Erilaisia lomautustapoja

Kokoaikainen lomautus

Kokoaikainen lomautus tarkoittaa sitä, että lomautus kestää yhdenjaksoisesti vähintään kalenteriviikon maanantaista sunnuntaihin. Tällöin maksamme lomautuspäiviltä täyttä ansiopäivärahaa. Jos sinulla on kokoaikaisen lomautuksen lisäksi muuta tuloa, esimerkiksi yritystoiminnasta saatua tuloa, ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna päivärahana. Tällöin otamme huomioon yritystoiminnasta saadut tulot ja maksamme lomautusviikoilta ansiopäivärahaa soviteltuna päivärahana. Voit laskea sovitellun ansiopäivärahan arviomäärän sähköisessä asioinnissa.

Arkipyhäpäiviltä ei makseta ansiopäivärahaa, jos ne ovat sinulle normaalistikin palkallisia vapaapäiviä. Jos sinut lomautetaan esimerkiksi pääsiäisviikoiksi, ensin asetetaan viiden päivän omavastuuaika ajalle 3.4.–11.4.2023 ja ansiopäivärahaa maksetaan kolmelta päivältä (12.4.–14.4.2023) . Pitkäperjantai ja pääsiäismaanantai eivät käy omavastuupäiviksi eikä niiltä makseta ansiopäivärahaa. Vappupäivän, helatorstain, juhannusaaton, jouluaaton, joulupäivän, tapaninpäivän, uudenvuodenpäivän ja loppiaisen kanssa toimitaan samoin. Näiltä päiviltä ei makseta ansiopäivärahaa. Ne eivät myöskään käy omavastuupäiviksi.

Poikkeuksena ovat alat, joissa arkipyhäpäivät voivat olla työpäivä. Tällöin maksamme lomautustilanteessa ansiopäivärahaa myös arkipyhäpäiviltä sillä edellytyksellä, että ko. päiviltä on vähennetty palkka.      

Lyhennetty työviikko

Lyhennetty työviikko tarkoittaa sitä, että sinut on lomautettu kokoaikaisesta työstä vähintään yhdeksi kokonaiseksi lomautuspäiväksi kalenteriviikon (ma-su) aikana. Myös tässä tilanteessa maksamme lomautuspäiviltä täyttä ansiopäivärahaa. Työaika saa olla näillä viikoilla enintään 80 prosenttia alan enimmäistyöajasta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sinulla voi olla kalenteriviikon aikana enintään neljä normaalipituista työpäivää yhden lomautuspäivän lisäksi, jotta voimme maksaa ansiopäivärahaa lomautuspäivältä. Jos olet vuorotyössä ja sinulla on kalenteriviikon aikana kolme lomautuspäivää ja neljä työpäivää, ansiopäivärahaa ei voida maksaa kuin yhdeltä päivältä, vaikka sinulta olisi vähennetty kolmelta päivältä palkka. Tämä johtuu siitä, että työttömyyspäivien ja työ-, korvaus- ja omavastuupäivien lukumäärä voi kalenteriviikon aikana olla enintään viisi.

Jos sinulla on lyhennetyn työviikon lisäksi muuta tuloa, esimerkiksi sivutoimisesta yritystoiminnasta saatua tuloa, ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna päivärahana. Tällöin otamme huomioon työnantajalta saadun palkkatulon sekä yritystoiminnasta saadun tulon, ja maksamme soviteltua päivärahaa lomautusviikoilta. Lomauttavalta työnantajalta saadut tulot huomioidaan ansaintaperusteisesti, toisin sanoen tulot huomioidaan sille kuukaudelle, kun työ on tehty. Sivutoimisen yritystoiminnan tulot huomioidaan pääsääntöisesti viimeksi vahvistetusta henkilökohtaisesta verotuspäätöksestä. Sovitellun ansiopäivärahan arviomäärän voi laskea sähköisessä asioinnissa. 

Jos sinut on lomautettu osa-aikatyöstä lyhennetylle työviikolle, emme maksa lomautuspäiviltä täyttä ansiopäivärahaa, vaan maksamme soviteltua päivärahaa, sillä ansiopäivärahan maksaminen lomautuspäiviltä täysimääräisenä edellyttää sitä, että olet tehnyt kokoaikatyötä ennen lomautusta.    

Lyhennetty työpäivä ja sekamuotoinen lomautus

Lomautus voidaan toteuttaa myös lyhennetyn työpäivän muodossa. Tämä tarkoittaa sitä, että päivittäistä työaikaa lyhennetään esimerkiksi 7,5 tunnista 6 tuntiin päivässä ja palkkaa on vähennetty vastaavasti. Lyhennetyn työpäivän ajalta maksetaan soviteltua päivärahaa. Palkkatulot huomioidaan maksuperusteisesti, toisin sanoen sille sovittelujaksolle, jona ne maksetaan. Lyhennetyssä työpäivässä on myös työaikatarkastelu, joten työaika saa olla enintään 80 prosenttia alan enimmäistyöajasta, jotta soviteltua päivärahaa voitaisiin maksaa. Työaikaa tarkastellaan sovittelujaksoittain eli neljän viikon tai kuukauden jaksoissa ja työaika huomioidaan sille sovittelujaksolle, jona palkka maksetaan.  

Sekamuotoinen lomautus tarkoittaa sitä, että sinulla on vajaita ja kokonaisia lomautuspäiviä saman hakujakson aikana. Tulot huomioidaan soviteltua päivärahaa maksettaessa pääasiassa maksuperusteisesti, toisin sanoen tulot huomioidaan sille sovittelujaksolle, jona ne maksetaan. Myös työaika huomioidaan sille sovittelujaksolle, jona palkka maksetaan.  

