Förändringar i utkomstskyddet för arbetslösa

 

Flera ändringar gjordes I arbetslöshetsförsäkringen. Nedan finns den viktigaste informationen om förändringarna. Mer förändringar förbereds i förmånen, men beredningen av  förändringar finns ännu ingen mer detaljerad information tillgänglig Innehållet på sidan uppdateras allt eftersom mer detaljerad information om förändringarna blir tillgänglig.

Självrisktiden förlängdes

Arbetslöshetsförmånens självrisktid förlängdes till sju dagar. Självrisktiden innebär en period som fastställs i början av arbetslöshet eller permittering, då ingen arbetslöshetsdagpenning betalas. Självrisktiden måste måste fortfarande ackumuleras under högst åtta på varandra följande kalenderveckor. Självrisktiden är sju dagar om den börjar den 1.1.2024 eller senare.

Periodisering av semesterersättning

Semesterersättning som betalas ut vid slutet av heltidsarbete som varar mer än två veckor skjuter upp rätten till inkomstrelaterad dagpenning. Det innebär att semesterersättningen periodiseras från anställningsförhållandets upphörande. Om semesterersättningen motsvarar en månadslön, rätten till inkomstrelaterad dagpenning skjuter upp circa en månad. Semesterersättningen periodiseras om den betalas på grund av ett arbetsavslut efter den 1.1.2024.

Folkpensionsindex för åren 2024-2027 kommer att  frysas

Det innebär att förmånerna, med vissa undantag, inte kommer att öka i takt med konsumentpriserna. Förändringen  påverkar förmåner från och med den 1 januari 2024.

Arbetslöshetsförmåns barnförhöjningar avskaffas

Barnförhöjningar betalas inte för arbetslösa dagar från och med den 1.4.2024 eller senare. Barnförhöjningar betalas från januari till mars. Beloppet för barnförhöjningen är 125–237 euro per månad, beroende på antalet barn.

Skyddsdelen avskaffas från 1 april 2024

Den skyddsdelen (300 euro) av den jämkade dagpenningen avskaffas från 1 april 2024. Denna förändring skär jämkade dagpenningen 150 euro per månad. Skyddsdelen beaktas inte vid beräkning av den jämkade dagpenningens belopp om ansökningsperioden för arbetslöshetsdagpenningen börjar den 1.4.2024 eller senare. Men skyddsdelen beaktas i beräkningen av den jämkade dagpenningen, om ansökningsperioden börjar i mars (t.ex. 16.3.-15.4.2024).

Arbetsvillkoret ändras från den 2 september 2024

Arbetsvillkoret är 12 kalendermånader från den 2 september 2024. Arbetskravet för arbetslöshetsersättning euroiseras, det vill säga det ändras till inkomstgrundat. Förändringarna innebär att du måste arbeta i minst 12 månader för att få inkomstrelaterad dagpenning. Rätten till dagpenning är inte beroende av antalet arbetade timmar före arbetslösheten. Tillräckligt arbete före arbetslöshet bedöms endast baserat på lönen. Lönegränsen är 930 euro per kalendermånad. Arbetsvillkoret kan också ackumuleras på halvmånader, om lön är minst 465 euro, men mindre än 930 euro per kalendermånad. I detta fall utgör två halvmånaders arbetsvillkorsmånader en hel arbetsvillkorrmånad som beaktas i arbetsvillkoret. Inkomst relaterad dagpenning kan fortfarande erhållas efter 26 veckors arbete, om arbetsvillkoret är uppfyllt senast den 1 september 2024.

Alterneringsledighetssystemet avskaffas från 1 August 2024

Alterneringsledigheten kan fortfarande börja den 31 Juli 2024. Avtal om alterneringsledighet måste i detta fall lämnas till arbets- och näringsbyrån senast den 31 juli 2024 och, och startdatumet för anställningsavtalet för den alterneringsledigas ersättare ska vara senast 31.7.2024.

Ändringar som inte har bekräftats

 

Nivån på dagpenningen kommer att graderas

Arbetslöshetsersättningen kommer att graderas. Detta innebär att arbetslöshetsersättningen kommer att minska 80 % av den ursprungliga nivån efter åtta veckors arbetslöshet (cirka två månader), och 75 % av den ursprungliga nivån efter 34 veckors arbetslöshet (cirka åtta månader).

Enligt regeringens förslag skulle arbetslöshetsdagpenningen graderas inte om dagpenning har betalats ut under minst en dag senast den 1 september 2024

Att arbeta med lönesubvention ger dig inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning

Enligt regeringens förslagsutkast är avsikten att upphöra med att arbete med lönestöd inte längre skulle räkna med i arbetsvillkoret som krävs för att betala ut arbetslöshetsdagpenning. För närvarande ger lönestödsvärvning allmänt sett 75 % av arbetsvillkoret.

Arbete med lönestöd skulle dock kunna räkna med i arbetsvillkoret när lönestöd betalas för att anställa en person med nedsatt arbetsförmåga. Arbetsvillkoret skulle i detta fall samlas in efter att lönestöd har betalats i 10 månader. Från och med den 11:e månaden skulle arbetsvillkoret ackumuleras med 75 % av arbetstiden. Eventuell avrundning skulle göras neråt till närmaste hela arbetsvillkormånad.

Lagändringen skulle träda I kraft den 2.9.2024

Åldersrelaterade undantag slopas

Avsikten är att tas bort följande åldersbaserade undantag:

  • Personer som fyllt 57 år kan omfattas av en sysselsättningsplikt som garanterar dem en arbetsplats.
  • Dagpenningens nivå är skyddad för den som fyllt 58 år. Skyddet gäller när en person har låg lön och åter blir arbetslös, så att dagpenningens nivå räknas om.
  • Personer som fyllt 60 år kan uppfylla arbetsinkomstvillkoret genom en sysselsättningsfrämjande tjänst. Dagpenningens nivå räknas inte om om arbetsvillkoret har uppfyllts delvis genom tjänsten.

Enligt regeringens förslagsutkast skulle inte skyddet för dagpenningens nivå tillämpas om arbetsvillkoret som krävs för att betala arbetslöshetsdagpenningen skulle inkludera arbete från och med september 2024 eller senare.

Sysselsättningsplikten upphör om förpliktelsen börjar den 2.9.2024 eller senare.

Texter på sidan: Arbetslöshetskassornas Samorganisation