Andra sysselsättningsfrämjande tjänster

Inkomstrelaterad dagpenning betalas medan sysselsättningsfrämjande tjänster fortgår. Frivilliga studier och arbetskraftsutbildning är också sysselsättningsfrämjande tjänster. Du hittar mer information om dem i deras egna avsnitt. Utöver dessa omfattar sysselsättningsfrämjande tjänster bl.a.

  • försök (arbetsförsök på en arbetsplats eller utbildningsförsök vid en läroanstalt)
  • jobbsökarträning
  • karriärträning
  • rehabiliterande arbetsverksamhet så som avses i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte  
  • frivilliga studier så som avses i 22–24 § i lagen om främjande av integration 

Den inkomstrelaterade dagpenningen som betalas ut medan sysselsättningsfrämjande service fortgår förbrukar maximitiden på normalt sätt. Inkomstrelaterad dagpenning betalas endast ut för de dagar som du deltar i tjänsten. Den inkomstrelaterade dagpenningen betalas ut med förhöjd förtjänstdel, om du har avtalat om tjänsten i din i sysselsättningsplan eller i en plan som ersätter den. Inkomstrelaterad dagpenning med förhöjning betalas ut för högst 200 dagar. Dessutom har du möjlighet att få skattefri kostnadsersättning för de dagar som du deltar i tjänsten, frånsett frivilliga studier. Du måste vara arbetssökande på heltid vid TE-byrån medan du deltar i tjänsten.

Arbetslöshetsdagpenning kan betalas ut för frånvarodagar, om orsaken till frånvaron är

  • Sjukdom
  • Sjukdom hos ett barn under 10 år (upp till fyra dagar)
  • Anställningsintervju eller annan sysselsättningsrelaterad orsak
  • Skötsel av offentliga förtroendeuppdrag

Meddela arbetslöshetskassan om frånvaro från tjänsten när du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning. Meddela också orsaken till din frånvaro.

Om du blir sjuk och inte kan delta i tjänsten, betalas inkomstrelaterad dagpenning ut för frånvarodagarna utan intyg, om sjukdomen varar i högst tre dagar. Skicka en kopia av läkarintyget eller hälsovårdarens intyg till arbetslöshetskassan om sjukfrånvaron varar i mer än tre dagar. Om arbetslöshetskassan inte har något intyg måste den inkomstrelaterade dagpenningen avslås från och med den fjärde frånvarodagen. Ansök om sjukdagpenning hos FPA om sjukledigheten varar en längre tid, eftersom arbetslöshetskassan endast kan betala inkomstrelaterad dagpenning för självrisktiden för FPA:s sjukdagpenning.

Om du är frånvarande från tjänsten på grund av ditt under tioåriga barn har insjuknat, räcker det att du meddelar arbetslöshetskassan om ditt barns insjuknande. Då betalar arbetslöshetskassan ut inkomstrelaterad dagpenning för fyra frånvarodagar. Om barnets sjukdom fortsätter därefter, kan den inkomstrelaterade dagpenningen avslås från den femte frånvarodagen.

TE-byrån ger mer information om de olika tjänsterna. TE-byrån ger också ett utlåtande till arbetslöshetskassan, ur vilket det framgår hur du deltagit i tjänsten. Använd samma ansökan för att söka inkomstrelaterad dagpenning som när du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning på grund av arbetslöshet.