Päivärahan hakeminen, kun on työpäiviä

Jos vastaanotat osa-aikatyön, hae päivärahaa yhdenmukaisesti palkkajakson kanssa ja ilmoita työpäivät hakemukseen. Palkkajakso voi olla kalenterikuukausi, kuukausi tai neljä kalenteriviikkoa.  

Jos palkka maksetaan kalenterikuukausittain, lähetä hakemus kalenterikuukaudelta. Ilmoita hakemuksessa työtunnit ja työpäivät siten, kun ne ovat toteutuneet. Lähetä hakemuksen mukana työsopimus, jos se on tehty kirjallisena.

Työstä saatu palkka vaikuttaa sille kuukaudelle, jona se maksetaan (poikkeuksena lomautus). Samoin työtunnit huomioidaan työajan enimmäisaikatarkastelussa (= ylittyykö 80 %:n työaika alan normaaliin työaikaan verrattuna) sille kuukaudelle, jona työtunneista maksetaan palkka. Jos aloitat osa-aikatyön esimerkiksi toukokuussa ja palkka maksetaan kesäkuun puolella, lähetä hakemus toukokuulta ja ilmoita työtunnit hakemuksessa sekä lähetä hakemuksen mukana työsopimus. Kun haet päivärahaa kesäkuulta, ilmoita hakemuksessa kesäkuussa tehdyt tunnit. Huomioimme kesäkuussa maksetun palkan kesäkuulta maksettavaan soviteltuun ansiopäivärahaan, vaikka palkka on ansaittu toukokuussa tehdystä työstä. Samoin työaikatarkastelu kesäkuun osalta tehdään toukokuussa tehtyjen tuntien perusteella, koska ne on maksettu kesäkuussa.      

Jos teet satunnaista työtä, voit jatkaa ansiopäivärahan hakemista samassa rytmissä kuin aikaisemmin. Sillä ei ole merkitystä, vaikka työjakso osuisi keskelle hakujaksoa, sillä soviteltua päivärahaa maksetaan koko hakujakson ajalta. Jos satunnainen työskentely jatkuu pidempään, täytyy hakujakso muuttaa vastaamaan palkkajaksoa, jotta tulot pystytään huomioimaan säännöllisesti.   

Ilmoita työtunnit hakemuksessa, vaikka tulot jäisivät alle suojaosan (300 €/kk tai 279 €/4vk).

Hakemus liitteineen on nopeinta lähettää Pro-kassan sähköisen asioinnin kautta. 

Muista maksaa jäsenmaksu ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulosta.

Enimmäisaikalaskurin nollautuminen ja ansiopäivärahan taso nollauksen jälkeen

26 viikon työssäoloehtoviikkoja kertyy normaalisti myös sovitellun päivärahan ajalta, jos työtunteja on vähintään 18 tuntia viikossa tai saat palkkaa vähintään 18 tunnin mukaan (esimerkiksi vuosiloma-aika). Jos teet säännöllistä osa-aikatyötä vähintään 18 tuntia viikossa, enimmäisaikalaskurissa olevat päivät nollautuvat 26 työviikon jälkeen ja päivärahakausi alkaa alusta. Ansiopäivärahaa ei kuitenkaan lasketa uudelleen, jos uusi päivärahakausi alkaa vuoden sisällä edellisen päivärahakauden alkamiseen verrattuna ja päivärahan taso on laskettu edellisen työssäoloehdon täyttymisen yhteydessä. Samalla tavalla toimitaan omavastuuajan kanssa. Uutta omavastuuaikaa ei aseteta, jos uusi päivärahakausi alkaa vuoden sisällä edelliseen päivärahakauden alkamiseen verrattuna ja omavastuuaika on asetettu edellisellä kerralla. Käytännössä ansiopäivärahan taso lasketaan uudelleen ja myös omavastuuaika asetetaan joka toisen työssäoloehdon täyttymisen yhteydessä, jos olet säännöllisessä osa-aikatyössä ja työaikasi on vähintään 18 tuntia viikossa.  

Jos työskentelet satunnaisesti tai viikoittainen työaikasi vaihtelee osa-aikatyössä, työssäoloehtoa karttuu niiltä viikoilta, joissa työaika on ollut vähintään 18 tuntia viikossa tai saat palkka vähintään 18 viikkotunnin mukaan. 26 työviikkoa täytyy kerätä 28 kuukauden aikana. Huom! Työssäoloehto on 12 kalenterikuukautta ja tuloperusteinen 2.9.2024 alkaen.

Huomaa myös, että mikäli päivärahakauden enimmäisaika ehtii täyttyä ennen kuin olet kerännyt 26 viikon työssäoloehdon täyteen, uusi ansiopäivärahan taso lasketaan tämän 26 viikon tulojen perusteella, jolloin ansiopäivärahassa ei ole 80 prosentin suojausta (=ansiopäiväraha olisi vähintään 80 prosenttia aikaisempaan ansiopäivärahaan verrattuna). Tämä voi aiheuttaa ansiopäivärahan tason merkittävän pienentymisen, jos aikaisempi ansiopäivärahan taso on laskettu kokoaikatyöstä ja olet kartuttanut uuden työssäoloehdon osa-aikatyöstä. Jos taas 26 viikon työssäoloehto täyttyy ennen päivärahakauden enimmäisajan (300-500 päivää) täyttymistä, uusi täysimääräinen ansiopäiväraha on vähintään 80 prosenttia aikaisempaan verrattuna. Tästä on kerrottu tarkemmin kohdassa päivärahan uudelleen laskeminen.

Edellä kerrottu 80 prosentin suojaus koskee vain täyttä ansiopäivärahaa. Uusi soviteltu päiväraha työssäoloehdon täyttymisen jälkeen ei ole välttämättä 80 prosenttia aikaisempaan soviteltuun päivärahaan verrattuna, jota olet saanut ennen ansiopäivärahan tason uudelleen laskemista. Tämä johtuu sovitellussa päivärahassa olevasta "katosta", josta on kerrottu tarkemmin kohdassa tulojen vaikutus ansiopäivärahaan.