Olika former av permittering

Heltidspermittering

Heltidspermittering innebär att permitteringen pågår utan avbrott i minst en kalendervecka, dvs. från måndag till söndag. Då betalar vi ut full inkomstrelaterad dagpenning för permitteringsdagarna. Om du har andra inkomster under heltidspermitteringen, t.ex. inkomst av företagsverksamhet, betalas den inkomstrelaterade dagpenningen ut som jämkad dagpenning. I sådana fall tar vi hänsyn till inkomsterna från företagsverksamheten och betalar ut den inkomstrelaterade dagpenningen såsom jämkad för permitteringsveckorna. Gå till e-tjänsten för att uppskatta storleken på den jämkade inkomstrelaterade dagpenningen.
Inkomstrelaterad dagpenning betalas inte ut för söckenhelger, om de är betalda helgdagar för dig. Om du t.ex. blir permitterad över påsk, sätts först en självrisktid på fem dagar ut, varefter inkomstrelaterad dagpenning betalas ut för tre dagar. Långfredagen och annandag påsk är inte självriskdagar och inkomstrelaterad dagpenning betalas inte ut för dem. Om det i det ovan nämnda fallet måste fastställas en självrisktid för dig, sätts den för 29.3–6.4.2021. Det samma gäller för första maj, Kristi himmelsfärdsdag, midsommarafton, julafton, juldagen, annandag jul, nyårsdagen och trettondagen. Ingen inkomstrelaterad dagpenning betalas ut för de här dagarna. De är heller inte självriskdagar.
Sådana branscher där söckenhelger kan vara arbetsdagar utgör undantag från regeln. I sådana fall betalar vi ut inkomstrelaterad dagpenning även för söckenhelgerna i samband med permittering, under förutsättning att lönen dras av från dessa dagar. 

Förkortad arbetsvecka

Förkortad arbetsvecka innebär att du har minst en hel permitteringsdag under en kalendervecka (mån-sön). Även i ett sådant fall betalar vi ut full inkomstrelaterad dagpenning för de dagarna som du är permitterad. Under de här veckorna får arbetstiden inte överstiga 80 % av den maximala arbetstiden inom sektorn. I praktiken innebär det här att du kan ha högst fyra arbetsdagar av normal längd under en kalendervecka, utöver permitteringsdagen, för att vi ska kunna betala ut inkomstrelaterad dagpenning för permitteringsdagen. Om du arbetar i skift och har tre permitteringsdagar och fyra arbetsdagar under en kalendervecka, kan inkomstrelaterad dagpenning endast betalas ut för en dag, även om lönen har dragits av för tre dagar. Det här beror på att antalet arbetslöshetsdagar, samt antalet arbets-, ersättnings- och självriskdagar kan vara högst fem under en kalendervecka.
Om du har andra inkomster under den förkortade arbetsveckan, t.ex. inkomst av företagsverksamhet i bisyssla, betalas den inkomstrelaterade dagpenningen ut som jämkad dagpenning. I ett sådant fall beaktar vi löneinkomsten från arbetsgivaren samt inkomsten från företagsverksamheten och betalar ut jämkad dagpenning för de veckor som du är permitterad. Inkomsterna från arbetsgivaren som permitterat dig beaktas enligt intjänandeprincipen, dvs. inkomsterna beaktas för den månad som arbetet utfördes. Inkomsterna av företagsverksamhet i bisyssla beaktas i regel enligt det senast fastställda personliga beskattningsbeslutet. Gå till e-tjänsten för att uppskatta storleken på den jämkade inkomstrelaterade dagpenningen. 
Om du har permitterats genom förkortad arbetsvecka från deltidsarbete, betalar vi inte ut full inkomstrelaterad dagpenning för permitteringsdagarna, utan vi betalar jämkad dagpenning, eftersom full inkomstrelaterad dagpenning för permitteringsdagarna förutsätter att du har arbetat heltid före permitteringen. 

Förkortad arbetsdag och blandad permittering

En permittering kan också utföras genom förkortad arbetsdag. Det innebär att den dagliga arbetstiden minskas från till exempel 7,5 till 6 timmar, och att lönen sänks i motsvarande grad. Jämkad dagpenning betalas ut för förkortad arbetsdag. Löneinkomsterna beaktas enligt utbetalningsprincipen, dvs. enligt när de betalas ut. Arbetstidsgranskning tillämpas på förkortad arbetsdag, vilket innebär att arbetstiden inte får överstiga 80 % av den maximala arbetstiden inom branschen, för att man ska kunna betala ut jämkad dagpenning. Arbetstiden granskas per kalendervecka när det gäller permittering. I fråga om förkortad arbetsdag innebär det här att granskningen gäller den kalendervecka under vilken lönen betalas ut och att det som granskas är arbetstimmarna som ligger till grund för lönen.  Det leder i allmänhet till att den jämkade dagpenningen inte kan betalas ut för kalenderveckan i fråga. Jämkad dagpenning betalas ut för ansökningsperiodens övriga dagar enligt den lön som du har fått.
Exempel: 
Din arbetsdag är förkortad till 4 timmar per dag. Normalt skulle arbetsdagen omfatta 7,5 timmar per dag. Lönen betalas ut den 15:e varje månad. Du ansöker om jämkad dagpenning för november 2020. Du får lön den 15 november för 84 timmars arbete. Arbetstidsgranskningen gäller vecka 46, då lönen betalats ut. För att du ska få jämkad dagpenning för ifrågavarande vecka borde dina arbetstimmar vara högst 30 (normal arbetstid: 37,5 timmar per vecka och 80 % av det blir 30 timmar). Lönen du fått har dock betalats ut för 84 timmars arbete. Således överskrids arbetstiden under löneutbetalningsvecka 46, och därmed avslår vi utbetalning av dagpenning för den veckan. Jämkad dagpenning betalas ut för de övriga dagarna i november, och lönen som betalades ut 15.11 beaktas i jämkningen.    
En blandad permittering innebär att du har både ofullständiga och hela permitteringsdagar samt hela arbetsdagar under samma kalendervecka. Vid jämkad dagpenning beaktas inkomsterna huvudsakligen enligt intjänandeprincipen, dvs. att inkomsterna beaktas för den månad som arbetet utfördes.  
Den jämkade inkomstrelaterade dagpenningen beräknas så att hälften av arbetsinkomsterna som överstiger 300 euro (skyddsdelen) beaktas. Du kan uppskatta nivån på den justerade inkomstrelaterade dagpenningen i arbetslöshetskassans e-tjänst. Skyddsdelen är 500 euro per månad fram till 30.11.2021 på grund av undantagslagen.
Se avsnittet allmänt om inkomstrelaterad dagpenning för mer detaljerade villkor för hur den betalas ut och hur dess storlek bestäms. Se även vilken inverkan en förkortad arbetsdag har då dagpenningen fastställs på nytt. 

