Inkomsternas inverkan på den inkomstrelaterade dagpenningen

Den skattepliktiga inkomsten, till exempel löner, arvoden, semesterersättningar och semesterpenningar, tas i beaktande då den inkomstrelaterade dagpenningen räknas ut. Om vi använder beskattningsbeslutet för att jämka företagens inkomster, beaktar vi förvärvsinkomsterna av företagsverksamhet. Kapitalinkomster beaktas inte.
Inkomsterna har en s.k. skyddsdel som är 300 euro i månaden. Det innebär att vi betalar full inkomstrelaterad dagpenning om din inkomst inte överstiger 300 euro i månaden. Om inkomsten överstiger 300 euro beaktar vi hälften av det som överstiger 300 euro. Om du ansöker om dagpenning i fyra kalenderveckors perioder, är skyddsdelen 279 euro. Skyddsdelen gäller alltid för respektive ansökningsperiod. 
Inkomsterna beaktas för den ansökningsperiod under vilken de betalas ut. Ansökningsperioden ska anpassas till löneperioden. Om löneperioden är en kalendermånad, söks inkomstrelaterad dagpenning per kalendermånad, och i så fall är skyddsdelen 300 euro. Arbetslöshetskassan får inkomstuppgifterna från Inkomstregistret, men det lönar sig att vara beredd på begäran om kompletteringar. 
Arbetstimmarna ska anges i ansökan och de ska anmälas även om löneutbetalningen sker först följande månad. Om du börjar arbeta deltid t.ex. i januari och får första lönen i februari, ska du meddela arbetstimmarna för januari i din ansökan för januari.   
Om den skattepliktiga inkomsten till exempel är 800 euro i månaden, minskar inkomsten den inkomstrelaterade dagpenningens belopp per månad enligt följande:
800 € (lön) - 300 € = 500 €
500 € x 50 % = 250 €
250 € / 21,5 = 11,63 €
Lönen på 800 euro sänker nivån på den inkomstrelaterade dagpenningen med 11,63 euro per dag och med cirka 250 euro per månad. Avdraget har beräknats med en skyddsdel på 300 euro.

Jämkad dagpenning har ett "tak"

Den jämkade dagpenningens storlek har ett "tak". Den lön som betalats ut av arbetsgivaren och den jämkade dagpenning som betalats ut av arbetslöshetskassan kan tillsammans utgöra högst 100 % av den lön som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen. Om lönen som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen till exempel är 2 500 euro och lönen för deltidsarbete är 1 500 euro i månaden, betalas cirka 1 000 euro ut i jämkad dagpenning i månaden. Om det inte fanns något "tak" för den jämkade dagpenningen skulle vi i genomsnitt betala ut omkring 1 090 euro i månaden. Dagpenningen skärs ned med ungefär 90 euro i månaden på grund av taket.   
Gå till e-tjänsten för att uppskatta den jämkade dagpenningens storlek.

Omräkning av inkomsten när jämkad dagpenning betalas ut för kortare tid

Om vi inte kan betala ut jämkad dagpenning för en del av din ansökningsperiod, tillämpar vi en s.k. särskild jämkningsperiod. Då omvandlas inkomsterna kalkylmässigt så att de motsvarar en månadsinkomst. Det här gäller t.ex. om en självrisktid måste fastställas för dig eller om du börjar arbeta heltid i mer än två veckor och den ansökningsperiod som ska jämkas därför blir kortare än en månad eller fyra veckor. 
Exempel:
Du har ett deltidsjobb som ger dig 1 000 euro i lön per månad. Avlöningsdagen är den 15:e varje månad. Du börjar arbeta heltid för mer än två veckor 23.3.2020. Vi betalar ut jämkad dagpenning för 1.3–22.3.2020. Eftersom dagpenningen betalas ut för mindre än en månad omvandlar vi lönen kalkylmässigt utifrån en lön på 1 000 euro. Vi utför beräkningen genom att dividera 1 000 euro med antalet dagar som ingår i perioden 1.3.-22.3.2020. Antalet dagar är 15 när dagpenningen betalas ut för fem dagar i veckan. Beloppet multipliceras med 21,5, varvid den jämkade inkomsten är 1 433 euro (= 1 000 € /15 x 21,5 = 1 433 euro).  
Särskilda jämkningsperioder tillämpas inte 11.5.2020–31.12.2022 på grund av undantagslagen. 
Jämkad dagpenning betalas ut fem dagar i veckan, även för arbetsdagarna. Den som får jämkad dagpenning måste vara arbetssökande på heltid på TE-byrån.

Den maximala utbetalningstiden förbrukas långsammare i fråga om jämkad dagpenning.

Maximitidens förbrukning beräknas genom att den jämkade dagpenningen (brutto) som betalas ut under en månad eller fyra veckor divideras med din fulla inkomstrelaterade dagpenning. På så sätt får vi det antal dagar per betalningsperiod som förbrukar maximitiden. Exempel: Om du får sammanlagt 1 000 euro brutto i jämkad dagpenning för en månad och din fulla inkomstrelaterade dagpenning är 70 euro per dag, förbrukas 14 dagar av din maximitid den aktuella månaden.