Ansiopäivärahan määrä

 Työttömyyskassa Pron sähköisessä asioinnissa on päivärahalaskuri, joka laskee päivärahan arviomäärän. Ainoa pakollinen tieto näytöllä on Kuukausipalkkasi-kenttä (kenttään tulee syöttää työstä saatu kuukausipalkka). Ennakonpidätys %-kenttään tulee laittaa palkkaa varten olevan verokortin ennakonpidätysprosentti. Laske-painike suorittaa päivärahan laskennan ja Tyhjennä-painike tyhjentää näytön tiedot.

Ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahasta (32,40 €) sekä jäsenen palkkatuloihin perustuvasta ansio-osasta. Ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta, mutta 3 078 € kuukaudessa ylittävän tulon osalta ansio-osa on 20 prosenttia.

Ansiopäiväraha voi olla korkeintaan 90 % jäsenen ansiopäivärahan perusteena olevasta päiväpalkasta mutta vähintään peruspäivärahan suuruinen. Ansiopäivärahaan lisätään vielä mahdollinen lapsikorotus, joka on 5,23 € yhdestä, 7,68 € kahdesta ja 9,90 € kolmesta tai useammasta lapsesta päivää kohden.

Ansiopäiväraha määritellään ennakonpidätyksen alaisen palkan perusteella, jonka jäsen on ansainnut työssäoloehdon täyttäneestä palkkatyöstä. Työssäoloehdon pituus on 26 viikkoa (katso kohta työssäoloehto). Ansiopäivärahan määrittelyyn hyväksytään ainoastaan työssäoloehdon täyttäneet viikot. Yksi työviikko sisältää aina viisi työpäivää.

Osa-aikaeläkkeeltä suoraan työttömäksi jääneen jäsenen ansiopäiväraha määritellään ennen osa-aikaeläkettä ansaitun palkan mukaan edellyttäen, että jäsen on ollut kassan jäsen tänä aikana. Jos jäsen on ollut vuorotteluvapaalla tai osittaisella hoitovapaalla ennen työttömyyttään, määritellään ansiopäiväraha eläkettä tai vapaata edeltävältä ajalta.

Osittainen varhennettu vanhuuseläkeaika ei ole yli hypittävää aikaa ansiopäivärahan määrittelyssä, joten jos jäsen on lyhentänyt työaikaansa em. eläkkeen vuoksi, ja hänet lomautetaan tai hän jää työttömäksi, ansiopäiväraha määritellään lomautusta tai työttömyyttä edeltävien palkkatulojen perusteella, jolloin ansiopäivärahan määrittely tehdään osa-aikaisen palkan perusteella.     

Ansiopäivärahan määrittely tehdään vakiintuneen palkkatulon perusteella, johon lasketaan kuukausipalkan lisäksi vuosilomapalkka, jatkuvat vuorolisät, tms., jotka maksetaan jatkuvasti kuukausipalkan yhteydessä ja niiden ansaintajakso kohdistuu palkanmääritysjaksoon.

Vuosilomakorvaus, lomaraha tai taloudelliset etuudet eivät ole vakiintunutta palkkatuloa.

Ennen ansiopäivärahan laskemista bruttopalkasta vähennetään määrittelyyn kuulumattomat erät, esim. lomarahat ja lomakorvaukset. Ansiopäivärahasta vähennetään myös 4,24 %, joka vastaa palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua.