Ansökan om dagpenning när arbetsdagar ingår

Om du tar emot ett deltidsarbete ska du ansöka om dagpenning i enlighet med löneperioden och ange arbetsdagarna i ansökan. Löneperioden kan omfatta en kalendermånad, en månad eller fyra kalenderveckor.

Lämna in en ansökan för en kalendermånad om din lön betalas ut per kalendermånad. Ange arbetstimmar och arbetsdagar så som du har utfört dem. Bifoga arbetsavtalet till din ansökan om det är skriftligt.

Lönen inverkar på utbetalningsmånaden (gäller inte permittering). Om du börjar arbeta deltid t.ex. i maj och lönen betalas ut i juni, ska du ange arbetstimmarna i din ansökan för maj och bifoga arbetsavtalet. Ange timmarna för juni i din ansökan för juni. Vi tar hänsyn till lönen som betalas ut i juni när vi jämkar dagpenningen för juni, trots att lönen gäller arbetet du utförde i maj.

Om du arbetar tillfälligt kan du fortsätta att ansöka om inkomstrelaterad dagpenning i samma takt som förut. Det spelar ingen roll om arbetsperioden infaller mitt under ansökningsperioden, eftersom den jämkade dagpenningen betalas ut för hela ansökningsperioden. Om det tillfälliga arbetet fortsätter en längre tid, måste ansökningsperioden ändras så att den motsvarar löneperioden, för att inkomsterna ska kunna beaktas regelbundet.

Ange arbetstimmarna i din ansökan även om inkomsterna understiger skyddsdelen (300 €/mån. eller 279 €/4vk).

Det är lättast att skicka ansökan och bilagorna via Pro-kassans e-tjänst. 
Kom ihåg att betala medlemsavgiften för skattpliktiga löneinkomster.

Nollställning av maximitidsräknaren och den inkomstrelaterade dagpenningens nivå efter nollställningen

Arbetsvillkoret på 26 veckor uppfylls vanligen också då du får jämkad dagpenning, om antalet arbetstimmar är minst 18 timmar per vecka eller om du får lön enligt minst 18 timmar (t.ex. semester). Om du regelbundet arbetar deltid minst 18 timmar i veckan nollställs maximitidsräknarens dagar efter 26 arbetsveckor och dagpenningsperioden börjar om från början. Den inkomstrelaterade dagpenningen räknas emellertid inte ut på nytt, om den nya dagpenningsperioden börjar om inom ett år från den föregående dagpenningsperiodens början och om dagpenningens nivå beräknades i samband med att det föregående arbetsvillkoret uppfylldes. Detsamma gäller för självrisktiden. Ny självrisktid fastställs inte, om den nya dagpenningsperioden börjar om inom ett år från den föregående dagpenningsperiodens början och självrisktiden fastställdes föregående gång. I praktiken, när vartannat arbetsvillkor uppfylls, beräknas den inkomstrelaterade dagpenningens nivå på nytt och självrisktiden fastställs, om du deltidsarbetar regelbundet och din arbetstid är minst 18 timmar i veckan.

Om du arbetar tillfälligt eller om arbetstiden per vecka varierar för deltidsarbetet, uppfylls arbetsvillkoret för de veckor som har en arbetstid på minst 18 timmar eller lön enligt minst 18 veckotimmar. De 26 arbetsveckorna ska infalla under 28 månader. Obs! Arbetsvillkoret är 12 kalendermånader från 2 september 2024 och är inkomstbaserat. 

Observera också att om dagpenningsperiodens maximitid hinner löpa ut innan du har samlat in arbetsvillkoret på 26 veckor, beräknas den nya nivån på den inkomstrelaterade dagpenningen på basis av inkomsterna under denna 26 veckors period, varvid den inkomstrelaterade dagpenningen inte har något skydd på 80 % (= den inkomstrelaterade dagpenningen skulle uppgå till minst 80 % av den föregående inkomstrelaterade dagpenningen). Det här kan resultera i en betydande minskning av den inkomstrelaterade dagpenningens storlek, om den tidigare inkomstrelaterade dagpenningen har beräknats utifrån heltidsarbete och du uppfyllt det nya arbetsvillkoret genom deltidsarbete. Om arbetsvillkoret på 26 veckor uppfylls innan maximitiden för dagpenningsperioden (300–500 dagar) löper ut, uppgår den nya fulla inkomstrelaterade dagpenningen till minst 80 % av den tidigare. Läs mer i avsnittet som handlar om att räkna om dagpenningen.

Det ovan nämnda skyddet på 80 % gäller endast full inkomstrelaterad dagpenning. Den nya jämkade dagpenningen är inte nödvändigtvis 80 % av den tidigare jämkade dagpenningen som du fick innan nivån på dagpenningen räknades om. Det här beror på "taket" som tillämpas på den inkomstrelaterade dagpenningen, vilket förklaras närmare i avsnittet inkomsternas inverkan på den inkomstrelaterade dagpenningen.