Erilaisia lomautustapoja

Kokoaikainen lomautus

Kokoaikainen lomautus tarkoittaa sitä, että lomautus kestää yhdenjaksoisesti vähintään kalenteriviikon maanantaista sunnuntaihin. Tällöin maksamme lomautuspäiviltä täyttä ansiopäivärahaa. Jos sinulla on kokoaikaisen lomautuksen lisäksi muuta tuloa, esimerkiksi yritystoiminnasta saatua tuloa, ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna päivärahana. Tällöin otamme huomioon yritystoiminnasta saadut tulot ja maksamme lomautusviikoilta ansiopäivärahaa soviteltuna päivärahana. Voit laskea sovitellun ansiopäivärahan arviomäärän sähköisessä asioinnissa.

Arkipyhäpäiviltä ei makseta ansiopäivärahaa, jos ne ovat sinulle normaalistikin palkallisia vapaapäiviä. Jos sinut lomautetaan esimerkiksi pääsiäisviikoiksi, ensin asetetaan viiden päivän omavastuuaika ja ansiopäivärahaa maksetaan kolmelta päivältä. Pitkäperjantai ja pääsiäismaanantai eivät käy omavastuupäiviksi eikä niiltä makseta ansiopäivärahaa. Jos sinulle täytyy asettaa edellä mainitussa tapauksessa omavastuuaika, asetetaan se ajalle 11.4.–19.4.2022. Vapunpäivän, helatorstain, juhannusaaton, jouluaaton, joulupäivän, tapaninpäivän, uudenvuodenpäivän ja loppiaisen kanssa toimitaan samoin. Näiltä päiviltä ei makseta ansiopäivärahaa. Ne eivät myöskään käy omavastuupäiviksi.

Poikkeuksena ovat alat, joissa arkipyhäpäivät voivat olla työpäivä. Tällöin maksamme lomautustilanteessa ansiopäivärahaa myös arkipyhäpäiviltä sillä edellytyksellä, että ko. päiviltä on vähennetty palkka.      

Lyhennetty työviikko

Lyhennetty työviikko tarkoittaa sitä, että sinut on lomautettu kokoaikaisesta työstä vähintään yhden kokonaisen lomautuspäivän kalenteriviikon (ma-su) aikana. Myös tässä tilanteessa maksamme lomautuspäiviltä täyttä ansiopäivärahaa. Työaika saa olla näillä viikoilla enintään 80 prosenttia alan enimmäistyöajasta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sinulla voi olla kalenteriviikon aikana enintään neljä normaalipituista työpäivää yhden lomautuspäivän lisäksi, jotta voimme maksaa ansiopäivärahaa lomautuspäivältä. Jos olet vuorotyössä ja sinulla on kalenteriviikon aikana kolme lomautuspäivää ja neljä työpäivää, ansiopäivärahaa ei voida maksaa kuin yhdeltä päivältä, vaikka sinulta olisi vähennetty kolmelta päivältä palkka. Tämä johtuu siitä, että työttömyyspäivien ja työ-, korvaus- ja omavastuupäivien lukumäärä voi kalenteriviikon aikana olla enintään viisi.

Jos sinulla on lyhennetyn työviikon lisäksi muuta tuloa, esimerkiksi sivutoimisesta yritystoiminnasta saatua tuloa, ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna päivärahana. Tällöin otamme huomioon työnantajalta saadun palkkatulon sekä yritystoiminnasta saadun tulon, ja maksamme soviteltua päivärahaa lomautusviikoilta. Lomauttavalta työnantajalta saadut tulot huomioidaan ansaintaperusteisesti, toisin sanoen tulot huomioidaan sille kuukaudelle, kun työ on tehty. Sivutoimisen yritystoiminnan tulot huomioidaan pääsääntöisesti viimeksi vahvistetusta henkilökohtaisesta verotuspäätöksestä. Sovitellun ansiopäivärahan arviomäärän voi laskea sähköisessä asioinnissa. 

Jos sinut on lomautettu osa-aikatyöstä lyhennetylle työviikolle, emme maksa lomautuspäiviltä täyttä ansiopäivärahaa, vaan maksamme soviteltua päivärahaa, sillä ansiopäivärahan maksaminen lomautuspäiviltä täysimääräisenä edellyttää sitä, että olet tehnyt kokoaikatyötä ennen lomautusta.    

