Ansiopäivärahan myöntämiselle voi olla este

Ansiopäivärahan myöntämiselle voi olla erilaisia esteitä. Seuraavaksi on kerrottu tarkemmin, mitkä etuudet tai tilanteet vaikuttavat siihen, ettei ansiopäivärahaa voida myöntää.   

Omavastuuaika

Ansiopäivärahan maksamisessa on omavastuuaika. Tämä tarkoittaa sitä, että ansiopäivärahaa voidaan maksaa sen jälkeen, kun olet ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa yhteensä viittä täyttä työpäivää vastaavan ajan enintään kahdeksan (8) peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Jos ensimmäinen omavastuupäivä on esimerkiksi viikolla 4, on viimeinen omavastuupäivä oltava viikolla 11. Omavastuuaika asetetaan, kun ansiopäivärahaa haetaan ensimmäistä kertaa sekä 26 viikon työssäoloehdon täyttymisen yhteydessä. Tähän on kuitenkin poikkeus. Omavastuuaikaa ei aseteta 26 viikon työssäoloehdon täyttyessä, jos ansiopäivärahan maksaminen alkaa uudelleen vuoden sisällä edellisen enimmäisajan maksamisen alkamiseen verrattuna ja omavastuuaika on myös asetettu silloin. Jos enimmäisaika on alkanut esimerkiksi 1.2.2021, uutta omavastuuaikaa ei aseteta työssäoloehdon täyttyessä, jos uusi enimmäisaika alkaa viimeistään 31.1.2022. 

Omavastuupäiviä voi olla kalenteriviikon aikana enintään viisi. Arkiyhäpäivät käyvät kokonaan työttömillä omavastuupäiviksi. Lomautetuilla arkipyhäpäivät eivät yleensä käy omavastuupäiviksi, koska ko. päiviltä ei yleensä vähennetä palkkaa. Omavastuuaikaa voidaan kartuttaa lomautetuilta sellaisilta kalenteriviikoilta, joissa työaika on enintään 80 prosenttia alan enimmäistyöajasta.   

Esimerkki 

Olet ollut lomautettuna 20.12.-30.12.2021. Omavastuuaika on asetettu ajalle 20.12.-27.12.2021 ja päivärahaa on maksettu ajalta 28.12.-31.12.2021. Seuraava lomautus on 19.12.-30.12.2022. Sinulle on täyttynyt lomautusten välissä 26 viikon työssäoloehto. Uusi päivärahakauden enimmäisaika alkaa vuoden sisällä edelliseen päivärahakauden (28.12.2021) alkamiseen verrattuna, joten sinulle ei aseteta omavastuuaikaa, vaan ansiopäivärahaa voidaan maksaa lomautuksen ajalta. Jos seuraava lomautus alkaisi vasta esimerkiksi 1.1.2023 alkaen, ansiopäivärahan maksaminen ei alkaisi vuoden sisällä edellisen päivärahakauden alkamiseen (28.12.2021) verrattuna, joten joutuisimme asettamaan viiden päivän omavastuuajan.   

Ansiopäivärahaa ei myöskään voida maksaa (lista ei ole tyhjentävä), jos

 • saat kokoaikatyön palkkaan perustuvaa lomapalkkaa  
 • et ole työnhakijana TE-toimistossa
 • saat raskaus- tai vanhempainrahaa
 • saat erityisraskausrahaa tai erityishoitorahaa
 • saat ansionmenetyskorvausta
 • saat kansaneläkelain tai työeläkelakien mukaista vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä (huomaa, että tämä eläke ei ole sama asia kuin osittainen varhennettu vanhuuseläke)
 • saat täysiin palvelusvuosiin perustuvaa vanhuuseläkettä
 • suoritat asevelvollisuutta tai siviilipalvelusta
 • olet päätoiminen opiskelija, eikä ole kyse lyhytkestoisista opinnoista tai työllistymistä edistävästä palvelusta
 • olet alle 18-vuotias
 • olet täyttänyt 65 vuotta. Ansiopäivärahaa voidaan poikkeuksellisesti maksaa myös 65 vuotta täytettyäsi, jos et saa vanhuuseläkettä ja sinut on lomautettu, sinulla on sääestepäiviä tai olet estynyt työskentelemästä muiden työtaistelutoimenpiteiden vuoksi. Päivärahan maksaminen päättyy viimeistään täytettyäsi 68 vuotta.

Oikeuden ansiopäivärahaan voi menettää työmarkkinoilta poissaolon vuoksi

Sinun täytyy olla työmarkkinoilla säilyttääksesi oikeuden ansiopäivärahaan. Työmarkkinoilla olo tarkoittaa sitä, että olet työssäoloehdon täyttävässä työssä, työllistyt yritystoiminnassa tai olet työttömänä työnhakijana TE-toimistossa. Jos olet poissa työmarkkinoilta yli kuusi kuukautta, menetät oikeuden ansiopäivärahaan, ellei sinulla ole ollut työttömyysturvassa määriteltyä hyväksyttävää syytä poissaolollesi. Oikeus ansiopäivärahaan palautuu vasta sen jälkeen, kun olet poissaolon jälkeen ollut työssä vähintään 26 viikkoa ja täyttänyt työssäoloehdon tänä aikana. Hyväksyttäviä syitä olla poissa työmarkkinoilta ovat esimerkiksi alle kolmevuotiaan lapsesi hoitaminen kotona, päätoiminen opiskelu, asevelvollisuus ja sairauspäiväraha- tai kuntoutustukiaika. Huomaa, että tukipakettiaika ei ole hyväksyttävää syytä olla poissa työmarkkinoilta, joten sinun tulee ilmoittautua TE-toimistoon työnhakijaksi työsuhteen päätyttyä, vaikka saisit tukipaketin. Myöskään lisäeläkkeen saaminen ei ole hyväksyttävä syy olla poissa työmarkkinoilta. 

