Frågor och svar om permittering

Jag kommer att bli permitterad. Vad ska jag göra först?

Anmäl dig som arbetslös arbetssökande vid TE-byrån senast den första dagen av din permittering. Anmälan görs i e-tjänsten på nätet. Din arbetsgivare kan inte göra anmälan för dig. Samma dag som du anmäler dig som arbetslös börjar din jobbsökning. Inkomstrelaterad dagpenning kan endast betalas för den tid då jobbsökningen är i kraft. Besök arbets- och näringsbyrån här.

Hur stor bli min inkomstrelaterade dagpenning?

Du kan beräkna beloppet på din dagpenning i kassans e-tjänst. Logga in här. När du har loggat in hittar du en dagpenningskalkylator på startsidan. 

När och hur ansöker jag om dagpenning?

Det är lättast söka dagpenning i kassans e-tjänst. Logga in här. 
Observera att inkomstrelaterad dagpenning inte kan sökas i förväg. Den betalas inte heller för en period som går längre tillbaka i tiden än tre månader.
Om du är permitterad i minst två veckor utan avbrott, fyll i ansökan om inkomstrelaterad dagpenning för de två första permitteringsveckorna och skicka den till kassan först efter det att två veckor har förflutit. Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kan du skicka din ansökan med bilagor per post.

Om du har permitterats regelbundet varannan vecka, skicka ansökan till kassan tre veckor efter det att permitteringen har börjat. Om den första permitteringsveckan är t.ex. vecka 50 och nästa permitteringsvecka är vecka 52, skicka in ansökan i slutet av vecka 52 (söndag).

Om du permitteras med förkortad arbetsvecka (hela permitterade dagar och hela arbetsdagar), skicka ansökan till kassan när du har haft minst åtta permitteringsdagar. Om du är permitterad med hela dagar då och då, skicka in din ansökan för en kortare tid så att dina inkomstrelaterade dagpenningsdagar inte blir "föråldrade", eftersom inkomstrelaterad dagpenning endast betalas ut tre månader retroaktivt.

Om du är permitterad i sju dagar (= svälrisktid) och du inte vät när du blir permitterad igen kan du skicka en ansökan efter permittering upphörs.    

Bifoga följande bilagor till din ansökan

•    Meddelande om permittering som du fått av din arbetsgivare. Kassan godkänner ett meddelande du fått per e-post. Det måste alltså inte vara underskrivet för hand.
•    Beslut om eventuella sociala förmåner (se ansökningsblanketten för vilka förmåner det krävs ett beslut)
•    Beskattningsbeslut, om du har företagsverksamhet i bisyssla, t.ex. jordbruk eller skogsbruk

•    Ändringsskattekort, om du inte beställt det direkt till arbetslöshetskassan. Arbetslöshetskassan har fått ditt skattekort som trädde i kraft 1.2. direkt från skattemyndigheten. Förskottsinnehållningen verkställs enligt uppgifterna i det här skattekortet om kassan inte har fått ett ändringsskattekort. Observera att förskottsinnehållningen i skattekort som inte är ändrade är minst 25 %.

Du kan beställa ett ändringsskattekort för inkomstrelaterad dagpenning från MinSkatt.

Arbetslöshetskassan har haft tillgång till inkomstuppgifterna i inkomstregistret sedan 1.1.2020, varmed det i princip är onödigt att bifoga ett löneintyg till ansökan. Det har dock visat sig att uppgifterna ofta är bristfälliga. Bered dig därför på att arbetslöshetskassan kan behöva begära komplettering av löneuppgifterna om uppgifterna inte är tillräckliga för att kunna räkna ut dagpenningen. För att göra behandlingen av din ansökan smidigare rekommenderar vi därför att du bifogar ditt löneintyg. Den inkomstrelaterade dagpenningen beräknas på basis av inkomsterna under de närmast föregående sex månaderna före permitteringen (om arbetsvillkoret har uppfyllts under denna period). Om permitteringen börjar t.ex. i december, kan löneintyget gälla 1.6.–30.11.

Vad ska jag göra efter att jag har skickat in min första ansökan?

När du har skickat in din första ansökan till kassan och permitteringen fortsätter, skickar du följande ansökan efter de följande fyra kalenderveckorna. Om du får jämkad dagpenning anpassar du ansökningsperioden enligt din löneperiod, antingen per månad eller i fyra kalenderveckors perioder.   

Jag gick till e-tjänsten för att se mina uppgifter i inkomstregistret, men det står "Inkomstregisteruppgiften saknas". Vad beror det här på?

Kassan får uppgifterna från inkomstregistret först efter att du har skickat din ansökan till kassan. Om du vill se dina egna uppgifter i inkomstregistret innan dess måste du logga in på inkomstregistret (www.inkomstregistret.fi).

