Ansökning


 

Anmäl dig som arbetslös arbetssökande

Anmäl dig som arbetslös arbetssökande

Skicka din första ansökan och bilagor till arbetslöshetskassan

Skicka din första ansökan och bilagor till arbetslöshetskassan

Skicka en fortsättningsansökan

Skicka en fortsättningsansökan


Anmäl dig som arbetslös arbetssökande

Anmäl dig som arbetslös arbetssökande vid TE-byrån på Mina e-tjänster senast den första dagen som du är arbetslös eller permitterad. Inkomstrelaterad dagpenning kan endast betalas ut och självrisktiden kan endast gälla för den tid som din jobbsökning är giltig. Det lönar sig att aktivera jobbsökningen direkt efter att anställningsförhållandet har upphört, även om du fått ett stödpaket av din arbetsgivare. Rätten till inkomstrelaterad dagpenning kan gå förlorad om du har varit frånvarande från arbetsmarknaden i mer än sex månader utan godtagbar orsak. Rätten till inkomstrelaterad dagpenning återställs först efter att du helt på nytt har uppfyllt arbetsvillkoret på 26 veckor.    

Skicka din första ansökan och bilagor till arbetslöshetskassan

Du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning från arbetslöshetskassan. Skicka din första ansökan om inkomstrelaterad dagpenning med bilagor till arbetslöshetskassan efter att du varit arbetslös eller permitterad i två veckors tid. Det är lättast att skicka ansökan och bilagorna via Pro-kassans e-tjänst.  Du kan också fylla i en pappersblankett och skicka den samt bilagorna per post, om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten. Observera att inkomstrelaterad dagpenning inte kan sökas i förväg, och att den måste sökas inom 3 månader från den dag då du vill att den inkomstrelaterade dagpenningen ska börja betalas ut.

Arbetslöshetskassan får löneuppgifterna från inkomstregistret

Den inkomstrelaterade dagpenningen beräknas på basis av löneuppgifterna. Arbetslöshetskassan har haft tillgång till inkomstuppgifterna i inkomstregistret sedan 1.1.2020, varmed det i princip är onödigt att bifoga ett löneintyg till ansökan. Löneuppgifterna från inkomstregistret har dock ibland så ofullständiga med tanke på beräkningen av den inkomstrelaterade dagpenningen, att de har behövt kompletteras. Av den här orsaken får du gärna foga löneintyget till ansökan. Den inkomstrelaterade dagpenningen för heltidsarbetslösa beräknas utifrån de närmaste arbetsveckorna före arbetslösheten. Om arbetslösheten t.ex. börjar 15.1.2024 kan löneintyget omfatta perioden 1.7.2023–14.1.2024, förutsatt att varje enskild vecka uppfyller arbetsvillkoret. Om du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning på grund av permittering, kan löneintyget omfatta hela månader före permitteringens början. Om permitteringen t.ex. börjar 15.1.2024 kan löneintyget omfatta perioden 1.7.–31.12.2023, förutsatt att varje enskild vecka uppfyller arbetsvillkoret. Om arbetsvillkoret på 26 veckor inte har uppfyllts direkt före arbetslösheten eller permitteringen, måste löneintyget omfatta en tillräckligt lång tid för att löneuppgifterna för 26 arbetsveckor ska rymmas med.  

Bilagor som fogas till ansökan

  • Meddelande om uppsägning om du har blivit uppsagd
  • Avtal om avslutande av anställningsförhållandet, om det finns ett sådant
  • Ett arbetsavtal, om du tar emot ett deltidsjobb
  • Meddelande om permittering, om du har blivit permitterad. Det räcker till exempel med ett meddelande till arbetslöshetskassan per e-post, utan underskrift “med penna".
  • Personligt beskattningsbeslut med utredningsdelen, om du bedriver företagsverksamhet, till exempel jord- eller skogsbruk eller annan företagsverksamhet.
  • Beslut om sociala förmåner, t.ex. delinvalidpension (se ansökningsformuläret för vilka förmåner som kräver ett beslut)
  • Ändringsskattekort