Työnantajan palkanmaksuvelvollisuus ja ylimääräisen rahasuorituksen maksaminen estävät ansiopäivärahan maksamisen

Työttömyyskassa ei maksa ansiopäivärahaa ajalta, jolta työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus. Jos sinulla on oikeus saada työnantajaltasi irtisanomisajan palkkaa tai -korvausta, mutta olet luopunut tästä joko kokonaan tai olet sopinut esimerkiksi lyhyemmästä irtisanomisajasta kuin mitä se lain tai sopimuksen mukaan olisi, sinulle ei voida maksaa ansiopäivärahaa siltä ajalta, jolta sinulla olisi ollut oikeus saada irtisanomisajan palkkaa tai irtisanomiskorvausta.   

Ansiopäivärahan maksamisen estää myös sellainen työnantajan maksama rahasuoritus (esimerkiksi erokorvaus, tukipaketti tai motivaatiobonus), jonka maksamisen voidaan päätellä johtuvan työsuhteen päättymisestä. Tällöin työttömyyskassa jaksottaa rahasuorituksen viimeisestä työsuhteesta saadun palkan perusteella. Sillä ei ole merkitystä, millä nimellä tai milloin rahasuoritus on maksettu. Työnantaja on esimerkiksi voinut maksaa rahasuoritusta usean kuukauden ajan ennen työsuhteesi päättymistä. Jos rahasuoritus joudutaan tulkitsemaan ylimääräiseksi korvaukseksi, työttömyyskassa laskee kuukausittain maksetut erät yhteen ja jaksottaa koko rahamäärän työsuhteen päättymisestä lukien. Jaksottaminen tapahtuu siten, että työnantajan maksaman rahasuorituksen määrää verrataan päiväpalkkaan, joka on laskettu samalla periaatteella kuin ansiopäivärahan perusteena olevasta palkasta laskettu päiväpalkka. Jaksotusta varten lasketusta päiväpalkasta ei kuitenkaan tehdä 4,29 prosentin vähennystä, kuten ansiopäivärahan laskennassa tehdään.

Edellä mainittu koskee myös tilannetta, jos työnantajalla on velvollisuus järjestää sinulle koulutusta tai valmennusta työsopimuslain 7 luvun 13 §:n perusteella, mutta otat koulutukseen varatun summan rahana (esim. koulutuskorvauksena). Tällöin on kysymyksessä taloudellinen etuus, joten rahasumma jaksotetaan edellä kuvatulla tavalla. Jos työnantaja laiminlyö koulutusvelvoitteensa ja maksaa työsopimuslain 7 luvun 14 §:n perusteella korvausta laiminlyönnistään, korvausta ei jaksoteta.  

Työnhaku on ehdottomasti pidettävä voimassa jaksotusaikana, koska sinun täytyy olla työmarkkinoiden käytettävissä säilyttääksesi oikeuden ansiopäivärahaan jaksotusajan jälkeen.

Jos olet työssä jaksotuksen aikana tai työt jatkuvat jaksotuksen jälkeen niin, että olet työssä vähintään 26 viikkoa ja täytät työssäoloehdon uudelleen, ansiopäivärahan taso lasketaan tämän työn perusteella, kun ryhdyt saamaan ansiopäivärahaa jaksotusajan ja työn päättymisen jälkeen. 

TE-toimiston karenssit

TE-toimisto voi asettaa eripituisia karensseja eli ajanjakson, jolta ansiopäivärahaa ei voida maksaa, jos olet jollain tavalla itse vaikuttanut työttömyyteesi. Saat tarkempia tietoja karensseista sekä työn hakemiseen liittyvistä velvoitteista TE-toimistosta.  

45 päivän karenssin voi saada, jos olet eronnut työstä ilman hyväksyttävää syytä tai olet itse aiheuttanut yli viisi päivää kestäneen työsuhteen päättymisen. Jos työ olisi kestänyt enintään viisi päivää, on karenssi 30 päivää.  

45 päivän karenssin voi saada myös siinä tapauksessa, että kieltäydyt työstä, jota työnantaja on sinulle yksilöllisesti tarjonnut tai kieltäydyt sellaisesta työstä, jota olet hakenut ja tullut siihen valituksi. Jos työn olisi ollut tarkoitus kestää enintään kaksi viikkoa, on karenssin pituus 30 päivää.   

Työnhakuvelvoitteen noudattamatta jättämisestä voi seurata 7 tai 14 päivän karenssi. Jos menettely on toistuvaa, tämä voi johtaa ansiopäivärahan päättymiseen. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa uudestaan vasta sen jälkeen, kun olet ollut työssä tai koulutuksessa vähintään 12 kalenteriviikkoa. 

Jos osallistut työllistymistä edeltävään palveluun (esim. työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu, kokeilu, työnhakuvalmennus) ansiopäivärahaa maksetaan palvelun ajalta, vaikka TE-toimiston antama karenssi olisi asetettu samalle ajalle.