Anmäl dig som arbetssökande när permitteringen börjar

Anmäl dig som arbetssökande vid TE-byrån under Mina e-tjänster på Jobbmarknad senast den första dagen som du är permitterad.

Läs TE-byråns anvisningar noggrant och följ dem för att säkerställa att jobbsökningen förblir giltig. Kontrollera efter anmälan att du säkert har anmält att du söker heltidsarbete. Inkomstrelaterad dagpenning kan inte betalas ut om du inte söker heltidsarbete.

Håll jobbsökningen giltig under hela permitteringstiden. Om permitteringen genomförs i perioder av olika längd bör du komma ihåg att aktivera jobbsökningen i början av varje permitteringsperiod, om du inte har hållit jobbsökningen giltig mellan permitteringarna.

Meddela TE-byrån om du studerar eller har företagsversamhet.  

Ansök om inkomstrelaterad dagpenning från arbetslöshetskassan

Skicka din första ansökan till arbetslöshetskassan. Det är lättast och säkrast att ansöka om inkomstrelaterad dagpenning med en ansökan via kassans e-tjänst. Om det här inte är möjligt kan du skriva ut din ansökan och skicka den med tillsammans med bilagorna till arbetslöshetskassan. Då skickas en fortsättningsansökan till dig i samband med det första beslutet om inkomstrelaterad dagpenning och därefter alltid i samband med att den inkomstrelaterade dagpenningen betalas ut. 

Inkomstrelaterad dagpenning söks alltid i efterskott. Därför kan du endast ansöka om inkomstrelaterad dagpenning fram till den dag som du lämnar in din ansökan. Inkomstrelaterad dagpenning betalas inte ut för en period som går längre tillbaka i tiden än tre månader. Därmed ska ansökningarna, även fortsättningsansökningarna, vara hos arbetslöshetskassan inom tre månader från den dag som du vill ha inkomstrelaterad dagpenning.

Fyll noggrant i din ansökan steg för steg. Du kan komplettera ansökan i efterskott om du inte har alla nödvändiga bilagor tillgängliga när ansökan ska skickas till kassan.

Inlämningsintervaller för ansökan

Det lönar sig att skicka in ansökan i takt med permitteringarna. 

Permittering varannan vecka

Om du permitteras varannan vecka (permittering turvis), skickar du din första ansökan till arbetslöshetskassan vid utgången av den månad som permitteringen har börjat. Om permitteringen börjar t.ex. 2.1., skicka ansökan i slutet av januari. Ange både arbets- och permitteringsveckorna 2.1.–31.1. i din ansökan. Lämna därefter in dina ansökningar månatligen.   

Permittering i olika långa perioder

Om din permittering är oavbruten och högst två veckor lång, skickar du in din ansökan till arbetslöshetskassan efter varje enskild permitteringsperiod. Om t.ex. den första permitteringsperioden infaller 2.1.–15.1. skickar du in din ansökan 15.1. Om nästa permitteringsperiod infaller 25.3.–7.4., skickar du in din ansökan 7.4. Om permitteringen fortsätter efter 7.4., lämnar du in din ansökan efter varje enskild permitteringsperiod.  

Permittering tills vidare

Skicka in din första ansökan efter att du har varit permitterad i två veckor. Ansök därefter om inkomstrelaterad dagpenning i fyra kalenderveckors perioder. Det lönar sig att skicka fortsättningsansökningarna via kassans e-tjänst. 

Permittering genom förkortad arbetsvecka eller arbetsdag

Om du permitteras genom förkortad arbetsvecka, lämnar du in ansökningarna per löneperiod. Om löneperioden är en månad, lämnar du in din första ansökan den sista dagen i den månaden som permitteringen började. Lämna in din ansökan 31.1. om permitteringen började 2.1. Skicka in nästa ansökan för hela februari, osv.    

Bilagor som fogas till ansökan

Den inkomstrelaterade dagpenningen beräknas på basis av löneuppgifterna. Arbetslöshetskassan har haft tillgång till inkomstuppgifterna i inkomstregistret sedan 1.1.2020, varmed det i princip är onödigt att bifoga ett löneintyg till ansökan. Löneuppgifterna från inkomstregistret har dock ofta varit så ofullständiga med tanke på beräkningen av den inkomstrelaterade dagpenningen, att de har behövt kompletteras. Av den här orsaken får du gärna foga löneintyget till ansökan. Löneintyget kan gälla hela löneutbetalningsmånader. Om permitteringen börjar 15.1., kan löneintyget gälla 1.7.–31.12.

Till ansökan bifogas:

•  Meddelande om permittering
•  Arbetsavtal, om anställningsförhållandet är tidsbegränsat
•  Personligt beskattningsbeslut, om du har inkomst av jordbruk, skogsbruk eller annan företagsverksamhet. Se avsnittet Olika former av permittering för att se hur företagsinkomst inverkar på betalningen av inkomstrelaterad dagpenning till exempel om arbetsveckan är förkortad. 
•   Beslut om sociala förmåner, såsom hemvårdsstöd eller partiell invalidpension

•  Ändringsskattekort

Vi får skatteuppgifterna direkt från skattemyndigheten. Förskottsinnehållningen på skattekort som beviljats för lön är enligt skatteförvaltningens beslut minst 25 %, även om procenten skulle vara mindre i skattekortet. Förskottsinnehållningen på ett ändringsskattekort som beviljats för förmåner uppbärs i enlighet med ändringsskattekortet utan förhöjning.

Kontrollera att du bifogat de bilagor som behövs, innan du skickar din ansökan till arbetslöshetskassan. Ofullständiga bilagor fördröjer behandlingen av din ansökan. 
Du kan kontrollera utbetalningsdagen och hur behandlingen av ansökan framskrider genom att gå till kassans e-tjänst.