Hinder för beviljande av inkomstrelaterad dagpenning

Olika hinder för att bevilja inkomstrelaterad dagpenning förekommer. Följande förmåner eller situationer gör att inkomstrelaterad dagpenning inte kan beviljas.  

Självrisktid

Innan utbetalningen av den inkomstrelaterade dagpenningen kan börja, sätts en självrisktid som ska motsvara sju arbetsdagar. Under självrisktiden betalas ingen dagpenning. Självrisktiden måste uppfyllas inom åtta på varandra följande kalenderveckor. Om din första permitteringsdag infaller vecka 8 (fredag), måste självrisktiden uppfyllas senast vecka 15. En arbetsvecka kan ha högst fem självriskdagar. Dessutom kan det vara högst fem arbets- ersättnings- och självriskdagar under en kalendervecka. Om det finns till exempel fyra normala arbetsdagar i en kalendervecka, är det möjligt att räkna inte mer än en självriskdag från den veckan.

Självrisktiden omfattar sju arbetsdagar om man är helt arbetslös. Om du arbetar deltid, omfattar självrisktiden timmar utan arbete. Om din dagliga arbetstid är 4 timmar per dag och 20 timmar per vecka och branschens heltidsarbete uppgår till 37,5 timmar per vecka, kan självrisktiden beräknas till 3,5 timmar per dag och 17,5 timmar per vecka. De här självrisktimmarna måste sammanlagt uppgå till 7 x 7,5 timmar, dvs. 52,5 timmar (= motsvarar tre arbetsveckor) innan självrisktiden har uppnåtts.

En ny självrisktid sätts inte på nytt, om arbetsvillkoret uppfylls på nytt och den nya maximitiden för dagpenningsperioden börjar löpa inom ett år efter att den föregående dagpenningsperioden började. Om du till exempel har börjat få inkomstrelaterad dagpenning efter självrisktiden från och med 1.6.2023, sätts ingen ny självrisktid om du arbetar 26 veckor och den nya dagpenningsperioden börjar senast 31.5.2024.  

 

Periodisering av semesterersättning

Semesterersättning som betalas ut vid slutet av heltidsarbete som varar mer än två veckor skjuter upp rätten till inkomstrelaterad dagpenning. Det innebär att semesterersättningen periodiseras från anställningsförhållandets upphörande. Om semesterersättningen motsvarar en månadslön, rätten till inkomstrelaterad dagpenning skjuter upp circa en månad. Semesterersättning utgår för semesterdagar som inte tagits ut under anställningsförhållandet. Semesterersättningen periodiseras om den betalas på grund av ett anställningsförhållande som upphört den 1 januari 2024 eller senare. Periodisering av semesterersättningen görs inte om den betalas för deltidsarbete och för heltidsarbete som varar högst två veckor. Men semesterersättningen beaktas vid jämkningen (jämkad dagpenning).

 
Inkomstrelaterad dagpenning kan inte heller betalas ut (listan är inte fullständig) om du

  • får semesterersättning som baserar sig på heltidslön
  • inte är arbetssökande på TE-byrån
  • får graviditetspenning eller föräldrapenning
  • får särskild graviditetspenning eller specialvårdspenning
  • får ålderspension eller förtida ålderspension i enlighet med folkpensionslagen eller arbetspensionslagarna (notera att den här pensionen inte är densamma som partiell förtida ålderspension)
  • får ålderspension som grundar sig på fulla tjänsteår
  • utför militärtjänstgöring eller civiltjänst
  • studerar på heltid (gäller inte kortvariga studier)
  • är under 18 år
  •  har fyllt 65 år. I undantagsfall kan inkomstrelaterad dagpenning också betalas ut efter att du fyllt 65 år, om du har permitterats, har dagar med väderhinder eller är förhindrad att arbeta på grund av övriga arbetsmarknadsrelaterade stridsåtgärder. Utbetalningen av dagpenningen upphör senast när du fyllt 68.

Rätten till inkomstrelaterad dagpenning kan gå förlorad på grund av frånvaro från arbetsmarknaden

Du måste stå till arbetsmarknadens förfogande för att behålla rätten till inkomstrelaterad dagpenning. Att vara på arbetsmarknaden innebär att du har ett arbete som uppfyller arbetsvillkoret, sysselsätter dig med företagsverksamhet eller är arbetslös arbetssökande vid TE-byrån. Om du är frånvarande från arbetsmarknaden i mer än sex månader förlorar du rätten till inkomstrelaterad dagpenning såvida du inte har en godtagbar orsak till frånvaron, i enlighet med lagen om utkomstskydd. Du återfår rätten till inkomstrelaterad dagpenning först efter att du arbetat i minst 26 veckor efter din frånvaro och uppfyllt arbetsvillkoret under den här tiden. Godtagbara skäl för att vara frånvarande från arbetsmarknaden är bland annat hemvård av under treårigt barn, heltidsstudier, värnplikt och ledighet med sjukdagpenning eller rehabiliteringsstöd. Observera att tid som omfattas av stödpaket inte räknas som godtagbar orsak för att vara frånvarande från arbetsmarknaden. Anmäl dig därför som arbetssökande vid TE-byrån när anställningsförhållandet har upphört, även om du får ett stödpaket. Att få tilläggspension är inte heller en godtagbar orsak att vara frånvarande från arbetsmarknaden. 

