Työttömyyskassa Pron säännöt 5.6.2019 lukien

 

1 § KASSAN NIMI, KOTIPAIKKA, TOIMINTA-ALUE JA TARKOITUS

2 § JÄSENYYDEN EHDOT

3 § KASSASTA EROAMINEN

4 § HUOMAUTUS, VAROITUS JA KASSASTA EROTTAMINEN

5 § UUDELLEEN LIITTYMINEN

6 § JÄSENMAKSUT

7 § JÄSENMAKSUISTA VAPAUTUMINEN

8 § ETUUDET

9 § ETUUKSIEN HAKEMINEN JA MAKSAMINEN

10 § HALLINTOELIMET

11 § KASSAN KOKOUS

12 § KASSAN VARSINAINEN KOKOUS

13 § KASSAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

14 § KASSAN HALLITUS

15 § HALLITUKSEN TOIMINTA

16 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

17 § KASSANJOHTAJA JA TEHTÄVÄT

18 § KASSAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

19 § JÄSENILLE TIEDOTTAMINEN

20 § LAINOJEN OTTAMINEN

21 § TILINPÄÄTÖS

22 § RAHASTOT

23 § VAJAUKSEN TÄYTTÄMINEN

24 § KASSAN VALVONTA

25 § KASSAN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

26 § VAROJEN LUOVUTUS KASSAN PURKAUTUESSA

 

I LUKU

KASSAN TOIMIALA

1 § KASSAN NIMI, KOTIPAIKKA, TOIMINTA-ALUE JA TARKOITUS

Kassan nimi on Työttömyyskassa Pro, ruotsiksi Arbetslöshetskassan Pro. Jäljempänä näissä säännöissä sitä kutsutaan kassaksi.

Kassan kotipaikka on Helsingin kaupunki ja sen toiminta-alueena on koko maa.

Kassa on keskinäisen vastuun perusteella toimiva yhteisö, jonka tarkoituksena on työttömyysturvalaissa tarkoitetun ansioturvan ja siihen liittyvien kulukorvausten sekä muiden kassan toimialaan kuuluvien lakisääteisten etuuksien järjestäminen jäsenilleen. Kassa jakaa toiminta-alueensa asiamiespiireihin, jotka voivat ottaa vastaan jäsenhakemuksia ja eroilmoituksia. Kassan pöytäkirjakieli on suomi.

Kassan maksettavaksi kuuluvista etuuksista ja niiden hakemisesta ja maksamisesta on säädetty kutakin etuutta koskevassa laissa.

II LUKU

JÄSENYYS

2 § JÄSENYYDEN EHDOT

Kassan jäseneksi pääsee työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva julkis- tai yksityisaloilla työskentelevä palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta.

Työttömyysturvalain ja -kassalain määräykset huomioon ottaen kassan jäseneksi pääsee ansiotyössä oleva opiskelija, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta.

Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon. Kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa.

Kirjallinen hakemus kassan jäseneksi pääsemiseksi on toimitettava työttömyyskassalle tai hallituksen valtuuttamalle jäsenasioita hoitavalle henkilölle tai kassan asiamiespiirille. Jäsenyyden hyväksyy kassanjohtaja tai hallituksen nimeämä asiamies.

Kassan jäsenyys alkaa siitä päivästä, jona kirjallinen jäsenhakemus on saapunut jäsenhakemusten toimituspaikkaan, edellyttäen että jäsenmaksut on maksettu mainitusta ajankohdasta lukien. Jos jäsenmaksut on maksettu vasta hakemuksen saapumista myöhemmästä ajankohdasta lukien, työttömyyskassan jäsenyys alkaa tästä päivästä.

3 § KASSASTA EROAMINEN

Jos jäsen haluaa erota kassasta, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti työttömyyskassalle tai hallituksen valtuuttamalle kassan jäsenasioita hoitavalle henkilölle tai kassan asiamiespiirille.

