Jäsenyys työttömyyskassassa

Työttömyyskassa Pro (Pro-kassa) on palkansaajakassa, jonka tarkoituksena on työttömyysturvalaissa sekä muussa lainsäädännössä työttömyyskassalle säädettyjen etuuksien maksaminen jäsenilleen. Pro-kassa maksaa jäsenilleen ansiopäivärahaa työttömyyden, lomautuksen ja työllistymistä edistävien palveluiden ajalta. Ansiopäivärahasta puhuttaessa käytetään myös termejä työttömyyskorvaus, työttömyystuki, ansiosidonnainen työttömyyskorvaus, ansiosidonnainen työttömyysturva ja ansiosidonnainen päiväraha. Pro-kassa maksaa jäsenilleen myös liikkuvuusavustusta työmatkoihin, muutosturvarahaa sekä vuorottelukorvausta vuorotteluvapaan ajalta.   

Jäsenen on edellä mainittuja tukia saadakseen täytettävä eri laeissa sekä työttömyyskassan säännöissä määritellyt ehdot. Näitä ehtoja ovat muun muassa vakuutusehto, työssäoloehto sekä jäsenmaksujen maksaminen jäsenyysajalta.

Työttömyyskassan toimintaa säätelee työttömyysturvalain ja työttömyyskassalain, muiden eri lakien ja asetusten lisäksi työttömyyskassan säännöt.

Voit liittyä Työttömyyskassa Prohon koulutuksestasi, tittelistäsi tai työsuhteesi laadusta riippumatta.

Pro-kassan jäseneksi pääsee työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva julkis- tai yksityisalalla työskentelevä palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta. Myös opiskelija, joka on palkkatyössä, voi liittyä jäseneksi palkkatyösuhteen aikana. Alaikärajaa ei ole, mutta työssäoloehtoa voi kerryttää vasta 18-vuotiaasta alkaen. 65–67-vuotiaalle voidaan työttömyyspäivärahaa maksaa vain tietyissä tilanteissa. Täältä voit liittyä jäseneksi.


Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatuun palkkatuloon. Yrittäjäasemassa oleva henkilö ei voi liittyä Työttömyyskassa Pron tai muunkaan palkansaajakassan jäseneksi. Katso yrittäjän määritelmä.

Työttömyyskassan jäsenyys alkaa siitä päivästä, jona kirjallinen jäsenhakemus on saapunut jäsenhakemuksen toimituspaikkaan, aikaisintaan kuitenkin siitä päivästä, josta alkaen henkilö on maksanut jäsenmaksunsa. Työttömyyskassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa. Jos henkilö siirtyy kuukauden kuluessa palkansaajakassasta toiseen, aikaisemmasta kassasta kertyneet jäsenyys- ja työskentelykaudet seuraavat mukana uuteen kassaan. Jäsenyys- ja työskentelykaudet eivät kuitenkaan siirry seuraavaan työttömyyskassaan siinä tapauksessa, jos henkilö on erotettu edellisestä työttömyyskassasta esimerkiksi jäsenmaksujen laiminlyönnin vuoksi.   

Jos lähdet ulkomaille töihin, ota yhteyttä työttömyyskassaan ennen kuin aloitat työt. Jäsenyyden säilyttäminen työttömyyskassassa riippuu nimittäin siitä, onko kyse toisesta jäsenvaltiosta, vai ns. kolmannesta maasta tai oletko esimerkiksi lähetetty työntekijä.     

Jäsenmaksu

Finanssivalvonta valvoo työttömyyskassan toimintaa. Se myös vahvistaa kassan jäsenmaksun vuosittain. Vuonna 2024 se on 7,5 euroa kuukaudessa. Suurin jäsenmaksun suuruuteen vaikuttava tekijä on kassan jäsenten työttömyysaste.

Jos henkilö kuuluu myös Ammattiliitto Prohon, työttömyyskassan jäsenmaksu peritään ammattiliiton jäsenmaksun yhteydessä. Jäsenmaksu on 1,25 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, kuitenkin enintään 49 euroa kuukaudessa. Liiton työssä käyvät vapaajäsenet maksavat jäsenmaksua 7,5 euroa kuukaudessa vuonna 2024. 

Jäsenmaksu maksetaan jäsenmaksuviitteillä. Jos henkilö on myös liiton jäsen, työnantaja voi periä jäsenmaksun suoraan palkasta. Työnantajaperinnästä on tehtävä jäsenmaksun perintäsopimus. Perintäsopimuslomakkeella ilmoitetaan henkilön ja työnantajan tiedot liiton jäsenrekisteriin. Pelkästään kassan jäsen ei voi olla työnantajaperinnässä vaan hän maksaa itse  jäsenmaksut saamillaan viitteillä. Jäsenmaksu on maksettava kolmen kuukauden kuluessa siitä ajankohdasta, johon se kohdistuu. Jäsenmaksua maksetaan kaikesta veronalaisesta palkkatulosta, joista maksetaan eläke- ja sosiaaliturvamaksut. 
Silloin, kun olet liiton jäsen ja maksat itse jäsenmaksut tai ilmoitat liitolle palkattomista ajoista, voit tehdä sen 24 h liiton jäsensivuilla https://www.proplus.fi/ kohdasta "Jäsentietoni". Jäsenmaksusta lisätietoja.

Jäsenmaksuviitteet voi tilata myös tästä linkistä tai soittamalla 09 1727 3440 arkisin klo 9-14 tai sähköpostilla jasenasiat@proliitto.fi

Työttömyyskassa perii suoraan maksamistaan etuuksista jäsenmaksua, joka on 0,32 euroa vuonna 2024 yhdeltä maksettavavalta etuuspäivältä. Jäsen on vapautettu jäsenmaksun maksamisesta sen kalenterikuukauden ajalta, jolta hän ei saa lainkaan palkkaa eikä kassan maksamaa etuutta. Jäsenmaksua ei myöskään makseta esimerkiksi Kelan maksamista etuuksista. Työttömyyskassasta siirtyy automaattisesti tieto jäsenrekisteriin hakijan työttömyys-, lomautus-, vuorotteluvapaa- tai koulutusajasta, joten hakijan ei tarvitse tätä itse ilmoittaa erikseen.