Muutosturvaraha

 

Muutosturvahan saamisen ehdot

Sinulla on oikeus muutosturvakokonaisuuteen sisältyvään muutosturvarahaan, jos täytät kaikki seuraavat ehdot: 

  • sinut on irtisanottu tuotannollisista tai taloudellisista syistä 1.1.2023 tai sen jälkeen ja
  • olet ollut saman työnantajan palveluksessa vähintään viisi vuotta ennen irtisanomista ja
  • olet täyttänyt 55 vuotta viimeistään irtisanomispäivänä ja 
  • olet ilmoittautunut työnhakijaksi TE-toimistoon 60 päivän kuluessa irtisanomispäivästä laskettuna. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että mikäli irtisanomisaika on esimerkiksi kuusi kuukautta, täytyy TE-toimistoon ilmoittautua työnhakijaksi jo irtisanomisaikana.

Huom! Muutosturvarahaan ei ole oikeutta, jos sinut on irtisanottu vuoden 2022 puolella, vaikka täyttäisitkin kaikki muut edellytykset.    

Muutosturvarahan hakeminen

TE-toimisto tutkii oikeuden muutosturvarahaan. Mikäli täytät muutosturvarahan saamisen ehdot, TE-toimisto antaa muutosturvarahan maksajalle asiasta myönteisen lausunnon. Muutosturvarahan maksaa työttömyyskassa, jos olet ollut työttömyyskassan jäsen sinä päivänä, kun sinut on irtisanottu. Jos olet liittynyt kassan jäseneksi vasta tämän jälkeen, muutosturvarahaa haetaan Kelasta. Huomaa, että mikäli olet ollut kassan jäsen irtisanomispäivänä, mutta 26 viikon työssäoloehto ei täyty työsuhteen päättymiseen mennessä, hae muutosturvarahaa kassasta ja työttömyysetuutta Kelasta

Muutosturvarahaa täytyy hakea kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä, mutta sitä voi hakea jo irtisanomisaikana. Muutosturvarahan hakemista varten on oma hakemuslomake, joka löytyy kassan sähköisestä asioinnista. Huomaathan, että mikäli olet hakenut muutosturvarahaa jo irtisanomisaikana, mutta työllistyt sinut irtisanoneelle työnantajalle välittömästi uudelleen, muutosturvaraha voidaan joutua perimään sinulta takaisin. Sen sijaan, jos työllistyt irtisanotun työsuhteen päätyttyä välittömästi toiselle työnantajalle, oikeus muutosturvarahaan säilyy. 

Muutosturvarahan suuruus

Muutosturvaraha vastaa noin yhden kuukauden palkkaa ja se on kertaluonteinen. Muutosturvarahan määrä lasketaan irtisanomispäivää edeltäneiden 12 kalenterikuukauden aikana maksettujen palkkojen perusteella. Jos sinut irtisanotaan esimerkiksi huhtikuussa 2024, muutosturvarahan määrä lasketaan huhtikuun 2023 – maaliskuun 2024 aikana maksetuista palkkatuloista. Myös esimerkiksi lomarahat ja tuotanto- tai tulospalkkiot lasketaan mukaan. Yhteenlaskettu palkkatulo jaetaan 12:lla, jolloin saadaan yhden kuukauden palkkaa vastaava määrä. Palkkatiedot saadaan tulorekisteristä. Laskentaan huomioidaan vain irtisanovalta työnantajalta saadut palkat. Määrän laskee muutosturvarahan maksaja eli työttömyyskassa tai Kela.

Muutosturvaraha on veronalaista tuloa. Ennakonpidätys suoritetaan palkkaverokortissa määrätyn lisäprosentin mukaan, joten kannattaa harkita muutosverokortin hankkimista etuutta varten. Jos lähetät tai pyydät verottajaa lähettämään työttömyyskassaan muutosverokortin etuutta varten, ennakonpidätys suoritetaan muutosverokortissa määrätyn perusprosentin mukaan.  

Muutosturvaraha ei vaikuta työttömyysetuuden saamiseen millään tavalla eikä muihinkaan etuuksiin toimeentulotukea lukuun ottamatta.     

Muutosturvaraha ei vaikuta myöskään lisäpäivien maksamiseen. Oikeus lisäpäiviin säilyy, jos niiden maksamista koskevat ehdot täyttyvät. Katso tarkemmat ehdot lisäpäivistä tästä