Sjukdom och pensioner kan inverka på den inkomstrelaterade dagpenningen

Sjukdom under arbetslöshet

Om du får inkomstrelaterad dagpenning för att du är helt arbetslös eller får jämkad dagpenning till exempel när du arbetar på deltid och blir sjuk, inverkar sjukledighetens längd på rätten till inkomstrelaterad dagpenning. En några dagar lång sjukledighet påverkar inte utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning, varmed du kan ansöka om inkomstrelaterad dagpenning och jämkad dagpenning i vanlig ordning också för sjukledigheten. Anmäl sjuktiden i din ansökan om inkomstrelaterad dagpenning.

Om din sjukledighet varar mer än 10 dagar ska du anmäla dina sjukdagar i din ansökan om inkomstrelaterad dagpenning och ansöka om sjukdagpenning hos FPA. FPA:s sjukdagpenning har en självrisktid som omfattar dagen som du insjuknade och de därpå följande nio vardagarna. Du kan få inkomstrelaterad dagpenning för FPA:s självrisktid om du har fått inkomstrelaterad dagpenning en dag före självrisktiden för FPA:s sjukdagpenning.

Inkomstrelaterad dagpenning kan inte betalas ut under sjukledigheten även om du inte får sjukdagpenning, om du har konstaterats vara arbetsoförmögen enligt sjukförsäkringslagen. 

Sjukdom när du är permitterad

Om du får inkomstrelaterad dagpenning på grund av permittering och blir sjuk, påverkar sjukledighetens längd också i det här fallet rätten att få inkomstrelaterad dagpenning. Några dagars sjukledighet påverkar inte utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning för permitteringsdagarna. Om sjukledigheten varar längre än självrisktiden för FPA:s sjukdagpenning, ska du ansöka om sjukdagpenning hos FPA för de permitteringsdagar som du är sjukledig. Inkomstrelaterad dagpenning kan endast betalas ut för permitteringsdagar som infaller under självrisktiden för FPA:s sjukdagpenning, om arbetsgivaren inte har betalat ut lön till dig och du har fått inkomstrelaterad dagpenning en dag före självrisktiden för FPA:s sjukdagpenning. Om du till exempel blir sjuk på tisdag och sjukledigheten varar i två veckor kan vi betala inkomstrelaterad dagpenning för de dagar som sjukledigheten varar, om du har fått inkomstrelaterad dagpenning på måndag, dvs. dagen före insjuknandet.

Utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning efter sjukdagpenningens maximitid

Inkomstrelaterad dagpenning kan i regel inte betalas ut medan du är arbetsoförmögen. Du kan i undantagsfall ansöka om inkomstrelaterad dagpenning om du har fått sjukdagpenning för maximitiden (ca 300 dagar) och om din arbetsoförmåga fortsätter.  För att få inkomstrelaterad dagpenning måste du anmäla dig som arbetslös arbetssökande vid TE-byrån så snart som utbetalningen av sjukdagpenningen har upphört. Du måste dessutom ansöka om rehabiliteringsstöd eller invalidpension efter att utbetalningen av sjukdagpenningen har upphört.

Om du är i ett anställningsförhållande behöver du, för att få inkomstrelaterad dagpenning, begära en skriftlig utredning av din arbetsgivare om att denna inte kan erbjuda dig ett arbete som överensstämmer med din arbetsförmåga. Utredningen är endast till för arbetslöshetskassan.

Om din pensionsansökan avslås och du fortfarande är sjukskriven kan du fortsätta ansöka om inkomstrelaterad dagpenning även om du begär om att beslutet omprövas. Om din pensionsansökan däremot godkänns, upphör utbetalningen av den inkomstrelaterade dagpenningen, varefter du övergår till att få rehabiliteringsstöd eller invalidpension. Om du inte vill ansöka om inkomstrelaterad dagpenning för den tid som din pensionsansökan behandlas, ska du genast anmäla dig till TE-byrån om din ansökan har avslagits, för att du ska behålla rätten till inkomstrelaterad dagpenning.

Partiell sjukdagpenning 

Inkomstrelaterad dagpenning kan inte betalas ut för den tid som du får partiell sjukdagpenning från FPA, även om du arbetar på deltid. Partiell sjukdagpenning uppfyller heller inte arbetsvillkoret. Däremot förlänger partiell sjukdagpenning granskningsperioden på 28 månader, dvs. den tidsperioden inom vilken de 26 arbetsveckorna vanligen samlas in.  