Var kan jag kontrollera hur långt behandlingen av min ansökan har kommit?

Gå till e-tjänsten för att se hur behandlingen av din ansökan framskrider. På kassans startsida ser du hur behandlingen av alla ansökningar som lämnats in till kassan framskrider. 

Spelar det någon roll för utbetalningen av dagpenning hur jag är permitterad?

Ja. Den entydigaste formen av permittering är att vara permitterad under hela kalenderveckor. Om det här inte är möjligt, kan man också permittering hela arbetsdagar under en kalendervecka (s.k. förkortad arbetsvecka). I fråga om det här alternativ kan det visserligen bli aktuellt med jämkad dagpenning, om du också har någon annan inkomst, till exempel av en bisyssla eller av företagsverksamhet. I ett sådant fall beaktar vi den lön som du får av din arbetsgivare som permitterat dig, samt den biinkomst eller företagsinkomst som du får, och betalar ut jämkad dagpenning. Om du arbetar deltid och permitteras genom förkortad arbetsvecka (du har både arbetsdagar och permitteringar under en kalendervecka), betalar vi även i detta fall ut jämkad dagpenning.

Det mest utmanande alternativet är att vara permitterad på ett varierande sätt, dvs. att du till exempel har ofullständiga arbetsdagar och hela permitteringsdagar under samma vecka. I sådana fall betalar vi ut jämkad dagpenning, så att inkomsterna beaktas för den jämkningsperiod under vilken de betalas ut.     

Betalas inkomstrelaterad dagpenning ut för söckenhelger? 

Om du får månadslön och är permitterad endast en del av en månad med söckenhelgsdagar, betalar vi inte ut inkomstrelaterad dagpenning för dem, eftersom det i regel inte görs avdrag för dessa dagar till lönen. Om du är permitterad till exempel under påsveckan betalar vi ut inkomstrelaterad dagpenning för 4 dagar. Det finns också branscher där söckenhelgerna är permitteringsdagar på grund av att arbetet också utförs på söckenhelger. Då betalar vi ut inkomstrelaterad dagpenning för söckenhelgsdagarna, om de hade varit arbetsdagar utan permitteringen och om lönen har dragits av för permitteringsdagarna. I vissa branscher betalar man ut ersättning för söckenhelger, varvid inkomstrelaterad dagpenning inte betalas ut för dessa på grund av ersättningen. 

Hur betalar jag medlemsavgiften under permitteringen?

Du behöver inte betala medlemsavgiften själv om du är permitterad på heltid (du får ingen lön). Du behöver inte heller anmäla permitteringen separat till förbundets medlemstjänst. Arbetslöshetskassan tar ut en medlemsavgift som är 32 cent (år 2024) per dagpenningsdag från arbetslöshetsdagpenningen. Om du är delvis permitterad (du har löneinkomster), betalar du medlemsavgiften för löneinkomsten i normal ordning.

Jag arbetar deltid 0–37,5 timmar i veckan om det behövs. Min arbetsgivare informerade mig om att det inte finns något jobb under de kommande två veckorna. Behöver arbetslöshetskassan ett intyg på detta?

Nej, eftersom du inte har någon fastställd minimiarbetstid per vecka. Sök dagpenning normalt i samma takt som tidigare och meddela att du är arbetslös de veckor som arbetsgivaren kan erbjuda dig arbete. 

Jag hade redan kommit överens om att ta semester, men nu är jag permitterad. Hur anmäler jag semestern?

Ange semestern i ansökan om inkomstrelaterad dagpenning genom att markera "semester" för semesterdagarna, eftersom inkomstrelaterad dagpenning inte betalas ut under semestern. Semestern avbryter utbetalningen av den inkomstrelaterade dagpenningen. Utbetalningen av dagpenningen fortsätter som vanligt efter semestern.

Har semestertillägget någon inverkan på den inkomstrelaterade dagpenningen?

Nej, om det är fråga om ett semestertillägg som betalas ut för en semester som grundar sig på heltidsarbete.

Jag får semesterpenning för heltidsarbete under min permittering. Påverkar det min dagpenning?

Nej, det gör det inte.

Min telefonförmån fortsätter även under permitteringen. Påverkar det här min inkomstrelaterade dagpenning?

Nej, om permitteringen gäller hela dagar och vi betalar dig full inkomstrelaterad dagpenning för permitteringsdagarna. 

Måste meddelandet om permittering vara undertecknat?

Arbetslöshetskassan kräver inte det, utan det räcker också med ett meddelande då fått per e-post.

Jag är permitterad på heltid. Vad ska jag göra om jag blir sjuk medan jag är permitterad?

