Inkomstrelaterad dagpenning har ett arbetsvillkor

Du ska ha minst 26 arbetsveckor (gäller till 1 september 2024)

Du kan ansöka om inkomstrelaterad dagpenning vid en arbetslöshetskassa när du blivit arbetslös eller permitterad, om du har uppfyllt arbetsvillkoret under din tid som medlem i arbetslöshetskassan och betalat medlemsavgifter för den tid som du arbetat. 

Med arbetsvillkor menas att du har varit i lönearbete under minst 26 kalenderveckor innan arbetslösheten började, med en arbetstid på minst 18 timmar per kalendervecka. Arbetsveckorna kan samlas in under olika långa perioder, bara de har samlats in under de 28 närmaste månaderna före arbetslösheten. 

Granskningsperioden på 28 månader kan också förlängas med högst sju år om du till exempel har studerat på heltid eller varit föräldraledig eller fått sjukdagpenning/rehabiliteringsstöd. 

Om du byter från en annan löntagarkassa till Arbetslöshetskassan Pro, de insamlade medlems- och arbetsperioderna från den tidigare kassan följer med till Pro-kassan förutsatt att medlemsavgiften är betald fram till slutdatum av medlemskapet. Om du har blivit utesluten ur den tidigare kassan på grund av till exempel obetalda medlemsavgifter, följer de insamlade medlems- och arbetsperioderna från den tidigare kassan inte med till Pro-kassan.    

Det arbete som du utfört medan du har fått partiell sjukdagpenning räknas inte in i arbetsvillkoret. Inte heller den tid under vilken du har fått sänkt lön för sjuktid med stöd av kollektivavtalet eller tjänstekollektivavtalet räknas in i arbetsvillkoret. De här perioderna förlänger ändå den 28 månader långa granskningsperioden för arbetsvillkoret.

Sådant arbete som avlönas enligt kollektivavtalet beaktas i arbetsvillkoret. Om du arbetar i en bransch som inte har något kollektivavtal måste du få minst 1 399 euro (år 2024) i lön per månad för heltidsarbete för att dina arbetsveckor ska beaktas i arbetsvillkoret. Betald årlig semester räknas också in i arbetsvillkoret om semesterersättningen har betalats för minst 18 arbetstimmar per vecka. Arbetsvillkoret uppfylls också under den tid som du har fått normal (inte sänkt) lön för sjuktid av din arbetsgivare. Även uppsägningstid enligt lagen eller kollektivavtalet räknas in, fastän du inte skulle ha någon arbetsskyldighet, om arbetspensionsavgifter och andra arbetsgivaravgifter har tagits ut på lönen. 

Om du är minst 60 kan även sådana fulla kalenderveckor räknas med i arbetsvillkoret, som du har varit i sysselsättningsfrämjande service som ordnats på basis av en skyldighet som ålagts TE-byrån. Arbets- och näringsbyrån är skyldig att ordna lönesubventionerat arbete eller sysselsättningsfrämjande service för arbetssökande som fyllt 60 år, om dagpenningens maximiutbetalningstid har löpt ut.

Arbetsvillkoret ändras från den 2 september 2024

Arbetsvillkoret är 12 kalendermånader från den 2 september 2024 och är inkomstbaserat. Förändringarna innebär att du måste arbeta i minst 12 kalendermånader för att få inkomstrelaterad dagpenning. Lönegränsen är 930 euro per månad. Arbetsvillkoret kan också ackumuleras på halvmånader, om lön är minst 465 euro, men mindre än 930 euro per kalendermånad. I detta fall utgör två halvmånaders arbetsvillkorsmånader en hel arbetsvillkorrmånad som beaktas i arbetsvillkoret. Inkomst relaterad dagpenning kan fortfarande erhållas efter 26 veckors arbete, om arbetsvillkoret är uppfyllt senast den 1 september 2024.
  

Rätten till inkomstrelaterad dagpenning kan gå förlorad

Du kan förlora rätten till inkomstrelaterad dagpenning om du varit borta från arbetsmarknaden i över sex månader och du inte har haft någon s.k. godtagbar orsak till din frånvaro enligt definitionen i utkomstskyddslagen. Att förlora arbetsvillkoret innebär att du inte kan få inkomstrelaterad dagpenning förrän du på nytt har uppfyllt arbetsvillkoret på 26 veckor. Godtagbara orsaker för att vara borta från arbetsmarknaden är till exempel perioder då du fått sjukdagpenning eller rehabiliteringsstöd, moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet, vård av barn under 3 år, heltidsstudier eller stipendieperioder, alterneringsledighet och sysselsättningsfrämjande service.

Observera att avgångsvederlag av din arbetsgivare inte är en godtagbar orsak att vara borta från arbetsmarknaden, även om du inte kan få dagpenning under den tid som du får avgångsvederlag. För att behålla rätten till inkomstrelaterad dagpenning efter att avgångsvederlaget har upphört måste du ha varit arbetslös arbetssökande vid TE-byrån redan under avgångsvederlagets periodisering. Av den anledningen bör du registrera dig vid TE-byrån så snart som anställningsförhållandet har avslutats.

Observera också att partiell förtida ålderspension inte är en godtagbar orsak till att vara borta från arbetsmarknaden, vilket innebär att din arbetstid måste vara minst 18 timmar i veckan under pensionstiden för att du ska behålla rätten till inkomstrelaterad dagpenning, med tanke på eventuell permittering eller arbetslöshet. Du ska vara arbetssökande även om du får tilläggspension.

I regel är det minst 18 timmars arbetsveckor som beaktas i arbetsvillkoret, men det finns avvikelser från det här inom vissa branscher (bl.a. lärare och arbetstagare som utför hemarbete). Arbetslöshetskassan ger mer detaljerad information om hur arbetsvillkoret uppfylls i de här situationerna. 

Arbete i familjeföretag

Du kan också uppfylla ditt arbetsvillkor i ett familjeföretag, eftersom arbete i ett företag har betraktats som lönearbete sedan 1.7.2019. Du får ändå inte vara delägare eller ha bestämmande inflytande i familjeföretaget. Arbetsvillkorets längd är 52 veckor och arbetsveckorna måste ha samlats in under 28 månader.

Lönesubvention

Arbetsgivaren kan få lönesubventioner som beviljats av TE-byrån för sysselsättning av en arbetstagare. 75 % av det lönesubventionerade arbetet uppfyller arbetsvillkoret. I praktiken innebär det här att du ska samla ihop minst 35 arbetsveckor av lönesubventionerat arbete för att uppfylla arbetsvillkoret på 26 veckor. Dessutom måste arbetet uppfylla arbetsvillkorets kriterier för lön och arbetstid. Om det lönesubventionerade arbetet har ordnats med stöd av sysselsättningsskyldigheten, beaktas hela arbetstiden i arbetsvillkoret. Du får mer information om lönesubventionerat arbete och sysselsättningsskyldigheten från TE-byrån.