Lyhennetty työpäivä ja sekamuotoinen lomautus

Lomautus voidaan toteuttaa myös lyhennetyn työpäivän muodossa. Tämä tarkoittaa sitä, että päivittäistä työaikaa lyhennetään esimerkiksi 7,5 tunnista 6 tuntiin päivässä ja palkkaa on vähennetty vastaavasti. Lyhennetyn työpäivän ajalta maksetaan soviteltua päivärahaa. Palkkatulot huomioidaan maksuperusteisesti, toisin sanoen silloin, kun ne maksetaan. Lyhennetyssä työpäivässä on myös työaikatarkastelu, joten työaika saa olla enintään 80 prosenttia alan enimmäistyöajasta, jotta soviteltua päivärahaa voitaisiin maksaa. Lomautuksissa työaikaa tarkastellaan kalenteriviikoittain, mutta lyhennetyn työpäivän osalta tämä tarkoittaa sitä, että työaikatarkastelu kohdentuu vain sille kalenteriviikolle, kun palkka maksetaan ja työaikatarkastelussa huomioidaan ne työtunnit, jotka on maksettu.  Tämä aiheuttaa pääsääntöisesti sen, ettei soviteltua päivärahaa voida maksaa kyseiseltä kalenteriviikolta. Muilta hakujaksoon sisältyviltä päiviltä maksetaan soviteltua päivärahaa sillä palkalla, mitä on maksettu.

Esimerkki: 

Olet lyhennetyllä työpäivällä ja päivittäinen työaika on 4 tuntia päivässä. Normaali työpäivän pituus olisi 7,5 tuntia päivässä. Palkanmaksu on aina kuukauden 15. päivä. Haet soviteltua päivärahaa maaliskuulta 2022. Sinulle maksetaan palkka maaliskuun 15. päivä ja palkkaa on maksettu yhteensä 84 tunnilta. Työaikatarkastelu tehdään viikolle 11, jolloin palkka on maksettu. Jotta voisimme maksaa soviteltua päivärahaa kyseiseltä viikolta, saisi sinulle maksettujen työtuntien lukumäärä olla enintään 30 tuntia (normaali työaika olisi 37,5 tuntia viikossa ja siitä 80 % tekee 30 tuntia). Mutta palkkaa on maksettu 84 tunnilta. Tämä aiheuttaa sen, että työaika ylittyy palkanmaksuviikolla 11 ja joudumme antamaan hylkypäätöksen kyseiselle viikolle. Muilta maaliskuun päiviltä maksamme soviteltua päivärahaa ja huomioimme 15.3. maksetun palkan päivärahan sovittelussa.    

Sekamuotoinen lomautus tarkoittaa sitä, että sinullaon vajaita ja kokonaisia lomautuspäiviä sekä kokonaisia työpäiviä saman hakujakson aikana. Tulot huomioidaan soviteltua päivärahaa maksettaessa pääasiassa ansaintaperusteisesti, toisin sanoen tulot huomioidaan sille kuukaudelle, kun työ on tehty.  

Soviteltu ansiopäiväraha lasketaan siten, että työtulojen 300 euron (suojaosa) ylimenevästä osuudesta huomioidaan puolet. Sovitellun ansiopäivärahan tasoa voi käydä testaamassa työttömyyskassan sähköisessä asiointijärjestelmässä. 

Katso sovitellun ansiopäivärahan tarkemmat maksamisen edellytykset sekä suuruus kohdasta yleistä sovitellusta päivärahasta sekä sovitellun päivärahan suuruus. Katso lisäksi, mikä on lyhennetyn työpäivän vaikutus päivärahan uudelleen määrittelyyn. 

Omavastuuaika

Ennen kuin ansiopäivärahan maksaminen voi alkaa, asetetaan omavastuuaika, jonka täytyy vastata viittä työpäivää. Omavastuuajan tulee täyttyä enintään kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Jos ensimmäinen omavastuupäivä on viikolla 4, on omavastuuajan täytyttävä viimeistään viikolla 11. Omavastuuaikaa kertyy vain niiltä kalenteriviikoilta, joina työaika on enintään 80 prosenttia alan enimmäistyöajasta. Lisäksi palkkaa on täytynyt vähentää vastaavasti. Arkipyhäpäivät eivät pääsääntöisesti käy omavastuupäiviksi. Omavastuupäiviä voi olla yhden kalenteriviikon aikana enintään viisi.

Esimerkki: Jos sinulla on ensimmäinen lomautuspäivä viikolla 8 esimerkiksi perjantaina, viimeinen mahdollinen ajankohta kartuttaa omavastuupäiviä on viikolla 15.

