Tietojen lähettäminen työttömyyskassaan

Työttömyyskassa Pro tarjoaa työnantajille ilmaisen ja turvallisen palvelun lähettää työntekijöitään koskevia luottamuksellisia tietoja, kuten palkkatodistuksia. Myös TE-palvelun tarjoajat voivat lähettää palvelun kautta oppilaiden poissaoloilmoituksia.

Palvelun käyttöä varten täytettävät/rajaavat ehdot:

 • Pitää olla tiedossa sen henkilön henkilötunnus, jonka liitteistä on kyse. Kirjoita henkilötunnuksen mahdollinen kirjain isolla.
 • Lähetettävän liitteen tiedostomuoto pitää olla joko .PDF, .TIFF, .JPG tai .PNG. (Esim. kännykällä otettu valokuva palkkatodistuksesta)
 • Enintään 5 liitettä kerrallaan. Jos liitteitä on enemmän toista vaiheet alusta.
 • Yhden tiedoston enimmäiskoko saa olla 10 megatavua.
 • Valittava liitettä vastaava selite.
 • Mahdollinen saateteksti (vapaaehtoinen).
 • Syötettävä vaihtuva varmistusteksti ("Anna uusi tarkiste"-painikkeella saat vaihdettua varmistustekstin).

Palveluun pääset tästä linkistä.

Työttömyyskassa Pron jäsenet voivat lähettää hakemuksen täydentäviä liitteitä sähköisen asioinnin kautta.

Palkkatietojen ilmoittaminen tulorekisteriin työttömyyskassan näkökulmasta

Työttömyyskassat tarvitsevat palkkatietoja ansiopäivärahan määrän laskemiseen ja päivärahaoikeuden tutkimiseen. Palkkatiedot tarvitaan yleensä työttömyyttä tai lomautusta edeltävien 26 kalenteriviikon ajalta. Tämä tarkoittaa noin kuutta kuukautta. Työnantajat ilmoittavat nykyisin palkat tulorekisteriin. Työnantaja voi kuitenkin ilmoittaa tulorekisteriin joko suppeat tai laajat palkkatiedot. Tämän lisäksi työnantaja voi viedä tulorekisteriin vapaaehtoisia tietoja, jotka koskevat esimerkiksi työaikaa, ansainta-aikoja tai poissaoloja.

Jos työnantaja on ilmoittanut tulorekisteriin suppeat palkkatiedot, ne eivät riitä ansiopäiväraha-asian käsittelyyn. Työttömyyskassa voi ratkaista ansiopäiväraha-asian tulorekisterin tietojen perusteella vain siinä tapauksessa, jos tulorekisteriin on ilmoitettu laajat ja vapaaehtoiset tiedot. Jos tarvittavia tietoja ei löydy tulorekisteristä ansiopäiväraha-asian ratkaisemista varten, työttömyyskassa pyytää erillisen selvityksen puuttuvista tiedoista.

Vapaaehtoisista täydennettävistä tiedoista olisi hyvä olla täydennettynä seuraavat kentät:

 • Tieto siitä, onko työntekijä palvelussuhteessa
 • Sovellettava työehtosopimus
 • Palvelussuhteen tyyppi
 • Palvelussuhteen kesto
 • Palvelussuhteen päättymisen syy
 • Osa-aikaisuusprosentti
 • Säännöllinen sovittu viikkotyöaika
 • Palkkauksen muoto
 • Palkan ansaintakausi
 • Palkan yksikkö, yksikön hinta ja lukumäärä
 • Poissaolojakso
 • Poissaolopäivien lukumäärä
 • Poissaolon syy
 • Palkan määrä palkallisen poissaolon ajalta 

Palkkatiedot voi ilmoittaa myös palkkatodistuksella

Jos työnantaja ei ole ilmoittanut tulorekisteriin laajoja ja vapaaehtoisia tietoja, lomautetulle tai työttömäksi jääneelle työntekijälle kannattaa antaa palkkatodistus. Palkkatodistus olisi hyvä antaa viimeistään siinä vaiheessa, kun työntekijä on lähettämässä ansiopäivärahahakemustaan, jotta hän voi lähettää todistuksen hakemuksensa liitteenä. Näin ansiopäivärahahakemuksen käsittely ei viivästy palkkatietojen puuttumisen vuoksi.
 

 

Lähetä liitteitä (Linkki avautuu uuteen välilehteen)