Om du är permitterad på heltid och sjukdomen bara varar några dagar, betalar vi ut inkomstrelaterad dagpenning i normal ordning för permitteringsdagarna. Om sjukledigheten varar mer än 10 dagar måste du ansöka om sjukdagpenning hos FPA, eftersom inkomstrelaterad dagpenning endast betalas ut för FPA:s självrisktid, enligt sjukförsäkringslagen. Du hittar ansökan om sjukdagpenning på FPA:s webbplats.

Jag har blivit permitterad genom förkortad arbetsdag. Vad gör jag om jag blir sjuk?

Om du blir sjuk under permitteringen betalar vi ut jämkad dagpenning för självrisktiden för FPA:s sjukdagpenning (= dagen du insjuknade + 9 därpå följande vardagar) under förutsättning att vi också har betalat ut dagpenning för dagen före insjuknandet. Det är inte möjligt att få jämkad dagpenning efter sjukdagpenningens självrisktid. Arbetsgivaren ansöker hos FPA om FPA:s sjukdagpenning i anslutning till löneutbetalningen för den tid som löneutbetalningsskyldigheten gäller. Du har möjlighet att ansöka om den andel av sjukdagpenningen som återstår för dig själv för den tid som lönebetalningsskyldigheten gäller. Det går inte att säga om det återstår något att betala ut. FPA gör beräkningen separat för varje sökande. Om det inte finns något att betala ut, kan man ansöka om utkomststöd. 

Kan jag tjäna pengar medan jag är permitterad? Tillämpar man skyddsdelen på 300 euro i det här fallet?

Om du är permitterad på heltid och under permitteringen börjar tar emot kortvariga jobb hos en annan arbetsgivare under högst två veckor, betalar vi ut jämkad dagpenning. Skyddsdelen på 300 euro tillämpas i det här fallet. Du kan alltså förtjäna 300 euro i månaden utan att det påverkar dagpenningen.

Om du är permitterad på heltid finns ingen skyddsdel på 300 euro, men du kan t.ex. arbeta två dagar per månad hos den arbetsgivare som permitterat dig. Det beror på att vi inte betalar ut jämkad dagpenning i det här aktuella fallet. Arbetsdagarna ersätts inte och dagpenningen betalas ut för de egentliga permitteringsdagarna.  

Obs! Skyddsdelen inte längre är tillgänglig under ansökningsperioderna som börjar den 1 april 2024.

Jag har ålderspension, men jag har fortsatt att arbeta och nu blir jag permitterad. Har jag rätt till inkomstrelaterad dagpenning?

Inkomstrelaterad dagpenning kan inte betalas ut, eftersom ålderspensionen är en social förmån som förhindrar utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning.  

Jag började få partiell förtida ålderspension, men arbetar fortfarande och ska bli permitterad. Har jag rätt till dagpenning?

Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas ut, eftersom partiell förtida ålderspension inte är en social förmån som inverkar på den inkomstrelaterade dagpenningen. Du kan fortfarande ta ut din pension medan du är permitterad och den inkomstrelaterade dagpenningen betalas ut i sin helhet. Pensionen dras inte av från den inkomstrelaterade dagpenningen.    

Jag är delinvalidpensionerad och blir permitterad. Hur beräknas min inkomstrelaterade dagpenning och hur påverkar pensionen min inkomstrelaterade dagpenning?

Den inkomstrelaterade dagpenningens nivå bestäms på basis av de inkomster som föregår pensionen, om du har varit medlem i en arbetslöshetskassa under den här tiden. Delinvalidpensionen dras i sin helhet av från den inkomstrelaterade dagpenningen. Om pensionen till exempel är 1 000 euro i månaden, får du 1 000 euro mindre inkomstrelaterad dagpenning per månad.

Om du har permitterats för endast en del av kalenderveckan, dvs. att du också har arbetsdagar utöver permitteringsdagarna, betalar vi ut jämkad och sänkt dagpenning. Det här innebär att pensionen dras av från den inkomstrelaterade dagpenningen till 100 %. Dessutom beaktar vi den lön som du har fått under permitteringsmånaden och betalar ut jämkad inkomstrelaterad dagpenning. I sådana fall kan det hända att det inte återstår någon jämkad inkomstrelaterad dagpenning att betala ut.

Min permittering annullerades, men jag hade redan anmält mig som arbetssökande. Vad ska jag göra?

Meddela TE-byrån att din permittering har annullerats, varvid TE-byrån skickar ett utlåtande om att din permittering har annullerats till kassan. 

Min permittering upphörde tidigare än överenskommet. Vad ska jag göra?

