Omräkning av inkomstrelaterad dagpenning och "nollställning" av dagar

Den inkomstrelaterade dagpenningen har en maximiutbetalningstid som i regel är 400 dagar. De utbetalda inkomstrelaterade dagpenningsdagarna nollställs och dagpenningsperioden börjar om från början när du har arbetat i minst 26 veckor och din arbetstid har varit minst 18 timmar per vecka. Arbetsveckorna ska samlas in under 28 månader.  Nivån på den inkomstrelaterade dagpenningen räknas inte om, om du har hunnit uppfylla arbetsvillkoret på 26 veckor inom ett år efter den senaste beräkningen och inkomstrelaterad dagpenning har börjat betalas ut.

Exempel: Du är permitterad 18.12.2023–31.12.2023. Självrisktiden har beräknats för 18.12–22.12.2023 och inkomstrelaterad dagpenning har betalats ut 27.12–29.12.2023. Nästa permitteringsperiod infaller 1.8–18.8.2024. I det här skedet har du samlat in minst 26 arbetsveckor. Därmed uppfyller du arbetsvillkoret. Den nya dagpenningsperioden börjar inom ett år från att den föregående dagpenningsperioden började. Därför beräknas nivån på den inkomstrelaterade dagpenningen inte om och någon självrisktid fastställs inte heller. Inkomstrelaterad dagpenning betalas ut för samma belopp som tidigare 1.8.–18.8.2024, med undantag för söckenhelger. De utbetalda inkomstrelaterade dagpenningsdagarna nollställs och dagpenningsperiodens maximitid börjar om från början.

De utbetalda inkomstrelaterade dagpenningsdagarna nollställs alltid efter att arbetsvillkoret på 26 veckor har uppfyllts, varefter maximitiden börjar löpa om från början, även om det fortfarande finns dagpenningsdagar kvar i kalkylatorn.

Dagpenningsdagarna kan nollställas till exempel av tillfälliga arbeten, förutsatt att arbetsperioden uppfyller kriterierna för arbetsvillkoret. Om du arbetar minst 18 timmar i veckan och får jämkad dagpenning från kassan, beräknas nivån på den inkomstrelaterade dagpenningen på nytt ungefär en gång om året, även om arbetsvillkoret skulle uppfyllas två gånger under året.

Exempel: Du blir arbetslös 1.4.2023. Kassan betalar ut full inkomstrelaterad dagpenning till 31.8.2023. Du börjar arbeta deltid 1.9.2023, och din arbetstid är 25 timmar i veckan. Härefter betalar kassan ut jämkad dagpenning. Du har samlat in 26 arbetsveckor 1.3.2024. Nu nollställs dagarna i maximitidsräknaren och dagpenningsperioden börjar om från början. Nivån på den inkomstrelaterade dagpenningen räknas inte om eftersom arbetsvillkoret på 26 veckor har uppfyllts inom ett år efter att du börjat få inkomstrelaterad dagpenning.  

Obs! Arbetsvillkoret är 12 kalendermånader från den 2 september 2024.

80-procentsregeln skyddar dagpenningens nivå

Beräkningen av den inkomstrelaterade dagpenningen omfattas av ett s.k. skydd, om du har fått inkomstrelaterad dagpenning tidigare. Det här betyder att den nya fulla inkomstrelaterade dagpenningen utgör minst 80 procent av den tidigare fulla inkomstrelaterade dagpenningen. Skyddet kan användas om du uppfyller arbetsvillkoret på 26 veckor innan maximiutbetalningstiden av dagpenningsperioden har löpt ut. Skyddet används inte om dagpenningsperiodens maximitid löper ut innan arbetsvillkoret uppfylls.

Skyddet tillämpas inte heller om utbetalningen av dagpenningen aldrig har påbörjats. Om du t.ex. får ett avgångsvederlag som motsvarar 10 månaders lön när ditt anställningsförhållande upphör, får du ingen arbetslöshetsdagpenning för den tid som påverkas av avgångsvederlaget (ca 10 månader). Om du blir sysselsatt under den tid som påverkas av avgångsvederlaget eller närmast efter och anställningsförhållandet varar i minst 26 veckor, uppfylls arbetsvillkoret på nytt. I så fall beräknas den kommande nivån på den inkomstrelaterade dagpenningen utifrån det arbetet som du utförde medan eller efter avgångsvederlaget inverkade, varmed skyddet på 80 % uteblir.

Jämförelsen som används vid skyddet utgår alltid från dagpenningen för en helt arbetslös, utan barnförhöjningar.

Ovan nämnda skydd gäller endast full inkomstrelaterad dagpenning. Om du får jämkad inkomstrelaterad dagpenning kan nivån på den inkomstrelaterade dagpenningen sjunka med mer än 20 %, eftersom den jämkade inkomstrelaterade dagpenningens belopp också påverkas av andra bestämmelser.

Sysselsättningsskyldighet

Om du har fått arbete med stöd av sysselsättningsskyldigheten räknas den inkomstrelaterad dagpenningen inte ut på nytt, om inte din lön, som ligger till grund för dagpenningen, är högre än den föregående lönen. Du omfattas av sysselsättningsskyldigheten om du är minst 57 år och maximitiden för din dagpenningsperiod löper ut.  

Skydd på den inkomstrelaterade dagpenningens nivå för personer över 58 år

Om du är minst 58 år när arbetsvillkoret på 26 veckor uppfylls på nytt, räknas den inkomstrelaterade dagpenningen ut på nytt, om den nya lönen som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen är högre än förut. Denna jämförelse av förmåner görs emellertid endast om den inkomstrelaterade dagpenningen ska beräknas om. Detta innebär att om anställningsvillkoret är uppfyllt inom ett år från den senaste gången den inkomstrelaterade dagpenningen har beräknats och den inkomstrelaterade dagpenningen har betalats, kommer den inkomstrelaterade dagpenningen inte att räknas om och ingen preferens jämförelse kommer att göras.   

Dagarna nollställs inte och nivån på dagpenningen sänks inte i samband med tilläggsdagarna 

Den inkomstrelaterade dagpenningens dagar nollställs inte efter att du börjat få dagpenning för tilläggsdagar (“pensionsslussen”). Det innebär att dagarna för den inkomstrelaterade dagpenningen inte nollställs och att nivån på den inkomstrelaterade dagpenningen inte räknas ut på nytt, även om du är i arbete som uppfyller arbetsvillkoret 26 veckor efter att utbetalningen av tilläggsdagarna har börjat.

Att du gått över till tilläggsdagar betyder att du fortsätter att få inkomstrelaterad dagpenning efter att maximiutbetalningstiden har löpt ut (i praktiken efter 400 eller 500 dagar). Om utbetalningen av tilläggsdagarna redan har börjat och du uppfyller arbetsvillkoret på 26 veckor, nollställs inte dagarna för den inkomstrelaterade dagpenningen längre. Den inkomstrelaterade dagpenningens nivå räknas inte heller ut på nytt, även om den skulle stiga jämfört med den tidigare nivån. Nivån på den inkomstrelaterade dagpenningen är "låst" efter att den första tilläggsdagen har betalats ut.