Soviteltu ansiopäiväraha lasketaan siten, että työtulojen 300 euron (suojaosa) ylimenevästä osuudesta huomioidaan puolet. Sovitellun ansiopäivärahan tasoa voi käydä testaamassa työttömyyskassan sähköisessä asiointijärjestelmässä. 

Katso sovitellun ansiopäivärahan tarkemmat maksamisen edellytykset sekä suuruus kohdasta työnteko ja tulot ansiopäivärahalla.  

Omavastuuaika

Ennen kuin ansiopäivärahan maksaminen voi alkaa, asetetaan omavastuuaika, jonka täytyy vastata viittä työpäivää. Omavastuuajan tulee täyttyä enintään kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Jos sinulla on ensimmäinen lomautuspäivä viikolla 8 esimerkiksi perjantaina, viimeinen mahdollinen ajankohta kartuttaa omavastuupäiviä on viikolla 15. Omavastuuaikaa kertyy kokonaan lomautuksen ja lyhennetyn työviikon ajalta vain niiltä kalenteriviikoilta, joina työaika on enintään 80 prosenttia alan enimmäistyöajasta ja palkkaa on vähennetty vastaavasti. Omavastuupäiviä voi olla yhden kalenteriviikon aikana enintään viisi. Arkipyhäpäivät eivät pääsääntöisesti käy omavastuupäiviksi. Lyhennetyssä työpäivässä omavastuuaikaa kertyy samalla tavalla kuin osa-aikatyössä.  

Uusi omavastuuaika asetetaan uudelleen, jos työssäoloehto täyttyy uudelleen ja uusi päivärahakauden enimmäisaika alkaa vuoden sisällä edellisen päivärahakauden alkamisesta. Esimerkiksi jos sinulle on ryhdytty maksamaan ansiopäivärahaa omavastuuajan jälkeen 16.1.2023 alkaen, uutta omavastuuaikaa ei aseteta, jos olet työssä 26 viikkoa ja uusi päivärahakausi alkaa viimeistään 15.1.2024. Jos päivärahakausi alkaa yli vuoden kuluttua edellisen päivärahakauden alkamisesta, esimerkiksi 16.1.2024, omavastuuaika asetetaan uudelleen. 

Omavastuuaika voidaan joutua asettamaan kaksi kertaa peräkkäin

Omavastuuaika voidaan joutua asettamaan kaksi kertaa peräkkäin seuraavassa tapauksessa:

Olet lomautettu vain omavastuuajan 9.1.–15.1.2023, joten päivärahan maksaminen ei ala vielä tässä vaiheessa. Seuraava lomautus on 1.8.2023 alkaen. Työssäoloehtoviikkoja on kertynyt 1.8.2023 mennessä vähintään 26 kappaletta edellisestä lomautusjaksosta (9.1.–15.1.2023) laskettuna, joten työssäoloehto on täyttynyt uudelleen. Päiväraha määritellään uudelleen ja asetetaan uusi omavastuuaika 1.8.2023 alkaen. Tämä johtuu siitä, että päivärahan maksaminen ei ole alkanut edellisellä lomautusjaksolla.   

Omavastuuaika täytyy asettaa vähintään joka toisen työssäoloehdon täyttymisen yhteydessä

Ansiopäiväraha lasketaan uudelleen ja myös omavastuuaika täytyy asettaa ainakin joka toisen työssäoloehdon täyttymisen yhteydessä. Näin käydä esimerkiksi, jos sinut lomautetaan nelipäiväiselle työviikolle ajalle 2.1.–26.6.2023. Lomautuspäivä on aina maanantai. Omavastuuaika asetetaan ajalle 2.1.–30.1.2023. Tässä vaiheessa on työssäoloehdon täyttäviä työviikkoja kertynyt neljä kappaletta. Ansiopäivärahaa maksetaan ajalta 6.2.–26.6.2023 pääsiäismaanantaita ja vappupäivää lukuun ottamatta. Työssäoloehtoviikkoja on kertynyt koko lomautuksen aikana 2.1.–26.6.2023 yhteensä 25 viikkoa.

Uusi nelipäiväinen työviikko alkaa 31.7.2023. Lomautuspäivä on aina maanantai. Työssäoloehto on nyt täyttynyt, sillä työssäoloehtoon luettavia viikkoja on kertynyt vähintään 26 viikkoa. Enimmäisaikalaskuri nollataan 31.7.2023 päivästä taaksepäin. Omavastuuaikaa ei aseteta eikä ansiopäivärahaa lasketa uudelleen, koska uusi enimmäisaika alkaa vuoden kuluessa edellisen enimmäisajan (6.2.2023) alkamisesta. Nelipäiväinen työviikko jatkuu keväälle 2024, joten 26 viikon työssäoloehto täyttyy taas uudelleen tammikuun lopulla 2024. Tällä kertaa ansiopäiväraha lasketaan uudelleen ja omavastuuaika asetetaan uudelleen enimmäisaikalaskurin nollauksen lisäksi, vaikka uusi enimmäisaika alkaa edelleen vuoden kuluessa verrattuna ensimmäisen ansiopäivärahakauden enimmäisajan (6.2.2023) alkamiseen. Ansiopäiväraha lasketaan ja omavastuuaika asetetaan, koska näitä ei ole tehty edellisen työssäoloehdon täyttymisen yhteydessä. Ansiopäiväraha on siis laskettava ja omavastuuaika asetettava vähintään joka toisen työssäoloehdon täyttymisen yhteydessä.

Määräaikaisen työntekijän lomauttaminen

Työttömyyskassa saa maksaa määräaikaiselle työntekijälle lomautusajalta päivärahaa vain siinä tapauksessa, että määräaikainen työntekijä on toisen henkilön sijaisena ja tämä toinen henkilö olisi voitu lomauttaa.