Kassan jäsenyys päättyy kuitenkin viimeistään sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin jäsen täyttää 68 vuotta.

4 § HUOMAUTUS, VAROITUS JA KASSASTA EROTTAMINEN

Kassan hallitus tai kassanjohtaja voi jäsentä kuultuaan antaa huomautuksen tai varoituksen taikka erottaa jäsenyydestä sen,

1) joka jäseneksi liittyessään on antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja,

2) joka vilpillisesti on ilmoittanut väärin tai salannut jonkin päivärahan tai muun kassan maksaman etuuden saantiin tai niiden suuruuteen vaikuttavan seikan sekä

3) joka kieltäytyy noudattamasta kassan sääntöjä tai kassan hallituksen antamia ohjeita.

Kassan hallitus tai kassanjohtaja voi erottaa jäsenen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuja kolmen (3) kuukauden kuluessa sen kalenterikuukauden alusta lukien, johon jäsenmaksu kohdistuu. Jäsen voidaan erottaa kassan jäsenyydestä siitä päivästä, josta lukien jäsenmaksut ovat maksamatta.

Kassan hallitus tai kassanjohtaja voi erottaa jäsenen, joka on pysyvästi siirtynyt pois ammatista tai työalalta, joka kuuluu kassan toiminnan piiriin. Pysyvästi kassan toiminnan piiristä siirtymiseksi katsotaan myös yli 18 kuukauden ajan kestävä työttömyysturvalain 1 luvun 6 §:n tarkoittama yritystoiminnan harjoittaminen.

5 § UUDELLEEN LIITTYMINEN

Jos jäsen kassasta erottuaan kuukauden kuluessa liittyy toiseen kassaan, jäsenen hyväksi lasketaan hänen työssäoloaikansa ja jäsenenä oloaikansa edellisessä kassassa työttömyyskassalaissa ja työttömyysturvalaissa säädetyllä tavalla.

Jos kassasta erotettu jäsen hyväksytään uudelleen jäseneksi, hänen hyväkseen ei lueta hänen aikaisempaa työssäoloaikaansa eikä jäsenenä oloaikaansa kassassa eikä aiemmin suorittamiaan jäsenmaksuja.

6 § JÄSENMAKSUT

Työttömyyskassan jäsen on velvollinen maksamaan jäsenyysajaltaan jäsenmaksua, joka on Finanssivalvonnan vuosittain vahvistama euromäärä kalenterikuukaudessa.

Työttömyyskassalla on oikeus periä maksamistaan veronalaisista etuuksista kassan jäsenmaksu suoraan etuuksien maksamisen yhteydessä. Jäsenmaksu peritään niiltä päiviltä, joilta etuuksia maksetaan. Jäsenmaksun suuruus päivää kohden lasketaan siten, että Finanssivalvonnan vahvistama euromääräinen jäsenmaksu kuukaudessa jaetaan luvulla 23 ja tulos kerrotaan maksettujen etuuspäivien lukumäärällä. Silloin kun etuutta maksetaan täydeltä kalenterikuukaudelta, etuudesta perittävä jäsenmaksu on enintään Finanssivalvonnan vahvistama kassan jäsenmaksu kuukaudessa.

Jos jäsen liittyy työttömyyskassaan, eroaa tai erotetaan kassasta kesken kalenterikuukauden, hänen on kuitenkin maksettava jäsenmaksu koko kalenterikuukauden ajalta.

Työttömyysturvalain 1 luvun 6 §:ssä säädettyä yritystoimintaa harjoittava jäsen on velvollinen jäsenoikeuksiensa säilyttämiseksi enintään 18 kuukauden ajan maksamaan edellä 1 momentissa mainittua euromääräistä jäsenmaksua.

Jäsenmaksu on maksettava hallituksen määräämällä tavalla viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluttua sen kalenterikuukauden alusta, johon jäsenmaksu kohdistuu.

