Usein kysyttyjä kysymyksiä

Voit lukea lomautukseen liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä täältä. 


Olen jäämässä työttömäksi. Miten toimin?

Työnhaun täytyy olla voimassa työttömyyden tai lomautuksen aikana. Työnhaku aloitetaan ilmoittautumalla työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon eli TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä. Jos olet Suomen tai muun EU- tai ETA-maan kansalainen ja sinulla on verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sirullinen henkilökortti, ilmoittaudu TE-palveluiden Oma asiointi -palvelussa osoitteessa www.tyomarkkinatori.fi  

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa siltä ajalta, jona työnhaku on voimassa. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä, jotta työnhaku pysyy varmasti voimassa ja olet ilmoittanut hakevasi kokoaikatyötä. Nämä ovat edellytyksenä ansiopäivärahan maksamiselle. 

Miten ja milloin haen ansiopäivärahaa?

Kätevimmin ansiopäivärahan hakeminen hoituu työttömyyskassan sähköisen asioinnin kautta. Järjestelmään kirjaudutaan etusivulta kohdasta Sähköinen asiointi. Täytä sähköisessä asioinnissa oleva lomake ja lähetä se liitteineen kahden viikon kuluttua työttömyyden alkamisesta. Ansiopäivärahaa ei voi hakea etukäteen, mutta sitä ei myöskään makseta kolme (3) kuukautta vanhemmalta ajalta, joten hakemuksen täytyy olla työttömyyskassassa kolmen kuukauden sisällä siitä päivästä, josta haluat ansiopäivärahaa maksettavan. 

Mikä tulee olemaan ansiopäivärahani määrä? Onko se 80 prosenttia palkasta?

Ansiopäivärahan arviomäärän voi laskea sähköisessä asioinnissa. Järjestelmässä oleva laskuri on vain suuntaa antava, koska päivärahan määrä lasketaan työssäoloehdon täyttyvältä ajalta. Ansiopäiväraha voi olla enintään 90 prosenttia palkasta, mutta päivärahan laskennassa olevan leikkurin vuoksi ansiopäivärahan prosentuaalinen osuus palkasta on sitä pienempi, mitä suurempi palkka on ollut.      

Täytyykö ansiopäivärahasta maksaa jäsenmaksua?

Ansiopäivärahasta peritään jäsenmaksu automaattisesti. Vuonna 2024 on jäsenmaksu 7,5 euroa kuukaudessa. Jäsenmaksu on yhdeltä maksettavalta etuuspäivältä 0,32 euroa. Jäsenmaksua ei makseta sellaisen kalenterikuukauden ajalta, jolta et ole saanut palkkaa tai kassan maksamaa veronalaista etuutta.

Kuinka pitkä karenssi minulla on?

Karenssi ja omavastuuaika sekoitetaan helposti keskenään. Saatetaan puhua karenssista, vaikka todellisuudessa tarkoitetaan omavastuuaikaa. Karenssi on TE-toimiston asettama ajanjakso, jolta päivärahaa ei makseta. 45 päivän karenssin voi saada esimerkiksi siinä tapauksessa, jos työstä on erottu ilman pätevää syytä. Karenssiaikaan lasketaan kaikki viikonpäivät (ma-su).

Omavastuuaika on puolestaan seitsemää täyttä työpäivää vastaava aika. Jos olet kokonaan työtön, omavastuuaika on seitsemän arkipäivää eli viikko ja kaksi päivää. Työttömyyskassa asettaa omavastuuajan aina, kun haet ensimmäistä kertaa ansiopäivärahaa tai aina sen jälkeen, kun työssäoloehto on täyttynyt uudelleen ja uusi ansiopäivärahakauden enimmäisaika alkaa yli vuoden kuluttua edellisen enimmäisajan alkamisesta. Omavastuuajan tulee täyttyä enintään kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. 

Miten henkilöstörahasto ja sieltä saatu tulo vaikuttaa ansiosidonnaiseen päivärahaan?

Henkilöstörahastosta saatu tulo (rahasto-osuus ja ylijäämä) ei vaikuta ansiopäivärahaan millään tavalla. Sitä ei vähennetä ansiosidonnaisesta päivärahasta eli ansiopäivärahasta. Tuloa ei myöskään huomioida ansiopäivärahan suuruuden laskennassa.  

Miten tukipaketti vaikuttaa ansiopäivärahaan?

