaterade dagpenning?

Medlemsavgiften tas automatiskt ut för inkomstrelaterad dagpenning. År 2024 är medlemsavgiften 7,5 euro per månad, vilket är 0,32 euro per betalad förmånsdag. Medlemsavgift tas inte ut för en sådan kalendermånad då du inte har fått lön eller en skattepliktig förmån från kassan.

Hur lång karens har jag?

Karensen och självrisktiden blandas lätt ihop. När man talar om karenstid kan det i själva verket vara fråga om självrisktid. Karens är en period som TE-byrån fastställer, under vilken dagpenning inte betalas ut. Om du har till exempel slutat arbeta utan någon godtagbar orsak är karensen 45 dagar.

Självrisktiden är däremot en period som motsvarar sju arbetsdagar. Om du är helt arbetslös är självrisktiden sju vardagar, dvs. en vecka och två dagar. Arbetslöshetskassan fastställer en självrisktid när du första gången ansöker om inkomstrelaterad dagpenning eller efter att arbetsvillkoret uppfylls på nytt och den nya maximitiden för dagpenningsperioden börjar löpa mer än ett år efter att den föregående dagpenningsperioden började. Självrisktiden måste uppfyllas inom åtta på varandra följande kalenderveckor. 

Hur påverkar ett stödpaket inkomstrelaterad dagpenning?

Om arbetsgivaren betalar ut pengar som hänför sig till att anställningsförhållandet upphör, periodiserar arbetslöshetskassan den utbetalda summan enligt lönen från den senaste arbetsförhållandet. Namnet på utbetalaren eller tidpunkten för utbetalningen saknar betydelse i sammanhanget.

Periodiseringen utförs så att beloppet på utbetalningen, dvs. stödpaketet, jämförs med daglönen, som beräknas enligt samma princip som den lön som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen. Utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning skjuts upp med samma antal dagar som man fick genom att dela stödpaketet med daglönen. En kalendervecka är fem dagar. Från daglönen avdras dock inte 3,76 %, såsom vid beräkningen av inkomstrelaterad dagpenning.

Dagpenningsdagarnas maximitid förbrukas inte under periodiseringen, eftersom ingen inkomstrelaterad dagpenning betalas ut under periodiseringsperioden. Periodiseringsperioden är också alltid fast, vilket innebär att den inte skjuts upp om du är anställs under periodiseringsperioden. Det är också värt att notera att även om rätten till inkomstrelaterad dagpenning skjuts fram på grund av periodiseringen, sparar du dagpenningsdagar eftersom maximitiden inte förbrukas under periodiseringen.

Arbetslöshetskassan kan inte bedöma om det lönar sig att ta emot ett stödpaket. Den här frågan påverkas bland annat på stödpaketets storlek och på möjligheterna att sysselsättas i framtiden. Stödpaketet är dock alltid större än den inkomstrelaterade dagpenning som betalas ut för samma tid. Det lönar sig att kontrollera med ditt pensionsbolag hur stödpaketet påverkar din framtida pension. Skattemyndigheten ger mera information gällande beskattningen av stödpaketet. Om du anställs under eller efter tiden som omfattas av stödpaket och uppfyller arbetsvillkoret på nytt, betalas den inkomstrelaterade dagpenningen efter periodiseringsperioden på basis av det arbetet.

Det är absolut nödvändigt att hålla jobbsökningen giltig under periodiseringsperioden, eftersom du måste stå till arbetsmarknadens förfogande för att behålla rätten till inkomstrelaterad dagpenning efter periodiseringen. 

Hur påverkar en uppsägning efter minst 200 dagars permittering den inkomstrelaterade dagpenningen?

Du har rätt att säga upp ditt arbetsavtal efter att permitteringen har pågått minst 200 dagar utan avbrott. Då upphör anställningsförhållandet omedelbart och du har rätt till ett avgångsvederlag som uppsägningsersättning. För uppsägningstiden med uppsägningsersättning har man inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning.

Uppsägningsersättningen ackumulerar inte arbetsvillkoret, eftersom anställningsförhållandet inte är i kraft och inga arbetsgivaravgifter uppbärs från vederlaget. Ersättningen kan således inte beaktas vid beräkningen av inkomstrelaterad dagpenning.

