Hinder för beviljande av inkomstrelaterad dagpenning

Olika hinder för att bevilja inkomstrelaterad dagpenning förekommer. Följande förmåner eller situationer gör att inkomstrelaterad dagpenning inte kan beviljas.   
Inkomstrelaterad dagpenning kan inte betalas ut (listan är inte fullständig) om du

  •  får semesterersättning som baserar sig på heltidslön
  • inte är arbetssökande på TE-byrån
  • får moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning
  • får ålderspension eller förtida ålderspension i enlighet med folkpensionslagen eller arbetspensionslagarna (notera att den här pensionen inte är densamma som partiell förtida ålderspension)
  • får ålderspension som grundar sig på fulla tjänsteår
  • utför militärtjänstgöring eller civiltjänst
  • studerar på heltid (gäller inte kortvariga studier)
  • är under 17 år
  •  har fyllt 65 år. I undantagsfall kan inkomstrelaterad dagpenning också betalas ut efter att du fyllt 65 år, om du har permitterats, har dagar med väderhinder eller är förhindrad att arbeta på grund av övriga arbetsmarknadsrelaterade stridsåtgärder. Utbetalningen av dagpenningen upphör senast när du fyllt 68.

Rätten till inkomstrelaterad dagpenning kan gå förlorad på grund av frånvaro från arbetsmarknaden

Du måste stå till arbetsmarknadens förfogande för att behålla rätten till inkomstrelaterad dagpenning. Att vara på arbetsmarknaden innebär att du har ett arbete som uppfyller arbetsvillkoret, sysselsätter dig med företagsverksamhet eller är arbetslös arbetssökande vid TE-byrån. Om du är frånvarande från arbetsmarknaden i mer än sex månader förlorar du rätten till inkomstrelaterad dagpenning såvida du inte har en godtagbar orsak till frånvaron, i enlighet med lagen om utkomstskydd. Du återfår rätten till inkomstrelaterad dagpenning först efter att du arbetat i minst 26 veckor efter din frånvaro och uppfyllt arbetsvillkoret under den här tiden. Godtagbara skäl för att vara frånvarande från arbetsmarknaden är bland annat hemvård av under treårigt barn, heltidsstudier, värnplikt och ledighet med sjukdagpenning eller rehabiliteringsstöd. Observera att tid som omfattas av stödpaket inte räknas som godtagbar orsak för att vara frånvarande från arbetsmarknaden. Anmäl dig därför som arbetssökande vid TE-byrån när anställningsförhållandet har upphört, även om du får ett stödpaket.

Arbetsgivarens lönebetalningsskyldighet och extra utbetalningar av pengar hindrar utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning

Arbetslöshetskassan betalar inte ut inkomstrelaterad dagpenning för den tid som omfattas av arbetsgivarens lönebetalningsskyldighet. Om du har rätt att få lön eller ersättning för uppsägningstiden av din arbetsgivare, men du har avstått helt eller delvis från detta eller till exempel kommit överens om en kortare uppsägningstid än vad som skulle ha varit fallet enligt lag eller avtal, kan du inte få inkomstrelaterad dagpenning för den tid för vilken du skulle ha haft rätt till lön eller avgångsvederlag för uppsägningstiden.   
Utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning hindras också av att arbetsgivaren betalar ut pengar (t.ex. avgångsvederlag, stödpaket eller bonus) som kan anses bero på att anställningsförhållandet upphör. I sådana fall periodiserar arbetslöshetskassan den utbetalda summan enligt lönen från det senaste arbetsförhållandet. Namnet på utbetalaren eller tidpunkten för utbetalningen saknar betydelse i sammanhanget. Arbetsgivaren kan till exempel ha gjort utbetalningen under flera månaders tid innan ditt anställningsförhållande upphörde. Om en utbetalning måste tolkas som en extra ersättning, räknar arbetslöshetskassan ihop de månatligen utbetalda posterna och periodiserar hela beloppet från den tidpunkten som anställningsförhållandet upphörde. Periodiseringen utförs så att beloppet på utbetalningen som arbetsgivaren gjort jämförs med daglönen, som beräknas enligt samma princip som daglönen för den lön som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen. Daglönen som beräknats för periodiseringen har dock inte ett avdrag på 4,29 %, såsom när den inkomstrelaterade dagpenningen beräknas.

Det är absolut nödvändigt att hålla jobbsökningen giltig under periodiseringsperioden

Det är absolut nödvändigt att hålla jobbsökningen giltig under periodiseringsperioden, eftersom du måste stå till arbetsmarknadens förfogande för att behålla rätten till inkomstrelaterad dagpenning efter periodiseringen.
Om du arbetar minst 26 veckor under periodiseringen och uppfyller arbetsvillkoret på nytt, fastställs nivån på den inkomstrelaterade dagpenningen på basis av det här arbetet när du börjar få inkomstrelaterad dagpenning efter periodiseringstiden. 

TE-byråns karenser

TE-byrån kan fastställa karenser av olika längd, dvs. perioder när inkomstrelaterad dagpenning inte betalas ut, om du själv har påverkat din arbetslöshet på något sätt.
Om du har slutat arbeta utan någon godtagbar orsak är karensen 90 dagar. Om du själv orsakar att ett över fem dagar långt anställningsförhållande upphör är karensen 60 dagar. Om arbetet hade varat högst fem dagar blir karensen 30 dagar. Om du utan godtagbar anledning vägrar ta emot ett arbete eller lämplig utbildning som varar i mer än fem dagar, är karensen 60 dagar. 
Om du vägrar att göra upp eller justera en sysselsättningsplan eller en plan som ersätter den, är karensen minst 30 dagar. Karensen upphör den dag som planen görs upp eller granskas.
TE-byrån kan ge minst 15 dagars karens, om du underlåter att komma till ett möte för att utarbeta eller justera en plan eller om TE-byrån inte når dig för att utarbeta eller justera en plan. Karensen är alltid minst 15 dagar och slutar den dag då du har en utarbetad eller justerad plan.
Upprepad vägran att ta emot ett arbete eller en utbildning kan också leda till att den inkomstrelaterade dagpenningen upphör. Inkomstrelaterad dagpenning kan endast betalas ut på nytt efter att du har arbetat eller utbildat dig i tre månader.
Om du deltar i sysselsättningsfrämjande service (t.ex. arbetskraftsutbildning, frivilliga studier, arbetsprövning, jobbsökarträning) betalas inkomstrelaterad dagpenning ut för den tid som servicen pågår, även om TE-byrån har satt ut karens ut för samma tid.