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saada takaisin kassalle suorittamiaan maksuja jotka kohdistuvat eroamis- tai erottamisajankohtaa edeltävään aikaan.

7 § JÄSENMAKSUISTA VAPAUTUMINEN

Jäsen on vapautettu jäsenmaksun maksamisesta sen kalenterikuukauden ajalta, jolta hän koko aikana ei saa palkkaa eikä kassan maksamaa veronalaista etuutta. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan kassalle jäsenmaksujen vapautumisesta kolmen (3) kuukauden kuluessa jäsenmaksuvapautuksen alkamisesta.

Jäsenmaksujen suorittamisesta vapautettu jäsen saa päivärahaoikeutta laskettaessa lukea hyväkseen aikaisemmin suorittamansa jäsenmaksut.

III LUKU

ANSIOPÄIVÄRAHAA JA MUUTA ETUUTTA KOSKEVAT EHDOT

8 § ETUUDET

Työttömyyskassa myöntää ansiopäivärahaa sekä muuta kassan toimialaan kuuluvaa etuutta kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

9 § ETUUKSIEN HAKEMINEN JA MAKSAMINEN

Kassan maksamia etuuksia on haettava kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä lukien, josta sitä halutaan maksettavaksi. Etuuden myöntämisestä tai epäämisestä kassa antaa kirjallisen päätöksen. Kassan maksamat etuudet suoritetaan niitä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

IV LUKU

KASSAN HALLINTO

10 § HALLINTOELIMET

Kassan hallintoelimet ovat kassan kokous ja hallitus.

11 § KASSAN KOKOUS

Työttömyyskassan ylintä päätäntävaltaa käyttää kassan jäsenten kokous. Kokouksen tarkemman ajan ja paikan määrää kassan hallitus.

Kassan kokouksessa kullakin läsnä olevalla jäsenellä on yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Kokouskutsut julkaistaan kassan internet-sivuilla tai saatetaan hallituksen määräämällä muulla tavalla jäsenten tiedoksi vähintään kaksi viikkoa ennen asianomaista määräpäivää.

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus on vähintään viikon ajan ennen kassan varsinaista kokousta pidettävä kassan jäsenten nähtävänä kassan toimistossa.

12 § KASSAN VARSINAINEN KOKOUS

Kassan varsinainen kokous pidetään joka vuosi marraskuun loppuun mennessä.

Varsinaisessa kokouksessa on:

1) esitettävä edelliseltä toimintakaudelta hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma

ja tase sekä tilintarkastuskertomus,

2) vahvistettava edellisen vuoden tilinpäätös,

3) päätettävä niistä toimenpiteistä, joihin hallinto ja talous antavat aihetta,

4) päätettävä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja kassanjohtajalle,

5) määrättävä hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot,

6) päätettävä joka neljäs vuosi hallituksen jäsenten lukumäärästä huomioiden 14 §:n määräykset,

7) toimitettava joka neljäs vuosi hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä varajäsenten vaali. Ehdokkaita vaaliin asetettaessa huomioidaan alueellinen

edustavuus sekä naisten ja miesten suhteellinen osuus jäsenkunnan jakautuman mukaisesti.

8) Päätettävä sijoitustoiminnan periaatteista joka neljäs vuosi uuden hallituksen valintakokouksen yhteydessä.

9) Valittava joka neljäs vuosi kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. Tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö.

10) Määrättävä jäsenmaksun perusteet,

11) määrättävä kassan asiamiespiirit sekä

12) käsiteltävä muut kokouskutsussa käsiteltäviksi ilmoitetut asiat.

Muita kuin edellä mainittuja asioita ei saa ottaa kokouksessa lopullisesti päätettäviksi.

13 § KASSAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Kassan ylimääräinen kokous on pidettävä:

1) kun kassan hallitus katsoo sen tarpeelliseksi,

2) kun Finanssivalvonta tai tilintarkastajat, jos heidän suorittamansa tilintarkastus antaa siihen aihetta, sitä vaativat tai

3) kun vähintään kymmenesosa jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii määrätyn asian käsittelemiseksi.

