Beräkning av den inkomstrelaterade dagpenningen

Arbetslöshetskassan Pros e-tjänst har en dagpenningskalkylator, som uppskattar storleken på den inkomstrelaterade dagpenningen. Den enda obligatoriska informationen du behöver fylla i är fältet för månadslönen, dit du skriver månadslönen för ditt lönearbete. Fyll också i förskottsinnehållningsprocenten för din lön i fältet Förskottsinnehållning %. Räkna-knappen ger dig den beräknade dagpenningens storlek och Rensa-knappen rensar bort data från skärmen.

Den inkomstrelaterade dagpenningen består av grunddagpenning (37,21 euro) och en förtjänstdel som baserar sig på dina löneinkomster. Förtjänstdelen utgör 45 % av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. I fråga om inkomster som överstiger 3 534,95 € i månaden är förtjänstdelen 20 %.  Barnförhöjningar betalas inte för arbetslösa dagar.

Den inkomstrelaterade dagpenningen kan uppgå till högst 90 % av den dagslön som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen, och den är minst lika stor som grunddagpenningen. 

Den inkomstrelaterade dagpenningens belopp beräknas utifrån de skattepliktiga lönerna före arbetslösheten. Lönerna för de veckor som uppfyller arbetsvillkoret tas med i beräkningen. Arbetsvillkoret är 26 veckor fram till 1 september 2024 och 12 kalendermånader från 2 september 2024 (se avsnittet om inkomstrelaterad dagpenning har ett arbetsvillkor). En arbetsvecka har fem arbetsdagar.

Pensionernas och ledigheternas inverkan på uträkningen av dagpenningens storlek 

Det finns undantagssituationer som inverkar på hur den inkomstrelaterade dagpenningen beräknas. Om du får delinvalidpension, beräknas den inkomstrelaterade dagpenningen på basis av löneinkomsterna av det heltidsarbete som du hade före pensionen, under förutsättning att du har varit medlem i arbetslöshetskassan under den här tiden. Samma förfarande gäller om du har varit alterneringsledig eller på partiell vårdledighet före arbetslösheten eller permitteringen. Även i de här situationerna fastställs den inkomstrelaterade dagpenningen utifrån de löner som du har fått före ledigheten.

Partiell förtida ålderspension förlänger inte den tid som ligger till grund för beräkningen av den inkomstrelaterade dagpenningen. Därmed beräknas den inkomstrelaterade dagpenningens storlek från löneinkomsterna direkt före permitteringen eller arbetslösheten, även om du varit deltidsanställd.

Inkomster som beaktas vid beräkningen av inkomstrelaterad dagpenning

Den inkomstrelaterade dagpenningen beräknas utifrån dina fastställda löneinkomster. Vid beräkningen beaktas utöver månadslön eller timlön även semesterersättning, skiftestillägg, övertidsersättningar samt andra motsvarande ersättningar som tjänats in under den period som utgör grunden för beräkningen av dagpenningen. Om dagpenningen beräknas t.ex. för tiden 1.1–30.6, tas övertidsarbete som utförts under den här tiden och utifrån det utbetalda övertidsersättningar med i beräkningen. 

Den skattepliktiga inkomsten kan innefatta löner, arvoden eller ersättningar som inte kan beaktas vid beräkningen av dagpenningen. Till dessa hör t.ex. semesterersättning, semesterpenning, avgångsvederlag/stödpaket. Dessutom beaktas inte inkomster som hänför sig till anställningens upphörande (t.ex. premier och bonusar). De inkomster som inte ingår i beräkningen av dagpenningen dras av från den skattepliktiga inkomsten, innan dagpenningen räknas ut. Ett engångsavdrag på 3,76 % ingår också. Avdraget motsvarar arbetstagarens arbetspensions-, sjukförsäkrings- och arbetslöshetsförsäkringsavgift. Observera också att inkomster som hänför sig till anställningens upphörande också kan skjuta upp rätten till dagpenning. Läs avsnittet Hinder för beviljande av inkomstrelaterad dagpenning för mer information. 

Förhöjd inkomstrelaterad dagpenning

Du kan få förhöjd inkomstrelaterad dagpenning (= förhöjd förtjänstdel), om du deltar i sysselsättningsfrämjande service som ordnas av Arbets- och näringsbyrån och som ingår i din sysselsättningsplan eller i en plan som ersätter sysselsättningsplanen. Den förhöjda dagpenningen kan betalas ut i högst 200 dagar.    

Hur mycket större blir den normala inkomstrelaterade dagpenningen av förhöjningen?

Den normala inkomstrelaterade dagpenningen bestäms så att förtjänstdelen är 45 % av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen om 37,21 €. När lönen överstiger 3 534,95 € är förtjänstdelen är 20 %. De motsvarande procentsatserna för den förhöjda dagpenningen är 55 och 25 %.

Den inkomstrelaterade dagpenningen kan uppgå till högst 90 % av den lön som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen. Den förhöjda dagpenningen har inget sådant tak, utan kan uppgå till 100 % av lönen som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen.

Exempel på beräkning av förhöjd dagpenning 

Den lön som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen är 3 000 € . Från beloppet avdras arbetspensions-, sjukförsäkrings- och arbetslöshetsförsäkringsavgifterna om 3,76 %, varmed 2 887,20 € blir kvar (= den lön som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen). Härefter divideras beloppet med 21,5, vilket ger en dagslön på 134,29 €. Den slutliga förhöjda dagpenningen beräknas så här: 37,21 € + (0,55 x (134,29– 37,21) = 90,60 €. Den förhöjda dagpenningen är 90,60 euro per dag, medan den normala dagpenningen skulle vara 80,90 euro per dag. Förhöjningen är 9,70 euro per dag.

Gå till kassans e-tjänst för att uppskatta den förhöjda dagpenningens storlek.