Miten ikä vaikuttaa ansiopäivärahaan?

Ansiopäivärahassa on useita poikkeuksia, jotka koskevat pääasiassa vähintään 58-vuotiaita. 

Työssäoloehtoon lasketaan työllistymistä edistävää palvelua

Jos olet vähintään 60-vuotias, 26 viikon työssäoloehtoon voidaan laskea myös sellaiset täydet kalenteriviikot, joina olet ollut TE-toimistolle asetetun velvoitteen perusteella järjestetyssä työllistymistä edistävässä palvelussa. Työttömyyskassa saa työvoimapoliittisessa lausunnossa tiedon siitä, onko työllistymistä edistävä palvelu järjestetty työllistämisvelvoitteen perusteella. Työllistämisvelvoite tarkoittaa sitä, että työ- ja elinkeinotoimistolla on velvollisuus järjestää 60 vuotta täyttäneelle työnhakijalle mahdollisuus palkkatuettuun työhön tai työllistymistä edistävään palveluun, jos päivärahojen maksamisen enimmäisaika on tullut täyteen.

Jos 26 viikon työssäoloehto koostuu sekä työviikoista että työllistymistä edistävästä palvelusta, ansiopäivärahan tasoa ei lasketa uudelleen, vaan sitä maksetaan saman suuruisena kuin ennenkin.  

Ansiopäivärahan enimmäisaika

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa 500 päivältä normaalin 400 päivän sijaan, jos olet vähintään 58-vuotias työssäoloehdon täyttyessä, ja olet ollut työssä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana työssäoloehdon täyttymisestä taaksepäin laskettuna. 

Lisäpäivät eli ”eläkeputki"  

Ansiopäivärahan maksamista voidaan jatkaa enimmäisajan täyttymisestä huolimatta, kun on tietyn ikäinen. Näitä enimmäisajan täyttymisen jälkeen maksettuja ansiopäivärahapäiviä kutsutaan lisäpäiviksi. Lisäpäiväoikeus poistuu asteittain, mutta oikeus lisäpäiviin on edelleen seuraavasti:

Jos olet syntynyt vuosina 1957-1960, voit päästä lisäpäiville, jos olet täyttänyt 61 vuotta ennen päivärahakauden enimmäisajan täyttymistä.

Jos olet syntynyt vuonna 1961 tai vuonna 1962, voit päästä lisäpäiville, jos olet täyttänyt 62 vuotta ennen päivärahakauden enimmäisajan täyttymistä.

Jos olet syntynyt vuonna 1963, voit päästä lisäpäiville, jos olet täyttänyt 63 vuotta ennen päivärahakauden enimmäisajan täyttymistä. 

Jos olet syntynyt vuonna 1964, voit päästä lisäpäiville, jos olet täyttänyt 64 vuotta ennen päivärahakauden enimmäisajan täyttymistä. 

Lisäksi sinulla pitää olla kaikissa tapauksissa eläkevakuutettua työtä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana enimmäisajan täyttymisestä taaksepäin laskettuna saadaksesi lisäpäiviä. Voimme maksaa ansiopäivärahaa 65 ikävuoteen asti. 

Vuonna 1965 tai sen jälkeen syntyneillä ei ole enää lisäpäiväoikeutta. 

Lisäpäiville siirtyminen ei edellytä sinulta toimenpiteitä, vaan työttömyyskassa tarkistaa oikeuden lisäpäiviin automaattisesti siinä vaiheessa, kun tämä tuleee ajankohtaiseksi päivärahan hakuvaiheessa. Jos sinulla ei ole oikeutta lisäpäiviin, saat asiasta kielteisen päätöksen.  

Lisäpäivillä ei nollata päiviä eikä ansiopäivärahaa lasketa 

Ansiopäivärahapäivien nollausta ei tehdä, jos olet jo lisäpäivillä (”eläkeputki”). Tämä tarkoittaa sitä, että ansiopäiviä ei nollata eikä ansiopäivärahan tasoa lasketa uudelleen, vaikka olisit työssäoloehdon täyttävässä työssä 26 viikkoa sen jälkeen, kun lisäpäivien maksaminen on alkanut. 

Lisäpäivät tarkoittavat sitä, että olet saanut ansiopäivärahaa yli enimmäisajan (käytännössä 400 tai 500 päivältä) ja olet siirtynyt lisäpäiville. Jos lisäpäivien maksaminen on jo alkanut ja täytät 26 viikon työssäoloehdon, ansiopäivärahapäiviä ei enää nollata. Ansiopäivärahan tasoa ei myöskään lasketa uudelleen, vaikka se nousisi aikaisempaan ansiopäivärahan tasoon verrattuna. Ansiopäivärahan taso ”lukitaan” siinä vaiheessa, kun ensimmäinen lisäpäivä on maksettu. 

Poikkeustilanteet, jolloin ansiopäivärahaa maksetaan yli 65-vuotiaalle

Ansiopäivärahaa voidaan pääsääntöisesti maksaa sen kuukauden loppuun, kun täytät 65 vuotta. Ansiopäivärahaa voidaan poikkeuksellisesti maksaa myös 65 vuotta täytettyäsi, jos sinut on lomautettu, sinulla on sääestepäiviä tai olet estynyt työskentelemästä muiden työtaistelutoimenpiteiden vuoksi. Päivärahan maksaminen päättyy viimeistään täytettyäsi 68 vuotta. Huomaa kuitenkin, että jos saat vanhuuseläkettä, et voi saada ansiopäivärahaa, vaikka sinut olisi lomautettu tai sinulla olisi sääestepäiviä tai työntekosi olisi estynyt muiden työtaistelutoimenpiteiden vuoksi. 