Jag har blivit erbjuden ett deltidsjobb. Lönar det sig för mig att ta emot det?

Under deltidsarbete betalar arbetslöshetskassan s.k. jämkad dagpenning. Den jämkade dagpenningen har vissa begränsningar; du kan läsa mer om dem under avsnittet Förutsättningar för inkomstrelaterad dagpenning då man har arbete och inkomster. I regel borde alla erbjudna arbetstillfällen tas emot, eftersom du måste vara arbetssökande vid TE-byrån och därmed stå till arbetsmarknadens förfogande. Skyldigheten att ta emot erbjudet arbete gäller också sådana arbetstillfällen som erbjuds av någon annan än TE-byrån. En vägran att ta emot ett arbete kan leda till karens för vilken dagpenning inte betalas. Löneinkomsten tillsammans den jämkade dagpenningen från kassan ger i regel alltid högre inkomster än endast dagpenningen.

Jag fick ett beslut om jämkad dagpenning. Varför är min dagpenning mindre än jag hade räknat ut?

Det finns en gräns för den jämkade dagpenningen som innebär att den månatliga bruttolönen som arbetsgivaren betalar och den månatliga jämkade dagpenningen som arbetslöshetskassan betalar, sammanlagt kan uppgå till högst 100 % av den lön som ligger till grund för dagpenningen. Lönen som ligger till grund för dagpenningen är den lön på basis av vilken full dagpenning har fastställts. Den här lönen finns angiven i ditt beslut.

Hur beräknas den jämkade dagpenningen och hur påverkar den maximitiden?

Om du känner till beloppet på din fulla inkomstrelaterade dagpenning och din bruttolön kan du uppskatta beloppet för den jämkade dagpenningen. Med dessa uppgifter kan du beräkna det uppskattade beloppet för din jämkade dagpenning i e-tjänsten. Den jämkade dagpenningen betalas ut för högst fem dagar i veckan (mån–fre), även för arbetsdagar. Den jämkade dagpenningen beräknas på månadsnivå så att hälften av arbets- eller företagsinkomsterna som överstiger 300 euro (skyddsdelen) beaktas. Om ansökningsperioden är fyra veckor är skyddsdelen 279 euro. Om lönen är 500 euro brutto per månad, dras 4,65 euro per dag av från full dagpenning (500 € – 300 € = 200 €> 200 euro x 50 % =100 €-> 100 €/21,5 euro = 4,65 €). Arbetstimmarna ska uppges i ansökan även om inkomsterna understiger skyddsdelen. Mer information finns i avsnitten om ansökan om dagpenning när arbetsdagar ingår och hur man ansöker om dagpenning om man har inkomster under arbetslöshet. Obs! Skyddsdelen är inte längre tillgänglig under ansökningsperioderna som börjar den 1 april 2024.        
 
Vid jämkad dagpenning förbrukas maximitiden så att den jämkade dagpenning (brutto), som betalas ut för en period på en månad eller fyra veckor, delas med den fulla dagpenningen. På så sätt får vi det antal dagar per betalningsperiod som förbrukar maximitiden. Exempel: Om du får sammanlagt 1 000 euro brutto i jämkad dagpenning för en månad och din fulla inkomstrelaterade dagpenning är 70 euro per dag, förbrukas 14 dagar av din maximitid den aktuella månaden.  

Jag insjuknade medan jag får inkomstrelaterad dagpenning. Hur ska jag gå tillväga?

Om du blir sjuk under din arbetslöshet och sjuktiden bara varar i några dagar, betalar kassan dagpenning i vanlig ordning. Om sjukledigheten varar längre än självrisktiden för FPA:s sjukdagpenning (= dagen du insjuknade + 9 vardagar inklusive lördagar), ska du ansöka om sjukdagpenning hos FPA. I ett sådant fall betalar kassan inkomstrelaterad dagpenning för FPA:s självrisktid för sjukdagpenning. Det finns dock ett villkor: du kan få inkomstrelaterad dagpenning för FPA:s självrisktid endast om du har fått inkomstrelaterad dagpenning för den vardag (mån–fre) som föregår självrisktiden för FPA:s sjukdagpenning. Om det här villkoret av någon anledning inte uppfylls, kan inkomstrelaterad dagpenning inte betalas ut.