Jos työnantaja maksaa työsuhteen päättymiseen liittyvän rahasuorituksen, työttömyyskassa jaksottaa rahasuorituksen viimeisestä työsuhteesta saadun palkan perusteella. Sillä ei ole merkitystä, millä nimellä tai milloin rahasuoritus on maksettu.
Jaksottaminen tapahtuu siten, että maksetun rahasuorituksen eli tukipaketin määrää verrataan päiväpalkkaan, joka lasketaan samalla periaatteella kuin ansiopäivärahan perusteena oleva palkka. Ansiopäivärahan maksaminen siirtyy eteenpäin yhtä monella päivällä, kuin mitä tukipaketin jakaminen päiväpalkalla antaa tulokseksi. Yhteen kalenteriviikkoon sisältyy viisi päivää. Päiväpalkasta ei kuitenkaan tehdä 3,76 prosentin vähennystä, kuten ansiopäivärahan laskennassa tehdään.

Ansiopäivien enimmäisaika ei kulu jaksotusaikana, koska jaksotusajalta ei makseta ansiopäivärahaa. Jaksotusaika on myös aina kiinteä, joten mikäli työllistyt jaksotusaikana, tämä ei siirrä jaksotusaikaa eteenpäin. Kannattaa myös huomata, että vaikka ansiopäivärahaoikeus siirtyykin eteenpäin jaksotuksen vuoksi, säästät ansiopäivärahapäiviä, koska enimmäismäärä ei ”kulu” jaksotuksen aikana.

Työttömyyskassassa ei voida arvioida sitä, kannattaako tukipaketti vastaanottaa. Tähän asiaan vaikuttaa esimerkiksi tukipaketin määrä sekä tulevaisuuden työllistymismahdollisuudet. Tukipaketti on kuitenkin määrältään aina suurempi kuin samalta ajalta maksettava ansiopäiväraha. Tukipaketin vaikutus tulevaan eläkkeeseen kannattaa tarkistaa omasta eläkeyhtiöstä. Tukipaketin verotus kannattaa taas varmistaa verottajalta. Jos työllistyt tukipakettiaikana tai välittömästi sen jälkeen ja täytät työssäoloehdon uudelleen, sinulle maksetaan ansiopäivärahaa tukipaketin jaksotusajan jälkeen  tukipakettiajalla tai sen jälkeen tehdyn työn perusteella.

Työnhaku on ehdottomasti pidettävä voimassa TE-toimistossa jaksotusaikana, koska sinun täytyy olla työmarkkinoiden käytettävissä säilyttääksesi ansiopäivärahaoikeuden jaksotuksen jälkeen. 

Miten irtisanoutuminen vähintään 200 päivää kestäneen lomautuksen jälkeen vaikuttaa ansiopäivärahaan?

Sinulla on oikeus irtisanoa työsopimuksesi lomautuksen kestettyä yhdenjaksoisesti vähintään 200 päivää. Tällöin työsuhde päättyy heti, ja sinulla on oikeus saada irtisanomisajan palkka korvauksena. Ajalta, jolle irtisanomiskorvausaika kohdistuu, ei ole oikeutta ansiopäivärahaan. Irtisanomiskorvaus ei kerrytä työssäoloehtoa, koska työsuhde ei ole voimassa eikä korvauksesta peritä työnantajamaksuja. Siten korvausta ei voida myöskään huomioida ansiopäivärahan laskennassa.

Minulle on tarjottu osa-aikatyötä. Kannattaako työ ottaa vastaan?

Työttömyyskassa maksaa ns. soviteltua päivärahaa osa-aikaisen työn ajalta. Sovitellussa päivärahassa on joitain rajoituksia, jotka voit tarkistaa kohdasta edellytykset ansiopäivärahaan, kun työtä ja tuloa. Työ kuin työ täytyisi pääsääntöisesti ottaa vastaan, koska sinun täytyy olla työnhakijana TE-toimistossa ja siten työmarkkinoiden käytettävissä. Tarjotun työn vastaanottamisvelvoite koskee myös niitä töitä, joita ei tarjota TE-toimiston kautta. Työstä kieltäytyminen voi johtaa TE-toimiston asettamaan karenssiin, jonka ajalta päivärahaa ei voida maksaa. Palkkatulo sekä kassan maksama soviteltu päiväraha ovat pääsääntöisesti aina enemmän kuin päiväraha yksistään.

Sain päätöksen sovitellusta päivärahasta. Miksi minulle maksettiin vähemmän päivärahaa kuin mitä olin laskenut?