Uusi omavastuuaika asetetaan uudelleen, jos työssäoloehto täyttyy uudelleen ja uusi päivärahakauden enimmäisaika alkaa vuoden sisällä edellisen päivärahakauden alkamisesta. Esimerkiksi jos sinulle on ryhdytty maksamaan ansiopäivärahaa omavastuuajan jälkeen 11.1.2021 alkaen, uutta omavastuuaikaa ei aseteta, jos olet työssä 26 viikkoa ja uusi päivärahakausi alkaa viimeistään 10.1.2022. Jos päivärahakausi alkaa yli vuoden kuluttua edellisen päivärahakauden alkamisesta, esimerkiksi 13.1.2022, omavastuuaika asetetaan uudelleen. 

Omavastuuaika voidaan joutua asettamaan kaksi kertaa peräkkäin

Omavastuuaika voidaan joutua asettamaan kaksi kertaa peräkkäin seuraavassa tapauksessa:

Olet lomautettu vain omavastuuajan 10.1.–14.1.2022, joten päivärahan maksaminen ei ala vielä tässä vaiheessa. Seuraava lomautus on 1.8.2022 alkaen. Työssäoloehtoviikkoja on kertynyt 1.8.2022 mennessä vähintään 26 kappaletta edellisestä lomautusjaksosta (10.1.–14.1.2022) laskettuna, joten työssäoloehto on täyttynyt uudelleen. Päiväraha määritellään uudelleen ja asetetaan uusi omavastuuaika 1.8.2022 alkaen. Tämä johtuu siitä, että päivärahan maksaminen ei ole alkanut edellisellä lomautusjaksolla.   

Omavastuuaika täytyy asettaa vähintään joka toisen työssäoloehdon täyttymisen yhteydessä

Ansiopäiväraha lasketaan uudelleen ja myös omavastuuaika täytyy asettaa ainakin joka toisen työssäoloehdon täyttymisen yhteydessä. Näin käydä esimerkiksi, jos sinut lomautetaan nelipäiväiselle työviikolle ajalle 4.1.–28.6.2021. Lomautuspäivä on aina maanantai. Omavastuuaika asetetaan ajalle 4.1.–1.2.2021. Tässä vaiheessa on työssäoloehdon täyttäviä työviikkoja kertynyt neljä kappaletta. Ansiopäivärahaa maksetaan ajalta 8.2.–28.6.2021 pääsiäismaanantaita lukuun ottamatta. Työssäoloehtoviikkoja on kertynyt koko lomautuksen aikana 4.1.-28.6.2021 yhteensä 25 viikkoa.

Uusi nelipäiväinen työviikko alkaa 2.8.2021. Lomautuspäivä on aina maanantai. Työssäoloehto on täyttynyt, sillä työssäoloehtoon luettavia viikkoja on kertynyt vähintään 26 viikkoa. Enimmäisaikalaskuri nollataan 2.8.2021 päivästä taaksepäin. Omavastuuaikaa ei aseteta eikä ansiopäivärahaa lasketa uudelleen, koska uusi enimmäisaika alkaa vuoden kuluessa edellisen enimmäisajan (8.2.2021) alkamisesta. Nelipäiväinen työviikko jatkuu keväälle 2022, joten 26 viikon työssäoloehto täyttyy taas uudelleen tammikuun lopulla 2022. Tällä kertaa ansiopäiväraha lasketaan uudelleen ja omavastuuaika asetetaan uudelleen enimmäisaikalaskurin nollauksen lisäksi, vaikka uusi enimmäisaika alkaa edelleen vuoden kuluessa verrattuna ensimmäisen ansiopäivärahakauden enimmäisajan (8.2.2021) alkamiseen. Ansiopäiväraha lasketaan ja omavastuuaika asetetaan, koska näitä ei ole tehty edellisen työssäoloehdon täyttymisen yhteydessä. Ansiopäiväraha on siis laskettava ja omavastuuaika asetettava vähintään joka toisen työssäoloehdon täyttymisen yhteydessä.

Määräaikaisen työntekijän lomauttaminen

Työttömyyskassa saa maksaa määräaikaiselle työntekijälle lomautusajalta päivärahaa vain siinä tapauksessa, että määräaikainen työntekijä on toisen henkilön sijaisena ja tämä toinen henkilö olisi voitu lomauttaa.