Anslutning till kassan

Du kan bli medlem i Arbetslöshetskassan Pro oberoende av din utbildning, titel eller form av anställningsförhållande. Du kan bli medlem i kassan om du omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utkomstskydd för arbetslösa, är lönearbetare inom den offentliga eller privata sektorn och inte har fyllt 68 år. Som arbetslös kan du inte bli medlem, eftersom du då inte är lönearbetare. Du kan inte heller blir medlem under oavlönad tid, t.ex. permittering eller vårdledighet, även om anställningsförhållandet är i kraft. 

En lönearbetare är en löntagare vars utkomst anses grunda sig på löneinkomst av arbete som utförs för annan. Medlem i arbetslöshetskassan får inte samtidigt tillhöra annan arbetslöshetskassa.

För att bli medlem ska du lämna in en skriftlig ansökan om medlemskap till arbetslöshetskassan eller till en av styrelsen befullmäktigad person som sköter medlemsärenden eller till kassans ombudsdistrikt.

Medlemskapet i kassan börjar den dag då en skriftlig ansökan om medlemskap har lämnats in hos kassan, förutsatt att medlemsavgiften har betalats från och med nämnda tidpunkt. Om medlemsavgiften har betalats efter att ansökan har lämnats in, börjar medlemskapet i arbetslöshetskassan från och med betalningsdagen. 
Du kan bli medlem i Fackföreningen Pro och Arbetslöshetskassan Pro genom att fylla i den elektroniska anslutningsblanketten. Som medlem i Fackföreningen Pro är du automatiskt medlem i Arbetslöshetskassan Pro. Medlemsavgiften är 1,25 % av den skattepliktiga löneinkomsten, inklusive medlemsavgiften i Arbetslöshetskassan Pro.

Om du vill bli medlem i endast Arbetslöshetskassan Pro fyller du i anslutningsblanketten till Arbetslöshetskassan Pro. Medlemsavgiften i Arbetslöshetskassan Pro är 7,5 €/månad 2024.

Ring servicenumret (09) 1727 3440 vardagar kl. 9–14 för mer information i alla ärenden.