Korotettu ansio-osa

Pitkän työhistorian perusteella maksettavasta korotetusta ansio-osasta luovutaan 1.1.2017. Jos työsuhde on päättynyt viimeistään 31.12.2016, jäsenelle voidaan edelleen maksaa korotettua ansio-osaa, jos hän täyttää sen saamisen ehdot. Korotetun ansio-osan maksaminen päättyy kuitenkin 30.6.2017, vaikka korotetun ansio-osan maksupäiviä olisi vielä jäljellä. Työllistymistä edistävän palvelun ajalta maksetaan edelleen korotettua ansio-osaa.

Pitkän työuran perusteella maksettavan korotetun ansio-osan saamisen ehdot ovat seuraavat: 

  • toistaiseksi voimassa oleva työsuhde on irtisanottu, ja työsuhteen päättyminen ei ole johtunut hakijasta (=TE-toimisto ei aseta korvauksetonta määräaikaa eli karenssia),
  • jäsen on ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi 60 päivän kuluessa työsuhteensa päättymisestä,
  • jäsen on ollut työttömyyskassan jäsenenä viisi vuotta ja
  • jäsenellä on ollut eläkevakuutettua työssäoloaikaa (työhistoria) vähintään 20 vuotta.

Jos hakija on irtisanonut työsopimuksensa työsopimuslain 5 luvun 7 §:n mukaisesti lomautuksen kestettyä yhdenjaksoisesti vähintään 200 päivää, hänellä voi olla oikeus korotettuun ansio-osaan, jos jäsenyys- ja työhistoriaa koskevat ehdot täyttyvät ja hän on ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi 60 päivän kuluessa työsuhteensa päättymisestä. Työttömyyskassan viiden vuoden jäsenyys voi koostua eri työttömyyskassojen jäsenyysajoista. Niiden ei tarvitse olla yhdenjaksoisia, vaan välillä voi olla myös taukoja. Työhistoriaan lasketaan työeläkkeeseen oikeuttava työ 18-vuotiaasta alkaen.

Työhistoriaan voidaan lisäksi laskea enintään viisi vuotta sellaisia jaksoja, jolta hakija on saanut sairausvakuutuslain mukaista äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa tai erityishoitorahaa, työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea tai tapaturmavakuutuslain mukaista tapaturmaeläkettä. Hoitovapaa- ja varusmies- tai siviilipalvelusaika voidaan myös lukea edellä mainittuun viiden vuoden aikaan.

Työssäoloaikaan rinnastettavat ajat täytyy selvittää työttömyyskassalle erillisellä todistuksella. Todistuksena kelpaa esim. päätös äitiys- ja vanhempainrahasta tms. Korotettua ansio-osaa maksetaan enintään 90 työttömyyspäivältä.

Työllistymistä edistävien palveluiden ajalta

Korotettua ansio-osaa maksetaan edelleen työllistymistä edistävien palveluiden ajalta, jos palvelusta on sovittu työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa. Korotettua ansio-osaa voi saada enintään 200 päivältä.    

Korotetun ansio-osan määrä

Tavallinen ansiopäiväraha määräytyy siten, että ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan sekä perusosan 32,40 € erotuksesta, ja ansio-osa on 20 prosenttia, kun palkka ylittää 3 078 € (= 95 x peruspäivärahan määrä vuoden 2017 määrässä). Korotetussa ansio-osassa vastaavat korvausosuudet ovat 55 prosenttia ja 25 prosenttia.

Tavallisen ansiopäivärahan määräytymisessä on sääntö, jonka mukaan ansiopäiväraha voi olla korkeintaan 90 % ansiopäivärahan perusteena olevasta palkasta. Korotetussa ansio-osassa tätä kattoa ei ole, vaan korotettu ansiopäiväraha voi nousta 100 prosenttiin ansiopäivärahan perusteena olevasta palkasta.

Korotetun ansio-osan laskenta

  • Ansiopäivärahan perusteena oleva palkka on € 3 000 €
  • Vähennetään tel- ja työttömyysvakuutusmaksu sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksu, jolloin määräksi jää 2 860,80 €
  • päiväpalkka (jaettu 21,5:llä) on 133,06 €
  • ansiopäiväraha korotetulla ansio-osalla korotettuna on 32,40 € + (0,55 x (133,06– 32,40) = 87,76 euroa päivässä