Medlemskap i arbetslöshetskassan

Arbetslöshetskassan Pro (Pro-kassan) är en löntagarkassa vars syfte är att betala ut förmåner till sina medlemmar enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och annan lagstiftning. Pro-kassan betalar ut inkomstrelaterad dagpenning under arbetslöshet och sysselsättningsfrämjande tjänster, rörlighetsunderstöd för pendling, omställningspenning samt alterneringsersättning under alterneringsledighet.

För att få ovan nämnda stöd ska medlemmen uppfylla de villkor som anges i olika lagar och i arbetslöshetskassans stadgar: bland annat försäkringsvillkor, arbetsvillkor och betald medlemsavgift för medlemskapstiden.

Arbetslöshetskassans verksamhet regleras av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om arbetslöshetskassor, andra lagar och förordningar samt av arbetslöshetskassans stadgar.

Du kan bli medlem i Pro-kassan om du omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utkomstskydd för arbetslösa, är lönearbetare inom den offentliga eller privata sektorn och inte har fyllt 68 år. Det finns ingen minimiålder utan arbetsvillkoret kan uppfyllas från 18 års ålder. Du kan också bli medlem som studerande om du samtidigt förvärvsarbetar, med beaktande av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om arbetslöshetskassor. Personer i åldern 65–67 kan få inkomstrelaterad dagpenning endast i vissa situationer.

En lönearbetare är en löntagare vars utkomst anses grunda sig på löneinkomst av arbete som utförs för annan. Om du är företagare kan du inte bli medlem i Pro-kassan. Se definition av företagare.

Medlemskapet i kassan börjar den dag då en skriftlig ansökan om medlemskap har lämnats in hos kassan, dock tidigast från och med den dag då medlemsavgiften har betalats. Medlem i arbetslöshetskassan får inte samtidigt tillhöra annan arbetslöshetskassa. Om en person flyttar från en löntagarkassa till en annan inom en månad, följer de insamlade medlems- och arbetsperioderna från den tidigare kassan med till den nya kassan. Om medlemmen har uteslutits ur den tidigare kassan på grund av till exempel obetalda medlemsavgifter, följer de insamlade medlems- och arbetsperioderna från den tidigare kassan inte med till den nya kassan.   

Finansinspektionen övervakar arbetslöshetskassans verksamhet och fastställer medlemsavgiften årligen. År 2024 är medlemsavgiften 7,5 euro per månad. Medlemsavgiftens storlek påverkas i första hand av antalet arbetslösa bland kassans medlemmar.
Om du också är medlem i Fackförbundet Pro uppbärs medlemsavgiften för arbetslöshetskassan i samband med fackets medlemsavgift. Medlemsavgiften 2024 är 1,25 % av skattepliktig löneinkomst, dock högst 49 euro per månad. För fackets lönearbetande frimedlemmar är medlemsavgift 7,5 euro per månad (år 2024).

Medlemsavgiften betalas med medlemsavgiftens referensnummer. Om du också är medlem i facket kan din arbetsgivare uppbära medlemsavgiften direkt från lönen. För att arbetsgivaren ska kunna uppbära medlemsavgiften, ska du fylla i blanketten för inkasseringsavtal. Med blanketten meddelar du dina och din arbetsgivarens uppgifter till fackets medlemsregister. Om du endast är medlem i kassan kan arbetsgivaren inte uppbära din medlemsavgift, utan då betalar du den själv. Medlemsavgiften ska betalas inom tre månader från den tidpunkt den hänför sig till.

Arbetslöshetskassan uppbär en medlemsavgift för utbetalda förmåner. Avgiften år 2024 är 0,32 euro per betald förmånsdag. För en kalendermånad då du inte får lön, eller förmån som kassan betalar ut, behöver du inte betala medlemsavgift. Medlemsavgift uppbärs inte heller på till exempel förmåner som betalas av FPA. Uppgifter om arbetslöshet, permittering, alterneringsledighet och utbildning överförs automatiskt från arbetslöshetskassan till medlemsregistret, så du behöver inte själv anmäla dessa uppgifter.