Hur påverkar åldern den inkomstrelaterade dagpenningen?

Den inkomstrelaterade dagpenningens bestämmelser har flera undantag som huvudsakligen gäller minst 58 år gamla personer. 

Sysselsättningsfrämjande service räknas in i arbetsvillkoret

Om du är minst 60 år gammal kan fulla kalenderveckor med sysselsättningsfrämjande service, som ordnas på basis av en skyldighet som ålagts TE-byrån, räknas in i det 26 veckor långa arbetsvillkoret. Från det arbetskraftspolitiska utlåtandet får arbetslöshetskassan veta om sysselsättningsfrämjande service har ordnats på basis av sysselsättningsskyldigheten. Sysselsättningsskyldigheten innebär att Arbets- och näringsbyrån är skyldig att ordna möjlighet för arbetssökande som fyllt 60 år att få lönesubventionerat arbete eller sysselsättningsfrämjande service, om dagpenningens maximiutbetalningstid har löpt ut.

Om arbetsvillkoret på 26 veckor består av både arbetsveckor och sysselsättningsfrämjande service, räknas nivån på den inkomstrelaterade dagpenningen inte om, utan betalas ut till samma belopp som förut.  

Maximal utbetalningstid för inkomstrelaterad dagpenning

Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas ut för 500 dagar i stället för de normala 400 dagarna om du är minst 58 år när arbetsvillkoret uppfylls och du har arbetat minst fem år under de senaste 20 åren, bakåträknat från den tidpunkt när arbetsvillkoret uppfylldes. 

Tilläggsdagar, det vill säga "pensionsslussen"  

Utbetalningen av den inkomstrelaterade dagpenningen kan fortsätta trots att maximitiden har löpt ut när man är i en viss ålder. De här inkomstrelaterade dagpenningsdagarna, som betalas ut efter maximitiden, kallas tilläggsdagar. Du kan få tilläggsdagar om du är född 1957-1960 och har fyllt 61 år innan dagpenningsperiodens maximitid har löpt ut. Dessutom ska du ha haft ett pensionsförsäkrat arbete i minst fem år under de senaste 20 åren, bakåträknat från den tidpunkt när maximiutbetalningstiden uppfylldes.

Syftet med tilläggsdagarna är att du kan flytta över från inkomstrelaterad dagpenning till pension. Om du inte vill gå i ålderspension, även om det är möjligt på grund av din ålder, kan vi betala ut inkomstrelaterad dagpenning tills du är 65.

Om du är född 1961 eller 1962 kan du få tilläggsdagar om du har fyllt 62 år innan dagpenningsperiodens maximitid har löpt ut. Dessutom ska du ha haft ett pensionsförsäkrat arbete i minst fem år under de senaste 20 åren, bakåträknat från den tidpunkt då maximitiden tog slut.

Om du är född 1963 kan du få tilläggsdagar om du har fyllt 63 år innan dagpenningsperiodens maximitid har löpt ut. Dessutom ska du ha haft ett pensionsförsäkrat arbete i minst fem år under de senaste 20 åren, bakåträknat från den tidpunkt då maximitiden tog slut.

Om du är född 1964 kan du få tilläggsdagar om du har fyllt 64 år innan dagpenningsperiodens maximitid har löpt ut. Dessutom ska du ha haft ett pensionsförsäkrat arbete i minst fem år under de senaste 20 åren, bakåträknat från den tidpunkt då maximitiden tog slut.

Om du är född 1965 eller senare du har inte rätt att få tilläggsdagar.

Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas ut tills du är 65. 

Tilläggsdagarna nollställer inte dagarna och sänker inte dagpenningen 

Den inkomstrelaterade dagpenningens dagar nollställs inte efter att du börjat få dagpenning för tilläggsdagar (“pensionsslussen”). Det här betyder att dagarna som du fått inkomstrelaterad dagpenning inte kommer att nollställas och att nivån på den inkomstrelaterade dagpenningen inte heller räknas ut på nytt efter att utbetalningen av tilläggsdagarna har börjat, även om du har haft ett arbete som uppfyller arbetsvillkoret på 26 veckor.

Att du gått över till tilläggsdagar betyder att du fortsätter att få inkomstrelaterad dagpenning efter att maximiutbetalningstiden har löpt ut (i praktiken efter 400 eller 500 dagar). Om utbetalningen av tilläggsdagarna redan har börjat och du uppfyller arbetsvillkoret på 26 veckor nollställs inte dagarna för den inkomstrelaterade dagpenningen längre. Den inkomstrelaterade dagpenningens nivå räknas inte heller ut på nytt, även om den skulle stiga jämfört med den tidigare nivån. Nivån på inkomstrelaterad dagpenning är "låst" efter att den första extra dagen har betalats ut. 