Jos kassan jäsenten lukumäärä on vähentynyt alle 8000, on kassan ylimääräinen kokous viipymättä kutsuttava päättämään, onko kassan toimintaa jatkettava vai ei, ja mihin toimenpiteisiin näissä tapauksissa on ryhdyttävä.

Jos kassan hallitus ilman laillista syytä kieltäytyy kutsumasta kassan ylimääräistä kokousta koolle, on Finanssivalvonnan toimitettava kutsu.

Kokouskutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. Muita kuin kokouskutsussa mainittuja asioita ei kokouksessa saa ottaa lopullisesti päätettäviksi.

14 § KASSAN HALLITUS

Kassan varsinainen kokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja enintään 12 jäsentä sekä näille kaikille kaksi henkilökohtaista varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen tulee olla 18 vuotta täyttäneitä kassan jäseniä.

Hallituksen jäsenen toimikausi on neljä (4) vuotta. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy uuden vaalin toimittavan kassankokouksen päättyessä.

Jos hallituksen jäsenen toimi tulee kesken toimikautta avoimeksi tai hallituksen jäsen menettää kelpoisuutensa toimeen kesken toimikauden, hänen tehtäviään hoitaa varajäsen kunnes kassan varsinainen kokous valitsee uuden hallituksen jäsenen. Jos hallituksen puheenjohtajan tehtävä tulee kesken toimikauden avoimeksi tai jos hallituksen puheenjohtaja menettää kelpoisuutensa toimeen kesken toimikauden, hänen tehtäviään hoitaa varapuheenjohtaja ja puheenjohtajan varajäsen toimii hallituksen jäsenenä kunnes kassan varsinainen kokous valitsee uuden puheenjohtajan.

15 § HALLITUKSEN TOIMINTA

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on paikalla.

Päätökset hallituksen kokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Tehtäessä päätöstä varojen sijoittamisesta vaaditaan hallituksessa edellä mainitusta poiketen kahden kolmasosan määräenemmistö.

Hallituksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa ja se on tarkastettava viimeistään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

16 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on:

1) valvoa, että kassan asioita hoidetaan lain, kassan sääntöjen sekä kassan

kokouksenpäätösten ja sen vahvistamien toimintaohjeiden mukaisesti,

huolehtia kassan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä,

2) kutsua koolle kassan kokous ja valmistella siellä käsiteltävät asiat,

3) antaa kassan kokoukselle kirjallinen lausunto ehdotuksista, jotka tilintarkastaja tai kassan jäsenet tahtovat saattaa kokouksen käsiteltäväksi,

4) huolehtia kassan kokouksessa päätettävien asioiden toimeenpanosta,

5) toimittaa vuosittain Finanssivalvonnalle rahoitusosuuksia koskeva hakemus,

6) tehdä vuosittain esitys Finanssivalvonnalle jäsenmaksun suuruudesta,

7) hyväksyä työttömyyskassan sijoitussuunnitelma ja päättää varojen sijoittamisesta,

8) päättää lainojen ottamisesta,

9) määrätä etuuksien maksamisessa noudatettavista periaatteista,

10) tehdä muut säännöissä hallitukselle määrätyt tehtävät,

11) ottaa ja erottaa kassanjohtaja ja muut toimihenkilöt, määrätä heidän työsuhteensa ehdoista ja heidän tehtävistään sekä

12) edustaa kassaa ja käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimissa ja muiden viranomaisten

luona ja päättää kaikista muista asioista, joiden osalta laissa, asetuksessa tai säännöissä ei ole toisin määrätty.

17 § KASSANJOHTAJA JA TEHTÄVÄT

Kassan vastuunalaisena toimihenkilönä on kassanjohtaja.