Meddela TE-byrån om att permitteringen upphörde. Om du inte har ansökt om dagpenning för permitteringsdagarna, skickar du en ansökan om de återstående permitteringsdagarna. Använd fortsättningsansökan med ändring och meddela att du inleder heltidsarbete som varar längre än två veckor.  

Frågor som rör beräkning av dagpenningen

Arbetslöshetskassan meddelar att den får löneuppgifterna från inkomstregistret. Behöver jag skicka ett löneintyg?

I princip behövs det inte, eftersom arbetslöshetskassan i första hand strävar efter att använda uppgifterna i inkomstregistret. Problemet har dock varit att arbetsgivarna har rapporterat inkomstuppgifterna olika sätt, så man har varit tvungen att begära komplettering av uppgifterna. Om du redan nu vet att löneuppgifterna i ditt företag har meddelats på en mycket grundläggande nivå, vilket till exempel innebär att semesterpenningarna inte har specificerats, bör du skicka in ett löneintyg. Om din permittering börjar i december kan löneintyget gälla 1.6.–30.11.

Observera att det finns vissa undantag då dagpenningen beräknas utgående från någon annan period än den som direkt föregick permitteringen. Det gäller till exempel om du har varit föräldraledig eller hemma med hemvårdsstöd och efter att du återvänt till jobbet inte har hunnit arbeta minst 26 veckor före permitteringen.  

Jag är partiellt vårdledig och blir permitterad. För vilken tid beräknas min inkomstrelaterade dagpenning?

Den inkomstrelaterade dagpenningen räknas på basis av ditt arbete före den partiella vårdledigheten, förutsatt att du då har varit medlem i en arbetslöshetskassa. Om du före den partiella vårdledigheten har varit föräldraledig och hemma med hemvårdsstöd, hoppar man över dessa perioder. Beloppet på den inkomstrelaterade dagpenningen beräknas istället på basis av det arbete som föregår föräldraledigheten, förutsatt att du har varit medlem i en arbetslöshetskassa och har uppfyllt arbetsvillkoret på 26 veckor före föräldraledigheten. Det spelar ingen roll hur länge du har varit på partiell vårdledighet. Man kan alltså behöva gå ganska långt bak i tiden för att beräkna dagpenningen. Indexförhöjning kan dock inte göras på nivån för den inkomstrelaterade dagpenningen. Be din arbetsgivare om ett löneintyg för tiden före den partiella vårdledigheten, eftersom partiell vårdledighet inte framgår av inkomstregistret.

Om du har blivit medlem i en kassa först under den partiella vårdledigheten, måste dagpenningen räknas ut på basis av arbetet under den partiella vårdledigheten.
Om du får partiell vårdpenning eller flexibel vårdpenning från FPA under permitteringen, dras dessa av från dagpenningen. 

Jag har tagit ut partiell förtida ålderspension. För vilken tid beräknas min inkomstrelaterade dagpenning?

Den inkomstrelaterade dagpenningen beräknas på basis av inkomsterna före permitteringen även om du arbetade deltid på grund av partiell förtida ålderspension. Partiell förtida ålderspension undantas inte vid beräkningen av den inkomstrelaterade dagpenningen. Partiell förtida ålderspension påverkar å andra sidan inte utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning, eftersom pensionen inte är en förmån som minskar den inkomstrelaterade dagpenningens belopp.    

Jag har studerat sedan januari förra året och har arbetat deltid vid sidan av mina studier. Min arbetsgivare permitterar mig i december. För vilken tid beräknas min inkomstrelaterade dagpenning?

Studietiden räknas också med då man beräknar beloppet på den inkomstrelaterade dagpenningen, om du har arbetat minst 18 timmar i veckan under dina studier. Så dessa veckor ingår också i beräkningen av den inkomstrelaterade dagpenningen.

Jag har av eget val arbetat deltid. För vilken tid räknas min inkomstrelaterade dagpenning när jag blir permitterad?

Om du har arbetat deltid minst 18 timmar i veckan beräknas den inkomstrelaterade dagpenningen på basis av inkomsten före permitteringen. Den inkomstrelaterade dagpenningen beräknas alltså för den tid för vilken arbetsvillkoret har uppfyllts. I praktiken innebär det en period på cirka sex månader.

Jag har haft betydligt högre inkomster förra vintern än min inkomst sedan hösten. Jag blir permitterad i december. För hur lång beräknas min inkomstrelaterade dagpenning?

Den inkomstrelaterade dagpenningen beräknas på basis av inkomsten som föregått permitteringen och för den tid för vilken anställningsvillkoret på 26 veckor har uppfyllts. Beräkningsperioden kan tyvärr inte förlängas på grund av högre inkomster förra vintern.