Självrisktid

Innan utbetalningen av den inkomstrelaterade dagpenningen kan börja, sätts en självrisktid som ska motsvara fem arbetsdagar. Självrisktiden måste uppfyllas inom åtta på varandra följande kalenderveckor. Om den första självriskdagen infaller vecka 4 ska självrisktiden uppfyllas senast vecka 11. Självrisktiden uppfylls endast för de kalenderveckor under vilka arbetstiden utgör högst 80 % av den maximala arbetstiden inom branschen. Dessutom måste lönen dras av i motsvarande mängd. Söckenhelger är i allmänhet inga självriskdagar. En arbetsvecka kan ha högst fem självriskdagar.
Exempel: Om din första permitteringsdag infaller vecka 8 (fredag 26.2.2021), måste självrisktiden uppfyllas senast vecka 15.
En ny självrisktid sätts på nytt, om arbetsvillkoret uppfylls på nytt och den nya maximitiden för dagpenningsperioden börjar löpa mer än ett år efter att den föregående dagpenningsperioden började. Om du till exempel har börjat få inkomstrelaterad dagpenning efter självrisktiden från och med 3.1.2020, sätts ingen ny självrisktid om du arbetar 26 veckor och den nya dagpenningsperioden börjar senast 2.1.2021.  

Det är möjligt att självrisktiden måste sättas två gånger i följd

Självrisktiden sätts två gånger i följd i följande fall:
Du är permitterad endast under självrisktiden 4.1–11.1.2021, varmed dagpenningens utbetalning inte hinner börja. Nästa permittering äger rum från och med 2.8.2021. Du har minst 26 veckor 2.8.2021 som uppfyller arbetsvillkoret sedan den förra permitteringsperioden (4.1–11.1.2021), vilket innebär att arbetsvillkoret har uppfyllts på nytt. Dagpenningen fastställs på nytt och en ny självrisktid sätts från och med 2.8.2021. Orsaken till det här är att utbetalningen av dagpenningen inte började under den föregående permitteringsperioden.   

Självrisktiden ska sättas minst varannan gång som arbetsvillkoret uppfylls

Den inkomstrelaterade dagpenningen räknas ut på nytt och även självrisktiden måste sättas åtminstone varannan gång som arbetsvillkoret uppfylls. Det här inträffar till exempel om du blir permitterad genom fyra dagars arbetsvecka 4.1–28.6.2021. Permitteringsdagen infaller alltid på en måndag. Självrisktiden sätts för 4.1–1.2.2021. I det här skedet finns det fyra arbetsveckor som uppfyller arbetsvillkoret. Inkomstrelaterad dagpenning betalas ut för perioden 8.2–28.6.2021, med undantag för påskdagen. Permitteringen 4.1–28.6.2021 omfattar sammanlagt 25 veckor som uppfyller arbetsvillkoret.
Den nya fyra dagar långa arbetsveckan börjar 2.8.2021. Permitteringsdagen infaller alltid på en måndag. Arbetsvillkoret har uppfyllts, eftersom det finns minst 26 veckor som uppfyller arbetsvillkoret. Maximitidsräknaren nollställs från 2.8.2021 bakåt. Någon ny självrisktid sätts inte och den inkomstrelaterade dagpenningen räknas inte ut på nytt, eftersom den nya maximitiden börjar löpa mindre än ett år sedan den förra började (8.2.2021). Den fyra dagar långa arbetsveckan fortsätter fram till våren 2022, vilket innebär att arbetsvillkoret på 26 veckor kommer att uppfyllas på nytt i slutet av januari 2022. Den gången räknas den inkomstrelaterade dagpenningen ut på nytt och självrisktiden sätts på nytt utöver att maximitidsräknaren nollställs, fastän den nya maximitiden börjar löpa mindre än ett år sedan den första började (8.2.2021). Den inkomstrelaterade dagpenningen räknas ut på nytt och självrisktiden sätts ut på nytt, eftersom det här inte gjordes när det föregående arbetsvillkoret uppfylldes. Den inkomstrelaterade dagpenningen ska således räknas och självrisktiden sättas minst varannan gång som arbetsvillkoret uppfylls.

Permittering av en visstidsanställd

En arbetslöshetskassa får endast betala ut dagpenning till en visstidsanställd för permitteringstid, när arbetstagaren i fråga är ställföreträdare för en annan person och denna andra person kunde ha blivit permitterad.