Tulojen vaikutus ansiopäivärahaan

Ansiopäivärahassa huomioidaan ennakonpidätyksen alaiset tulot, esimerkiksi palkat, palkkiot, lomarahat ja lomakorvaus. Jos käytämme verotuspäätöstä yritystoiminnan tulojen sovitteluun, huomioimme yritystoiminnasta saadut ansiotulot. Pääomatuloja (esim. vuokratulot) ei vähennetä ansiopäivärahasta. 

Tulot huomioidaan sille sovittelujaksolle, jonka aikana ne maksetaan. Hakujakso täytyy rytmittää yhdenmukaiseksi palkkajakson kanssa. Jos palkkajakso on kalenterikuukausi, ansiopäivärahaa haetaan kalenterikuukausittain. Työttömyyskassa saa tulotiedot tulorekisteristä, mutta kannattaa varautua siihen, että niihin joudutaan pyytämään täydennystä. 

Työtunnit täytyy ilmoittaa hakemuksessa, ja ne täytyy ilmoittaa siinäkin tapauksessa, vaikka palkanmaksu olisi vasta seuraavan kuukauden aikana. Jos aloitat osa-aikatyön esimerkiksi tammikuussa ja saat ensimmäisen palkan helmikuussa, ilmoita tammikuun hakemukseen tammikuun aikana tekemäsi työtunnit.   

Tuloista huomioidaan puolet sovitellun päivärahan laskennassa. 300 euron suojaosa poistui laista 1.4.2024. Jos ennakonpidätyksen alainen tulo on esimerkiksi 800 euroa kuukaudessa, tulo pienentää ansiopäivärahaa kuukaudessa seuraavasti:

800 € x 50 % = 400 €
400 € / 21,5 = 18,60 €

800 euron palkka vähentää ansiopäivärahan tasoa 18,60 eurolla per päivä ja noin 400 eurolla kuukaudessa. 

Sovitellussa päivärahassa on "katto"

Sovitellun päivärahan suuruudessa on "katto". Työnantajalta saatu palkka ja työttömyyskassan maksama soviteltu päiväraha, voivat yhteensä olla maksimissaan 100 prosenttia ansiopäivärahan perusteena olevasta palkasta. Jos ansiopäivärahan perusteena oleva palkka on esimerkiksi 2 406 euroa ja osa-aikatyön palkka on 2 000 euroa kuukaudessa, soviteltua päivärahaa maksetaan keskimäärin noin 406 euroa kuukaudessa. Jos sovitellun päivärahan maksamisessa ei olisi "kattoa", maksaisimme keskimäärin noin 520 euroa kuukaudessa. Päiväraha leikkautuu noin 114 eurolla kuukaudessa kattorajan vuoksi. 

Sovitellun päivärahan arviomäärän voi laskea sähköisessä asiointijärjestelmässä.   

Soviteltua päivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa, myös työpäiviltä. TE-toimistossa täytyy olla kokoaikatyönhakijana.

Enimmäisaika kuluu hitaammin sovitellun päivärahan aikana

Enimmäisaika kuluu sovitellun päivärahan aikana siten, että soviteltu päiväraha (brutto), joka maksetaan kuukauden tai neljän viikon ajalta, jaetaan täysimääräisellä ansiopäivärahalla. Näin saadaan päivärahapäivien enimmäisaikaa kuluttavien päivien lukumäärä per maksujakso. Esimerkiksi jos soviteltua päivärahaa maksetaan kuukauden ajalta yhteensä 1 000 euroa brutto, ja sinun täysimääräinen ansiopäivärahasi on 70 euroa päivässä, enimmäisaikalaskuri kuluu 14 päivällä kyseiseltä kuukaudelta.