Delinvalidpension

Du kan få inkomstrelaterad dagpenning för den tid som du får delinvalidpension och blir arbetslös eller permitterad. Pensionen dras i sin helhet av från den inkomstrelaterade dagpenningen. Det här innebär att om du får 1 000 euro i pension per månad, är din inkomstrelaterade dagpenning 1 000 euro mindre per månad. Pensionen förbrukar den inkomstrelaterade dagpenningens maximiutbetalningstid på samma sätt som för en helt arbetslös, dvs. per utbetalningsdag. 

Partiell förtida ålderspension

Du kan gå i partiell förtida ålderspension vid 61 års ålder. Om du får partiell förtida ålderspension, minskar den inte den inkomstrelaterade dagpenningens belopp. Därmed får du full inkomstrelaterad dagpenning.

Om du har övergått till deltidsarbete på grund av partiell förtida ålderspension och du blir arbetslös eller permitterad, fastställs den inkomstrelaterade dagpenningen utifrån deltidsarbetets lön. Partiell förtida ålderspension förlänger inte den tid som ligger till grund för beräkningen av den inkomstrelaterade dagpenningen. Det är också värt att notera att om du har arbetat mindre än 18 timmar i veckan under mer än sex månader före din arbetslöshet eller permittering, har du helt förlorat rätten till inkomstrelaterad dagpenning. Det här beror på att du måste stå till arbetsmarknadens förfogande för att behålla rätten till inkomstrelaterad dagpenning. Din arbetsvecka ska ha minst 18 timmar för att du ska anses stå till arbetsmarknadens förfogande.  

Ålderspension och tilläggspensioner 

Ålderspension som grundar sig på antalet tjänsteår

Du kan inte få inkomstrelaterad dagpenning om du får ålderspension som grundar sig på fulla tjänsteår. Därmed har du inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning om du har fortsatt arbeta under din ålderspension och blir permitterad från arbetet. Ålderspension är en förmån som förhindrar utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning (inklusive grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd). 

Observera att ålderspension som betalas ut från utomlands också kan hindra utbetalning av dagpenning. Exempelvis är en ålderspension som betalas från Sverige förhindrar att betala dagpenning om den betalas till 100 %.

Tilläggspension som betalas av arbetsgivaren eller dig själv

Tilläggspension som betalas av arbetsgivaren dras av till fullt belopp från den inkomstrelaterade dagpenningen. Det innebär att dagpenningsperiodens maximitid förbrukas på samma sätt som för en helt arbetslös person, dvs. per utbetalningsdag.

Om du har betalat tilläggspensionen helt själv, inverkar pensionen inte på din inkomstrelaterade dagpenning på något sätt, även om du får pension medan du är arbetslös.

Om du vill få information om hur den inkomstrelaterade dagpenningen påverkar intjänandet av pension eller vad pensionsbeloppet blir, kontakta ditt pensionsbolag, eftersom arbetslöshetskassan inte har dessa uppgifter.  

Övriga sociala förmåners inverkan på inkomstrelaterad dagpenning

Sociala förmåner kan påverka den inkomstrelaterade dagpenningen på tre olika sätt: De dras av från den inkomstrelaterade dagpenningen i sin helhet, förhindrar att inkomstrelaterad dagpenning betalas ut i sin helhet (se hinder för beviljande av inkomstrelaterad dagpenning) eller påverkar inte den inkomstrelaterade dagpenningen.

Barnbidrag, familjepension, bostadsstöd, utkomststöd, handikappbidrag, vårdbidrag för folkpensionstagare, menersättning som betalas enligt lagen om olycksfallsförsäkring, den del av livränta som motsvarar grundräntan eller ersättning för särskilda kostnader, militärunderstöd eller liv- eller tilläggsränta eller ersättning för särskilda kostnader enligt militärskadelagen dras inte av från den inkomstrelaterade dagpenningen.

En förmån som betalas från en annan stat på grund av arbetsoförmåga dras av från den inkomstrelaterade dagpenningen.

Hemvårdsstöd

Hemvårdsstödet är en familjespecifik förmån. Om du får hemvårdsstöd dras det av från den inkomstrelaterade dagpenningen. På samma sätt dras hemvårdsstöd som betalas till maken från den inkomstrelaterade dagpenning som betalas ut till dig, såvida han eller hon inte vårdar barnet hemma och därför är frånvarande från arbetsmarknaden. Även flexibel vårdpenning och partiell vårdpenning är förmåner som dras av från den inkomstrelaterade dagpenningen.