Arbetslöshetskassan får skatteuppgifterna direkt från skattemyndigheterna. Förskottsinnehållningen på skattekort som beviljats för lön är enligt skatteförvaltningens beslut minst 25 %, även om procenten skulle vara mindre i skattekortet.  Du kan beställa ett ändringsskattekort för förmåner direkt från skattemyndighetens tjänst, om du i tjänsten väljer arbetslöshetskassan Pro som mottagare av skatteuppgifterna. Förskottsinnehållningen på ett ändringsskattekort som beviljats för förmåner uppbärs i enlighet med ändringsskattekortet utan förhöjning.
Kontrollera att ansökan innehåller nödvändiga bilagor innan du skickar den till arbetslöshetskassan. Ofullständiga bilagor fördröjer behandlingen av din ansökan.

Ansökningarna behandlas i den ordning som de kommer

Ansökningarna behandlas i den ordning som de kommer. Du kan följa handläggningen av din ansökan på e-tjänsten. Den allmänna handläggningssituationen visashär.
Om ansökan inte innehåller de uppgifter som behövs för ett beslut, ber kassan om uppgifterna som saknas av dig, löneräknaren eller någon annan myndighet. Om ansökan inte gäller en tillräckligt lång tid för att ett beslut ska kunna fattas, uppmanas du att skicka en fortsättningsansökan.

Beslutet skickas skriftligt

Efter att ansökan har behandlats, ger arbetslöshetskassan ett skriftligt beslut. Beslutet finns tillgängligt i e-tjänsten eller skickas hem till dig per post (alternativt till Netpost om du har valt en sådan avsändningsmetod). Du kan begära omprövning av beslutet om du är missnöjd med det. En anvisning om hur man begär omprövning följer med beslutet.
Utöver beslutet får du ett betalningsmeddelande antingen per sms, post eller i e-tjänsten, enligt eget val. Vänligen se till att dina kontaktuppgifter i arbetslöshetskassan är uppdaterade. Observera också att de förmåner som betalas ut av arbetslöshetskassan (inkomstrelaterad dagpenning, alterneringsersättning och rörlighetsunderstöd) inte alltid finns tillgängliga på utbetalningsdagen direkt på morgonen. Det här beror på det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA). Förmånerna finns dock på kontot på utbetalningsdagen.

Skicka en fortsättningsansökan

Om du är helt arbetslös ska du skicka in nästa ansökan, dvs. en fortsättningsansökan, för fyra kalenderveckor (måndag till söndag) eller för en hel kalendermånad så snart perioden har gått ut. Gör så här även om kassan ännu inte har fattat något beslut för din första ansökan, så att ansökan inte upphör att gälla. Inkomstrelaterad dagpenning söks alltid i efterskott, men den betalas inte ut för en period som är äldre än 3 månader. Ansökningarna ska vara i kassan inom 3 månader från den dag som du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning.  Det är enklast att skicka fortsättningsansökan via Pro-kassans e-tjänst.
En fortsättningsansökan av en helt arbetslös person som skickats elektroniskt går snabbare till utbetalning än en ansökan som skickats per post. Om en försättningsansökan för fyra kalenderveckor skickas elektroniskt senast kl. 19.00 på söndagen, har ansökan gått till utbetalning på tisdag, om det inte finns något hinder för utbetalning. En förlängningsansökan för en helt arbetslös och som skickats per post betalas inte ut förrän tidigast på fredag.


Jag är permitterad och jag vill lämna in en förlängningsansökan 


Jag har arbetsdagar under min ansökningsperiod och jag vill lämna in en försättningsansökan

När arbetslösheten upphör

När arbetslösheten upphör kan du också lämna in en ansökan för kortare tid än 4 veckor.