Undantagsfall då inkomstrelaterad dagpenning betalas ut till personer över 65

I regel kan inkomstrelaterad dagpenning betalas ut fram till slutet av den månad som du fyller 65. I undantagsfall kan inkomstrelaterad dagpenning också betalas ut efter att du fyllt 65 år, om du har permitterats, har dagar med väderhinder eller är förhindrad att arbeta på grund av övriga arbetsmarknadsrelaterade stridsåtgärder. Utbetalningen av dagpenningen upphör senast när du fyllt 68. Observera dock att om du får ålderspension kan du inte få inkomstrelaterad dagpenning även om du är permitterad, har dagar med väderhinder eller är förhindrad att arbeta på grund av övriga arbetsmarknadsrelaterade stridsåtgärder. 

Ansökan om ålderspension 

Ansök om ålderspension i din egen arbetspensionsanstalts nättjänst. Om du inte är säker på vilken pensionsanstalt du är försäkrad vid, kan du ta reda på det på webbplatsen Arbetspension.fi. Kontakta din arbetspensionsanstalt när du har frågor om t.ex. ditt arbetspensionsutdrag, din framtida pension eller ansökan om pension.

Om din egen pensionsanstalt inte har en elektronisk ansökningstjänst kan du använda pappersblankett eller ett formulär (7001) som du fyller i på nätet och skriver ut.

Sysselsättningsskyldighetens inverkan på den inkomstrelaterade dagpenningen

Om du har sysselsatts med stöd av sysselsättningsskyldigheten räknas den inkomstrelaterade dagpenningen inte ut på nytt, om inte lönen som ligger till grund för dagpenningen är högre än den föregående lönen. Du omfattas av sysselsättningsskyldigheten om du är minst 57 år och maximitiden för din dagpenningsperiod har löpt ut.  

Den som är 58 har bättre skydd

Den inkomstrelaterade dagpenningens nivå är alltid skyddad för dem som är 58 år och äldre. Om du är minst 58 år när arbetsvillkoret på 26 veckor uppfylls, förblir nivån på den inkomstrelaterade dagpenningen antingen oförändrad eller räknas ut på nytt endast om den nya lönen som ligger till grund för dagpenningen är högre. Ett arbete behöver inte vara i enlighet med sysselsättningsskyldigheten. Denna jämförelse av förmåner görs emellertid endast om den inkomstrelaterade dagpenningen ska beräknas om. Detta innebär att om anställningsvillkoret är uppfyllt inom ett år från den senaste  gången den inkomstrelaterade dagpenningen har beräknats och den inkomstrelaterade dagpenningen har betalats, kommer den inkomstrelaterade dagpenningen inte att räknas om och ingen preferens jämförelse kommer att göras.      

Partiell förtida ålderspension

Du kan gå i partiell förtida ålderspension vid 61 års ålder. Om du får partiell förtida ålderspension medan du är arbetslös eller permitterad, dras den inte av från den inkomstrelaterade dagpenningen, utan du får inkomstrelaterad dagpenning till fullt belopp.

Om du har arbetat deltid på grund av partiell förtida ålderspension och du blir arbetslös eller permitterad, fastställs den inkomstrelaterade dagpenningen utifrån deltidsarbetets lön. Partiell förtida ålderspension förlänger inte den tid som ligger till grund för beräkningen av den inkomstrelaterade dagpenningen. Det är också värt att notera att om du har arbetat mindre än 18 timmar i veckan under mer än sex månader före arbetslösheten eller permitteringen, har du helt förlorat rätten till inkomstrelaterad dagpenning. Det här beror på att du måste stå till arbetsmarknadens förfogande för att behålla rätten till inkomstrelaterad dagpenning. Din arbetsvecka ska ha minst 18 timmar för att du ska anses stå till arbetsmarknadens förfogande.  

Ålderspension och tilläggspensioner 

Ålderspension som grundar sig på antalet tjänsteår

Du kan inte få inkomstrelaterad dagpenning om du får ålderspension som grundar sig på fulla tjänsteår. Därmed har du inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning om du har fortsatt arbeta under din ålderspension och blir permitterad från arbetet. Ålderspension är en förmån som förhindrar utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning (inklusive grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd). 

Observera att ålderspension som betalas ut från utomlands också kan hindra utbetalning av dagpenning. Exempelvis är en ålderspension som betalas från Sverige förhindrar att betala dagpenning om den betalas till 100 %.

Tilläggspension som betalas av arbetsgivaren eller dig själv

Tilläggspension som betalas av arbetsgivaren dras av till fullt belopp från den inkomstrelaterade dagpenningen. Det innebär att dagpenningsperiodens maximitid förbrukas på samma sätt som för en helt arbetslös person, dvs. per utbetalningsdag.

Om du har betalat tilläggspensionen helt själv, inverkar pensionen inte på din inkomstrelaterade dagpenning på något sätt, även om du får pension medan du är arbetslös.