Kassanjohtajan tehtävänä on:

1) ohjata ja valvoa työttömyyskassan käytännön toimintaa,

2) huolehtia taloushallintoon ja muuhun toimintaan kuuluvien asioiden hoitamisesta,

3) valmistella hallituksen kokouksessa käsiteltävät asiat,

4) raportoida hallitukselle tärkeimmistä kassan toimintaan ja talouteen liittyvistä seikoista,

5) panna täytäntöön hallituksen päätökset,

6) edustaa kassaa ja käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimissa ja muiden viranomaisten luona,

7) tehdä muut säännöissä kassanjohtajalle määrätyt tehtävät sekä

8) tehdä muut hallituksen määräämät tehtävät.

18 § KASSAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Kassan nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan hallituksen puheenjohtaja tai kassanjohtaja tai muu hallituksen siihen valtuuttama henkilö.

Velkasitoumuksiin vaaditaan kuitenkin hallituksen puheenjohtajan tai kassanjohtajan sekä yhden muun hallituksen jäsenen nimet yhdessä.

19 § JÄSENILLE TIEDOTTAMINEN

Kassan toiminnasta ja etuuksiin liittyvän lainsäädännön muuttamisesta tiedotetaan työttömyyskassan jäsenille kassan internet-sivuilla ja sähköpostilla.

20 § LAINOJEN OTTAMINEN

Kassan hallituksella on oikeus ottaa tilapäisiä lainoja ainoastaan työttömyyspäivärahojen suorittamista varten ja pitkäaikaisia lainoja toimitilojen hankkimista varten, milloin niitä varten ei ole varoja käytettävänä.

21 § TILINPÄÄTÖS

Kassan tilikautena on kalenterivuosi.

Hallituksen tulee laatia kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, liitetiedot ja toimintakertomuksen. Tilinpäätös ja siihen liittyvät asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen kassan kokousta. Tilintarkastajien on annettava kultakin tilikaudelta kirjallinen tilintarkastuskertomus hallitukselle vähintään kahta viikkoa ennen sitä kassan kokousta, jossa tilinpäätöksen vahvistamisesta on päätettävä.

22 § RAHASTOT

Kassan rahastona on tasoitusrahasto. Vuotuinen ylijäämä siirretään tasoitusrahastoon.

23 § VAJAUKSEN TÄYTTÄMINEN

Jos tilinpäätös osoittaa vajausta, käytetään sen täyttämiseen tasoitusrahastosta enintään 50 prosenttia.

Jos vajausta ei voida täyttää kassan tasoitusrahastosta, vajaus täytetään työttömyyskassojen tukikassan varoista ja valtion varoista myönnettävällä lisäosuudella.

V LUKU

ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

24 § KASSAN VALVONTA

Kassan valvontaviranomainen on Finanssivalvonta.

25 § KASSAN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Jos työttömyysturvalakia tai asetusta tai työttömyyskassalakia tai muuta kassan toimialaan kuuluvaa lainsäädäntöä muutetaan, kassan hallituksella on oikeus tehdä näihin sääntöihin vastaavat muutokset.

Näiden sääntöjen muuttamiseen muussa kuin 1 momentissa mainituissa tapauksissa, taikka kassan purkamiseen muussa kuin 13 §:n 2 momentissa mainitussa tapauksessa vaaditaan, että asiasta on tehty päätös kassan kokouksessa vähintään kahden kolmasosan äänten enemmistöllä.

26 § VAROJEN LUOVUTUS KASSAN PURKAUTUESSA

Jos kassa on päätetty purkaa tai se lakkautetaan, niin varat, jotka ovat jäljellä sitten, kun velat on maksettu ja muut sitoumukset täytetty, luovutetaan purkamispäätöksen tehneen kassan kokouksen määräysten mukaisesti kassan toimintaa lähellä olevalle yhteisölle käytettäväksi kassan entiseen toimintapiiriin kuuluvien henkilöiden talouden ja ammatillisen koulutuksen tukemiseen.