Edellytykset ansiopäivärahaan, kun on työtä ja tuloa

Työttömyyden aikana saadut ansiotulot vaikuttavat maksettavan ansiopäivärahan suuruuteen, sillä tulot yhteen sovitetaan ansiopäivärahan kanssa. Tätä kutsutaan sovitelluksi päivärahaksi. Soviteltu päiväraha tasoittaa esimerkiksi osa-aikaisesta tai lyhytaikaisesta työstä aiheutuvia ansionmenetyksiä kokoaikatyöhön verrattuna. Soviteltua päivärahaa voidaan maksaa seuraavissa tilanteissa: 

  • Päivittäistä työaikaa on lyhennetty lomautuksen vuoksi tai sinulla on kalenteriviikon aikana sekä kokonaisia että vajaita lomautuspäiviä
  • Palkkatyö, yritystoiminta tai oma työ kestää enintään kaksi viikkoa
  • Olet osa-aikatyössä. Soviteltua päivärahaa ei kuitenkaan voida maksaa, jos teet omasta tahdostasi osa-aikatyötä, vaikka työnantajalla olisi tarjota kokoaikatyötä.
  • Sinulla on tuloa sivutoimiseksi yritystoiminnaksi arvioidusta yritystoiminnasta tai omasta työstä (sivu- tai päätoimisuus tutkitaan TE-toimistossa). 

Voit hakea soviteltua päivärahaa esimerkiksi siinä tapauksessa, että sinulla on ns. nollasopimus eli työajaksi on sovittu työsopimuksessa esim. 0-37,5 tuntia viikossa. Sovitellun päivärahan maksamisen ehtona on, että työaika on maksimissaan 80 prosenttia alalla kokoaikaisesti toimivan työajasta neljän viikon tai kuukauden tarkastelujakson aikana. Kuukauteen katsotaan sisältyvän 21,5 päivää, joten mikäli normaali täysimääräinen työaika on esimerkiksi 7,5 tuntia päivässä, voi työaika olla enintään 129 tuntia kuukaudessa (7,5 x 21,5= 161,25 -> 161,25 x 0,8 = 129). Jos olet työkyvyttömyyseläkkeellä ja vastaanotat työttömänä osa-aikatyön tai työnantajasi lyhentää työaikaasi esim. lomauttamalla, työaikaraja on sama 80 %.  Työtunnit huomioidaan osa-aikatyössä, enintään kaksi viikkoa kestävässä kokoaikatyössä, lyhennetyssä työpäivässä ja sekamuotoisessa lomautuksessa sille sovittelujaksolle (4 kalenteriviikkoa tai kuukausi), jonka aikana palkka maksetaan. Esimerkiksi jos osa-aikatyö alkaa tammikuussa, mutta tammikuussa tehdyt tunnit maksetaan vasta helmikuussa, työaikavertailu tehdään vasta helmikuussa ja tulo vaikuttaa helmikuun päivärahaan.

Jos aloitat yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön, ansiopäivärahaa ei voida enää maksaa työsuhteen ajalta. Joten ansiopäivärahaa maksetaan työsuhteen alkamista edeltävään päivään asti. Sillä ei ole siis merkitystä, vaikka saisit ensimmäisen palkan vasta seuraavan kuukauden aikana.    

Sovitellun päivärahan maksaminen edellyttää sitä, että työ on osa-aikaista ja että työnantajalla on mahdollisuus seurata työaikaa. Tästä syystä soviteltua päivärahaa ei voida yleensä maksaa kotona tehdyn provisiopalkkaisen työn ajalta.  Pelkästään palkkatulojen vähyyden perusteella et voi saada soviteltua päivärahaa.  

Soviteltua päivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa, myös työpäiviltä. TE-toimistossa täytyy olla kokoaikatyönhakijana.