Rörlighetsunderstöd för pendling, flytt och arbetsrelaterad utbildning
 

Arbetslöshetskassorna betalar ut rörlighetsunderstöd för att stöda mottagandet av arbeten med lång arbetsresa. Du kan ansöka om rörlighetsunderstöd om du som arbetslös tar emot ett heltidsarbete med en över 3 timmars arbetsresa tur och retur per dag eller deltidsarbete med en över 2 timmars arbetsresa tur och retur per dag. Som deltidsarbete betraktas arbete där arbetstiden är högst 80 % av den maximala arbetstiden inom branschen. Om den maximala arbetstiden är 37,5 timmar i veckan är arbetet fortfarande deltid då arbetstiden är 30 timmar i veckan. Du kan också få rörlighetsunderstöd för arbetsrelaterad utbildning, om utbildningen hänför sig till arbete som pågår i minst 2 månader. Utbildningen ska ordnas av arbetsgivaren eller förvärvas av arbetsgivaren av någon utomstående part.

Utbetalning av rörlighetsunderstöd förutsätter att

  • Du har rätt till arbetslöshetsdagpenning precis innan du påbörjar ett arbete eller en arbetsrelaterad utbildning
  • Din arbetsresa eller resa till en arbetsrelaterad utbildning är längre än 3 timmar per dag eller i fråga om deltidsarbete längre än 2 timmar per dag   
  • Anställningsförhållandet varar minst 2 månader

Det som betraktas som pendlingstid är den tid som åtgår för resan mellan bostaden och arbetsplatsen eller platsen för utbildningen längs allmänna trafikleder. Eventuella byten av färdmedel och väntetider tas i beaktande då restiden beräknas. Restiden beräknas enligt det snabbaste tillgängliga transportmedlet. 

Du kan också få rörlighetsunderstöd om du flyttar närmare arbetet efter att du har säkrat din arbetsplats, om villkoren för arbetsresans längd uppfylls för den föregående bostaden före flytten.

Rörlighetsunderstöd betalas ut från början av anställningsförhållandet eller utbildningen enligt följande:

  • Arbetet varar i minst 2 månader -> Understödet omfattar 30 kalenderdagar från anställningsförhållandets eller utbildningens början, och betalas ut för högst fem dagar per kalendervecka   
  • Arbetet varar i minst 3 månader -> Understödet omfattar 45 kalenderdagar från anställningsförhållandets eller utbildningens början, och betalas ut för högst fem dagar per kalendervecka
  • Arbetet varar i minst 4 månader -> Understödet omfattar 60 kalenderdagar från anställningsförhållandets eller utbildningens början, och betalas ut för högst fem dagar per kalendervecka  

Rörlighetsunderstödet betalas ut för ett belopp som motsvarar grunddagpenningen per dag (37,21 euro per dag år 2024). Rörlighetsunderstödet har även barnförhöjning för under 18-åriga underhållsberättigade barn. Barnförhöjningen är 5,84 euro för ett barn, 8,57 euro för två och 11,05 euro för tre eller fler underhållsberättigade barn. Rörlighetsunderstödet höjs med 5,29 euro, om arbetsplatsen eller utbildningen är belägen mer än 200 km från bostaden.

Rörlighetsunderstödet betalas ut i efterskott och huvudsakligen i fyraveckorsperioder. Understödet betalas alltid ut på en onsdag. Skatten innehålls på samma sätt som för inkomstrelaterad dagpenning. Förskottsinnehållningen är såldes minst 25 %, om du har ett skattekort som utfärdats för lön. Om förskottsinnehållningen har fastställs för en förmån, innehålls skatten i enlighet med skattekortet. 

Rörlighetsunderstödet betalas ut för fem dagar per kalendervecka i samband med heltidsarbete och arbetsrelaterad utbildning. Vid deltidsarbete betalas stödet endast ut för arbetsdagar. Eftersom rörlighetsunderstödets utbetalningsperiod är fast, kan understödstiden inte förlängas även om understödet betalas ut för enskilda dagar eller om understödstiden har ett avbrott för vilket understöd inte betalas ut.

Rörlighetsunderstöd betalas inte ut för hela permitteringsdagar eller för en tid under vilken arbetet har avbrutits av en orsak som kan jämställas med permittering. Understöd betalas heller inte ut då du får en förmån som hindrar utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning, t.ex. sjukdagpenning, semesterersättning för heltidsarbete eller lön för uppsägningstid. 

Rörlighetsunderstödet återkrävs om det har betalats ut på felaktiga grunder. Återkrav blir aktuellt för hela anställningsförhållandets tid om du t.ex. säger upp dig från arbetet eller genom ditt eget förfarande orsakar att anställningsförhållandet upphör innan det har varat i minst två månader.

Eventuella förändringar som kan påverka utbetalningen av rörlighetsunderstödet måste anmälas till arbetslöshetskassan.

Om du anser att du kan ha rätt till rörlighetsunderstöd, bör du ansöka om understöd inom tre månader från anställningsförhållandets början. Ansökningsformuläret finns i e-tjänsten.