Sovitellun päivärahan maksamisessa on "kattoraja", mikä tarkoittaa sitä, että työnantajan maksama bruttopalkka ja työttömyyskassan maksama soviteltu päiväraha kuukaudessa, voivat yhteensä olla enintään 100 % päivärahan perusteena olevasta palkasta. Päivärahan perusteena oleva palkka on se palkka, jonka perusteella täysimääräinen päiväraha on määritelty. Tämä palkka näkyy myöntöpäätöksissä.

Miten soviteltu päiväraha lasketaan ja miten se vaikuttaa enimmäisaikaan?

Sovitellun päivärahan arviomäärän pystyy laskemaan, jos tiedät, mikä on sinun täysimääräinen ansiopäivärahasi sekä työstä maksettava bruttopalkka. Jos nämä asiat ovat tiedossa, voit laskea sovitellun päivärahan arviomäärän sähköisessä asioinnissa. Soviteltu päiväraha maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa (ma-pe), myös työpäiviltä. Soviteltu päiväraha lasketaan kuukausitasolla siten, että työ- tai yritystuloista huomioidaan puolet. Jos palkka on bruttona 500 € kuukaudessa, vähennetään täydestä päivärahasta 11,63 euroa päivää kohti (500 x 50% = 250 € -> 250 € /21,5 = 11,63 €). Työtunnit täytyy ilmoittaa hakemuksessa. Katso tarkemmin kohdasta päivärahan hakeminen, kun on työpäiviä, miten päivärahaa haetaan, jos työttömyyden aikana on tuloja. .        

Enimmäisaika kuluu sovitellulla päivärahalla siten, että soviteltu päiväraha (brutto), joka maksetaan kuukauden tai neljän viikon ajalta, jaetaan täysimääräisellä ansiopäivärahalla. Näin saadaan enimmäismäärää kuluttavien päivien lukumäärä per maksujakso. Esimerkiksi jos soviteltua päivärahaa maksetaan kuukauden ajalta yhteensä 1 000 euroa brutto, ja sinun täysimääräinen ansiopäivärahasi on 70 euroa päivässä, enimmäisaika kuluu 14 päivällä kyseiseltä kuukaudelta. 

Saan ansiopäivärahaa ja sairastuin. Miten menettelen?

Jos sairastut työttömyyden aikana ja sairausaika kestää vain muutaman päivän, kassa maksaa päivärahaa sairausajalta normaalisti. Jos sairausloma kestää niin pitkään, että se ylittää jo Kelan sairauspäivärahan omavastuuajan (= sairastumispäivä + 9 arkipäivää lauantait mukaan lukien), sinun täytyy hakea sairauspäivärahaa Kelasta. Kassa maksaa tässä tapauksessa työttömyyspäivärahan Kelan sairauspäivärahan omavastuuajalta. Tähän liittyy kuitenkin ehto: Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa Kelan sairauspäivärahan omavastuuajalta vain siinä tapauksessa, että työttömyyspäivärahaa on maksettu myös sairastumista edeltävältä arkipäivältä (ma-pe). Jos sitä ei ole jostain syystä maksettu, työttömyyspäivärahaa ei voida maksaa. 

Minulle täyttyi ansiopäivärahan enimmäisaika. Miten toimin?

Jos ansiopäivärahan enimmäisaika tulee täyteen, annamme sinulle tästä päätöksen. Ilmoita TE-toimistoon enimmäisajan täyttymisestä, mutta pidä työnhaku edelleen voimassa, jotta voit hakea työmarkkinatukea Kelasta. Liitä työmarkkinatukihakemukseen saamasi päätös enimmäisajan täyttymisestä. Ohjeita työmarkkinatuen hakemisesta on Kelan verkkosivuilla. Jäsenyytesi työttömyyskassassa jatkuu normaalisti. Sinun ei tarvitse maksaa jäsenmaksua sinä aikana, kun saat työmarkkinatukea Kelasta. Ilmoita kuitenkin muuttuneesta tilanteestasi jäsenpalveluun (jasenasiat@proliitto.fi), jotta sinulle ei lähetettäisi muistutuskirjeitä jäsenmaksun maksamisesta työmarkkinatukiaikana.

Jos sinulla on oikeus ansiopäivärahan lisäpäiviin, ansiopäivärahan maksaminen jatkuu normaalisti. Me tarkastamme enimmäisajan täyttyessä, oletko oikeutettu lisäpäiviin.