Omavastuuaika

Työttömyyspäivärahaa maksetaan sen jälkeen, kun jäsen on ollut TE-toimistossa työttömänä työnhakijana yhteensä viittä työpäivää vastaavan ajan. 

Omavastuupäiviksi kelpaavat kaikki ma – pe väliset päivät, myös arkipyhäpäivät, jos jäsen on kokonaan työtön tai lomautettu kokonaan toistaiseksi. Jos jäsen on lomautettu vain osan kuukaudesta, arkipyhäpäivät kelpaavat omavastuupäiviksi vain siinä tapauksessa, jos ne olisivat olleet jäsenen työpäiviä ilman lomautusta, ja työnantaja on lomautustilanteessa vähentänyt palkan näiltä arkipyhäpäiviltä. Omavastuupäiviä voi olla enintään viisi yhden kalenteriviikon aikana.

Omavastuupäiviä ei voida asettaa sellaiselle ajanjaksolle, jolle jäsen on saanut hylkäyspäätöksen esimerkiksi tukipakettijaksotuksen vuoksi.

Omavastuuaika ei voi kulua päällekkäin rangaistuskarenssin kanssa. Jos jäsen on saanut esimerkiksi 90 päivän rangaistuskarenssin, viiden päivän omavastuuaika asetetaan vasta rangaistuskarenssin jälkeen.

Omavastuuaika kuluu sinä aikana, kun jäsenelle maksetaan ansiopäivärahaa työllistymistä edistävän palvelun ajalta, joita ovat esimerkiksi työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu, kokeilu ja valmennus.

Jos jäsen lomautetaan lyhennetylle työajalle, voidaan omavastuupäiviä laskea sellaisilta kalenteriviikoilta, joiden aikana työaika on korkeintaan 80 prosenttia alan enimmäistyöajasta. Siten nelipäiväisen työviikon ajalta kertyy yksi omavastuupäivä kalenteriviikossa. Nelipäiväinen työviikko tarkoittaa sitä, että jäsenellä on neljä normaalipituista työpäivää, yksi lomautuspäivä ja kaksi palkatonta vapaapäivää kalenteriviikon aikana. 

Jos jäsen on osa-aikatyössä, voidaan omavastuupäiviä laskea sellaisilta neljän viikon tai kuukauden jaksoilta, joiden aikana työaika ei ylitä 80 prosenttia alan normaalista työajasta.

Viisi omavastuupäivää on kerättävä kahdeksan (8) peräkkäisen kalenteriviikon aikana.

Omavastuuaika asetetaan pääsääntöisest silloin, kun jäsenelle on täyttynyt uusi työssäoloehto. Uutta omavastuuaikaa ei kuitenkaan aseteta, vaikka jäsenelle täyttyisi työssäoloehto, jos uusi päivärahakauden enimmäisaika alkaa vuoden kuluessa edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkamisesta, ja hänelle on tällöin asetettu omavastuuaika. Esimerkiksi jos jäsenelle on maksettu omavastuuajan jälkeen ansiopäivärahaa 16.3.2018 lukien, uusi työssäoloehto täyttyy siten, että uusi päivärahakauden enimmäisaika alkaa vuoden kuluessa, esimerkiksi 15.3.2019, uutta omavastuuaikaa ei tässä vaiheessa aseteta. 

Omavastuuaika joudutaan joskus asettamaan kaksi kertaa peräkkäin  

Omavastuuaika joudutaan asetettamaan kahteen kertaan vuoden aikana siinä tapauksessa, jos jäsenelle on ensin asetettu omavastuuaika esimerkiksi ajalle 7.1-13.1.2019, mutta ansiopäivärahaa ei ryhdytä vielä maksamaan, eli enimmäisaika ei ala tässä vaiheessa, vaan jäsen työllistyy ja täyttää työssäoloehdon taas uudelleen. Hän palaa ansiopäivärahalle 15.7.2019. Tällöin jäsenelle joudutaan asettamaan omavastuuaika uudelleen 16.7.2018 lukien, koska päivärahahakauden enimmäisaika ei ollut alkanut edellisen omavastuuajan (7.1.-13.1.19) yhteydessä, ja uusi 26 viikon työssäoloehto on täyttynyt 12.7.2019.        

Omavastuuajan laskeminen

Jos jäsen on kokonaan työtön tai (kokonaan) lomautettu toistaiseksi, on omavastuuaika suoraan viisi arkipäivää.

Jos jäsen on esimerkiksi osa-aikatyössä, lasketaan omavastuuajan kertyminen seuraavasti:

Jäsen on osa-aikatyössä 20 tuntia viikossa ja alan normaali työaika on 7,5 tuntia päivässä ja 37,5 tuntia viikossa. Omavastuuaikaa tulee kertyä yhteensä 5 päivää x 7,5 tuntia eli 37,5 tuntia. Tämä aika täyttyy kahdessa viikkossa ja yhdessä päivässä, koska viikkoa kohden voidaan omavastuuaikaan hyväksyä 17,5 tuntia (37,5-20 h) viikossa ja päivää kohden hyväksytään 2,5 tuntia (7,5-5 h).