Omaehtoinen opiskelu

Omaehtoinen opiskelu on yksi työllistymistä edistävistä palveluista. Ansiopäivärahalla tuettuun omaehtoiseen koulutukseen on mahdollista päästä, jos olet vähintään 25-vuotias ja olet työnhakijana TE-toimistossa. Koulutuksesta sovitaan TE-toimiston kanssa työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa. TE-toimisto arvioi, onko koulutus tarkoituksenmukaista, toisin sanoen parantaako koulutus työllistymismahdollisuuksiasi. 

Opintojen täytyy olla päätoimisia opintoja. Opiskelu on päätoimista, jos ne tähtäävät esimerkiksi alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen. Lisäksi päätoimisia opintoja ovat esimerkiksi nuorille tarkoitetut lukio-opinnot sekä opinnot, joiden laajuus on keskimäärin vähintään viisi opintopistettä tai kolme opintoviikkoa opiskelukuukautta kohden tai 25 tuntia viikossa. Sinun kannattaa keskustella TE-toimiston henkilön kanssa eri opiskeluvaihtoehdoista.    

Työttömyyskassa maksaa koulutuksen ajalta ansiopäivärahaa, jos olet täyttänyt työssäoloehdon ja sinulla on vielä maksupäiviä enimmäisaikalaskurissa jäljellä. Ansiopäivärahaa maksetaan korotetulla ansio-osalla korotettuna, kuitenkin enintään 200 päivältä. Opinnot on mahdollista aloittaa jo irtisanomisaikana, mutta ansiopäivärahaa ryhdytään maksamaan vasta työsuhteen päättymisen jälkeen, jos maksamiselle ei ole muuta estettä. Työnhaku täytyy pitää voimassa koko opintojen ajan.  

Ansiopäivärahaa haetaan koulutuksen ajalta neljän kalenteriviikon jaksoissa. Lomake on sama kuin työttömyyden ajalta haettavassa ansiopäivärahassa.  

Opiskeluajalta voidaan maksaa ansiopäivärahaa enintään 24 kuukaudelta, mutta kuitenkin enintään 400 päivän enimmäisajan puitteissa, jos sinulla on oikeus ansiopäivärahaan 400 päivältä. Opintojen välillä olevat loma-ajat sisältyvät 24 kuukauden enimmäisaikaan. TE-toimisto seuraa 24 kuukauden enimmäisajan täyttymistä. Jos ansiopäivärahan enimmäisaika täyttyy kesken opintojen, voit hakea Kelan työmarkkinatukea opintojen loppuajalta. Työmarkkinatukea maksetaan opiskelun loppuajalta, jos TE-toimiston kanssa tehdyssä työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa on sovittua opiskeluaikaa vielä jäljellä. 

Koulutusajalta ei ole oikeutta kulukorvaukseen, vaikka omaehtoinen opiskelu kuuluisi työllistymistä edistäviin palveluihin. 

Jos työskentelet opintojen aikana ja täytät 26 viikon työssäoloehdon, päivärahalaskuria ei nollata eikä päivärahaa lasketa uudelleen kesken opintoja. Nollaus ja mahdollinen päivärahan uudelleen laskeminen tehdään vasta opiskelun päätyttyä.