Muut työllistymistä edistävät palvelut

Työllistymistä edistävien palveluiden ajalta maksetaan ansiopäivärahaa. Omaehtoinen koulutus ja työvoimakoulutus ovat myös työllistymistä edistäviä palveluita, joista on kerrottu erikseen. Näiden lisäksi työllistymistä edistäviä palveluita ovat:

  • kokeilu (työkokeilu työpaikalla tai koulutuskokeilu oppilaitoksessa)

  • työnhakuvalmennus

  • uravalmennus

  • kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu kuntouttava työtoiminta  

  • kotoutumisen edistämisestä annetun lain 22–24 §:ssä tarkoitettu omaehtoinen opiskelu 

Työllistymistä edistävien palveluiden ajalta maksettava ansiopäiväraha kuluttaa enimmäisaikaa normaalisti. Ansiopäivärahaa maksetaan vain palveluun osallistumispäiviltä. Palveluiden ajalta ansiopäiväraha maksetaan korotetulla ansio-osalla korotettuna, jos palvelusta on sovittu työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa. Korotettuna ansiopäivärahaa maksetaan enintään 200 päivältä. Lisäksi sinulla on mahdollisuus saada verotonta kulukorvausta palveluun osallistumispäiviltä omaehtoista koulutusta lukuun ottamatta. Sinun täytyy olla kokoaikatyönhakijana TE-toimistossa palvelun aikana.

Poissaolopäiviltä voidaan maksaa työttömyyspäivärahaa, jos poissaolon syynä on

  • Sairaus
  • Alle 10-vuotiaan lapsen sairaus (enintään neljä päivää)
  • Työhaastattelu tai muu tähän rinnastettava työllistymiseen liittyvä syy
  • Julkisen luottamustoimen hoitaminen

Sinun täytyy ilmoittaa työttömyyskassalle ansiopäivärahaa hakiessasi, jos olet ollut poissa palvelusta. Ilmoita myös syy palvelusta poissaolollesi.

Jos sairastut etkä voi osallistua palveluun, ansiopäivärahaa maksetaan poissaolopäiviltä ilman todistusta, jos sairaus kestää enintään kolme päivää. Jos sairaudesta johtuva poissaolo kestää yli kolme päivää, lähetä työttömyyskassalle kopio lääkärin- tai terveydenhoitajan todistuksesta. Jos työttömyyskassalla ei ole todistusta, ansiopäiväraha joudutaan hylkäämään neljännestä poissaolopäivästä lukien. Sinun täytyy hakea Kelasta sairauspäivärahaa, jos sairausloma kestää pidempään, sillä työttömyyskassa voi maksaa ansiopäivärahaa vain Kelan sairauspäivärahan omavastuuajalta.

Jos olet poissa palvelusta alle 10-vuotiaan lapsesi sairauden vuoksi, työttömyyskassalle riittää oma ilmoituksesi lapsesi sairaudesta. Tällöin työttömyyskassa maksaa ansiopäivärahan neljältä poissaolopäivältä. Jos lapsen sairaus jatkuu tämän jälkeen, ansiopäiväraha voidaan hylätä viidennestä poissaolopäivästä lukien.

TE-toimistosta voi kysyä tarkemmin eri palveluista. TE-toimisto antaa työttömyyskassalle lausunnon, jossa ilmoitetaan palveluun osallistumisesta. Ansiopäivärahaa haetaan työttömyyskassalta samalla hakemuksella kuin millä olet hakenut ansiopäivärahaa työttömyysajalta.