Arbetsgivarens lönebetalningsskyldighet och extra utbetalningar av pengar hindrar utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning

Arbetslöshetskassan betalar inte ut inkomstrelaterad dagpenning för den tid som omfattas av arbetsgivarens lönebetalningsskyldighet. Om du har rätt att få lön eller ersättning för uppsägningstiden av din arbetsgivare, men du har avstått helt eller delvis från detta eller till exempel kommit överens om en kortare uppsägningstid än vad som skulle ha varit fallet enligt lag eller avtal, kan du inte få inkomstrelaterad dagpenning för den tid för vilken du skulle ha haft rätt till lön eller avgångsvederlag för uppsägningstiden.   
Utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning hindras också av att arbetsgivaren betalar ut pengar (t.ex. avgångsvederlag, stödpaket eller bonus) som kan anses bero på att anställningsförhållandet upphör. I sådana fall periodiserar arbetslöshetskassan den utbetalda summan enligt lönen från det senaste arbetsförhållandet. Namnet på utbetalaren eller tidpunkten för utbetalningen saknar betydelse i sammanhanget. Arbetsgivaren kan till exempel ha gjort utbetalningen under flera månaders tid innan ditt anställningsförhållande upphörde. Om en utbetalning måste tolkas som en extra ersättning, räknar arbetslöshetskassan ihop de månatligen utbetalda posterna och periodiserar hela beloppet från den tidpunkten som anställningsförhållandet upphörde. Periodiseringen utförs så att beloppet på utbetalningen som arbetsgivaren gjort jämförs med daglönen, som beräknas enligt samma princip som daglönen för den lön som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen. Daglönen som beräknats för periodiseringen har dock inte ett avdrag på 3,76 %, såsom när den inkomstrelaterade dagpenningen beräknas.

Det är absolut nödvändigt att hålla jobbsökningen giltig under periodiseringsperioden

Det är absolut nödvändigt att hålla jobbsökningen giltig under periodiseringsperioden, eftersom du måste stå till arbetsmarknadens förfogande för att behålla rätten till inkomstrelaterad dagpenning efter periodiseringen.
Om du arbetar minst 26 veckor under periodiseringen och uppfyller arbetsvillkoret på nytt, fastställs nivån på den inkomstrelaterade dagpenningen på basis av det här arbetet när du börjar få inkomstrelaterad dagpenning efter periodiseringstiden. 

TE-byråns karenser

TE-byrån kan fastställa karenser av olika längd, dvs. perioder när inkomstrelaterad dagpenning inte betalas ut, om du själv har påverkat din arbetslöshet på något sätt. Alla kalenderdagar räknas i karenstiden. Tilläggsuppgifter om karenser och skyldigheter i samband med att söka arbete kan du få från TE-byrån.

Om du har slutat arbeta utan någon giltig orsak är karensen 45 dagar. Om du själv orsakar att ett över fem dagar långt anställningsförhållande upphör är karensen också 45 dagar. Om arbetet hade varat högst fem dagar blir karensen 30 dagar. Om du utan giltig orsak vägrar att ta emot ett arbete som en arbetsgivare individuellt erbjuder dig eller som du har blivit vald till, karenstiden är 45 dagar. Om arbetet skulle ha varat högst två veckor, är karensen 30 dagar.  

TE-byrån kan också uppsätta karens, om du utan giltig orsak under en period på 12 månader till exempel försummar uppdata din sysselsättningsplanen eller deltagande i tjänsterna eller du underlåtar din arbetssökningsplikt eller om du försummar att ansökä förpliktande arbetserbjudande. Den första försummelsen leder till påminnelse. Du får sju dagar karens om du inte efter påminnelse genomför dina jobbsökningsplikter. Du får 14 dagar karens om du fortfarande fårsummar inte dina plikter. Fjärde försummelse ledar till at den inkomstrelaterade dagpenningen upphör tills vidare. Inkomstrelaterad dagpenning kan endast betalas ut på nytt efter att du har arbetat eller utbildat dig i 12 kalenderveckor.

Om du deltar i sysselsättningsfrämjande service (t.ex. arbetskraftsutbildning, frivilliga studier, arbetsprövning, jobbsökarträning) betalas inkomstrelaterad dagpenning ut för den tid som servicen pågår, även om TE-byrån har satt ut karens ut för samma tid.

Mer information om karenser hittar du på TE-byråns webbplats.