Vanhuuseläkkeen hakeminen 

Voit hakea vanhuuseläkettä oman työeläkelaitoksesi verkkopalvelussa. Jos olet epävarma siitä, missä eläkelaitoksessa sinut on vakuutettu, voit selvittää asian Työeläke.fi-sivustolla. Ota yhteyttä työeläkelaitokseesi, kun sinulla on kysyttävää vaikkapa työeläkeotteestasi, tulevasta eläkkeestäsi, eläkkeesi alkamisajankohdasta tai eläkkeen hakemisesta.
Jos oma eläkelaitoksesi ei tarjoa sähköistä hakemispalvelua, voit käyttää paperilomaketta tai verkossa täytettävää ja tulostettavaa lomaketta (7001).

Kun tiedät ajankohdan, milloin vanhuuseläkkeesi alkaa, ilmoita siitä jäsenpalveluun. Sähköpostiosoite on jasenasiat@proliitto.fi.

Työllistämisvelvoitteen vaikutus ansiopäivärahan tasoon

Jos sinut on työllistetty työllistämisvelvoitteen perusteella, ansiopäivärahaa ei lasketa uudelleen, jollei perustepalkka nouse edelliseen palkkaan verrattuna. Kuulut työllistämisvelvoitteen piiriin, jos olet vähintään 57-vuotias ja sinulle täyttyy päivärahakauden enimmäisaika.  

58 vuotta täyttäneillä parempi suoja ansiopäivärahassa

Jos olet vähintään 58-vuotias, kun 26 viikon työssäoloehto täyttyy uudelleen, ansiopäiväraha lasketaan uudelleen vain siinä tapauksessa, jos uusi ansiopäivärahan perusteena oleva palkka on suurempi verrattuna siihen palkkaan, jonka perusteella päivärahaa on aikaisemmin maksettu. Tämä edullisuusvertailu tehdään vain siinä tapauksessa, että ansiopäivärahaa on maksettu vähintään yhdeltä päivältä aikaisemmin. Tämän lisäksi vertailu voidaan tehdä, mikäli ansiopäiväraha kuuluu laskea uudelleen. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli työssäoloehto täyttyy vuoden kuluessa siitä, kun ansiopäivärahan taso on edellisen kerran laskettu ja ansiopäivärahaa on ryhdytty maksamaan, ansiopäivärahaa ei lasketa uudelleen eikä edullisuusvertailua tehdä.           

Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle voi jäädä 61-vuotiaana. Jos saat osittaista varhennettua vanhuuseläkettä työttömyyden tai lomautuksen aikana, sitä ei vähennetä ansiopäivärahasta, vaan saat ansiopäivärahaa täysimääräisenä. 
Jos olet ollut osa-aikatyössä osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen vuoksi ja jäät työttömäksi tai lomautetuksi, ansiopäiväraha määritellään osa-aikatyön palkasta. Osittainen varhennettu vanhuuseläkeaika ei ole ansiopäivärahan tason laskemisessa yli hypittävää aikaa. Lisäksi kannattaa huomata, että mikäli olet työskennellyt alle 18 tuntia viikossa yli kuuden kuukauden ajan ennen työttömyyttä tai lomautusta, olet menettänyt kokonaan oikeuden ansiopäivärahaan. Tämä johtuu siitä, että sinun täytyy olla työmarkkinoilla säilyttääksesi ansiopäivärahaoikeuden. Työmarkkinoilla oloksi katsotaan vähintään 18-tuntinen työviikko.  

Vanhuuseläke ja lisäeläkkeet 

Palvelusvuosiin perustuva vanhuuseläke

Sinulle ei voida maksaa ansiopäivärahaa, jos saat täysiin palvelusvuosiin perustuvaa vanhuuseläkettä. Ansiopäivärahaan ei ole oikeutta, vaikka olisit jatkanut työntekoa vanhuuseläkkeellä ja tulisit lomautetuksi työstä. Vanhuuseläke on ansiopäivärahan (myös peruspäivärahan ja työmarkkinatuen) maksamista estävä etuus. 

Huomaa, että myös ulkomailta maksettu vanhuueläke voi estää päivärahan maksamisen. Esimerkiksi Ruotsista maksettu vanhuuseläke on estävä etuus, jos se maksetaan 100 prosentin mukaan. 

Työnantajan tai itsesi maksama lisäeläke

Työnantajan maksama lisäeläke vähennetään ansiopäivärahasta täysimääräisenä. Tämä tarkoittaa sitä, että päivärahakauden enimmäisaika kuluu samalla tavalla kuin kokonaan työttömällä eli jokaiselta maksupäivältä.
Jos olet maksanut lisäeläkkeen kokonaan itse, eläke ei vaikuta ansiopäivärahaan millään tavalla, vaikka nostaisit eläkettä työttömyysaikana.  Jos saat määräaikaisesti lisäeläkettä, sinun täytyy olla työnhakijana TE-toimistossa säilyttääksesi oikeuden ansiopäivärahaan lisäeläkkeen päätyttyä. Lisäeläkeaika ei ole hyväksyttävä syy olla poissa työmarkkinoilta.