Päivärahaoikeuden rajoitukset

Karenssi

TE-toimisto voi asettaa eripituisia karensseja eli ajanjakson, jolta ansiopäiväahaa ei voida maksaa, jos henkilö on omalta osaltaan vaikuttanut jollakin tavalla työttömyyteensä.

90 päivän karenssin voi esimerkiksi saada, jos henkilö eroaa työstä ilman hyväksyttävää syytä tai hän aiheuttaa työsuhteensa päättymisen Jos henkilö itse aiheuttaa sen, ettei työsopimusta synny, on karenssin pituus myös 90 päivää. 60 päivän karenssin voi esimerkiksi saada, jos henkilö kieltäytyy yli viisi päivää kestävästä työstä tai hänelle sopivasta koulutuksesta. Karenssin pituus on 30 päivää, jos työ olisi kestänyt enintään kaksi viikkoa.

Jos henkilö kieltäytyy työllistymissuunnitelman tai sitä korvaavan suunnitelman laatimisesta tai tarkistamisesta, on karenssin pituus vähintään 30 päivää. Karenssi päättyy sinä päivänä, jona suunnitelma on laadittu tai tarkistettu.

Työ- ja elinkeinotoimisto voi antaa vähintään 15 päivän pituisen karenssin, jos henkilö jättää saapumatta suunnitelman laatimis- tai tarkistamistilaisuuteen tai TE-toimisto ei tavoita henkilöä suunnitelman laatimista tai tarkistamista varten. Karenssi on aina vähintään 15 päivän pituinen, ja se päättyy sinä päivänä, kun henkilölle on laadittu suunnitelma tai sitä on tarkistettu.

Toistuva työstä tai koulutuksesta kieltäytyminen voi myös johtaa ansiopäivärahan päättymiseen. Ansiopäiväraha voidaan maksaa uudestaan vasta sen jälkeen, kun hakija on ollut työssä tai koulutuksessa kolme kuukautta.

Jos hakija osallistuu työllistymistä edeltävään palveluun (esim. työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu, kokeilu, työnhakuvalmennus) ansiopäivärahaa maksetaan palvelun ajalta karenssista huolimatta.

Jos hakija on poissa työmarkkinoilta yli puoli vuotta ja poissaololle ei ole työttömyysturvassa määriteltyä hyväksyttävää syytä, putoaa hän kokonaan pois ansiopäivärahalta. Takaisin hän pääsee vasta uuden työssäoloehdon täyttämisen jälkeen.

Työkyvyttömyys

Ansiopäivärahaa ei makseta, jos jäsen on työkyvytön tai hän saa etuutta täyden työkyvyttömyyden perusteella. Poikkeusasemassa on jäsen, jolle on täyttynyt sairauspäivärahan 300 päivän enimmäisaika, hänen työkyvyttömyytensä jatkuu edelleen, ja hänellä on eläkehakemus joko vireillä tai se on hylätty. Tällöin ansiopäivärahaa voidaan maksaa. Edellytyksenä on lisäksi se, että jäsen on työnhakijana TE-toimistossa. Jäsenen on ilmoittauduttava TE-toimistoon työnhakijaksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa eläkehakemuksen hylkäyspäätöksen saatuaan, jotta ansiopäivärahaoikeus olisi vielä olemassa. Ansiopäivärahaa ei makseta kuin siltä ajalta, jona työnhaku on voimassa, joten TE-toimistoon ilmoittautuminen on syytä tehdä heti sairauspäivärahaoikeuden päätyttyä.

Sama menettely koskee jäsentä, jonka työsuhde on voimassa. Lisäksi edellytetään, että työnantajalla ei ole tarjota jäsenelle hänen työkykynsä mukaista työtä. Tämä selvitys tehdään työttömyyskassalle kirjallisesti.

Osasairauspäivärahakauden ajalta ei ole oikeutta ansiopäivärahaan eikä tänä aikana työskentely kerrytä työssäoloehtoa, mutta se pidentää työssäoloehdon 28 kuukauden tarkastelujaksoa.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke ei ole työttömyyspäivärahasta vähennettävä etuus, joten työttömyyspäivärahaa maksetaan täytenä, vaikka jäsen saisi ko. eläkettä. Katso osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen vaikutus työssäoloehtoon ja ansiopäivärahan määrään em. osioista.

Muut ansiopäivärahan rajoitukset

Ansiopäivärahan maksamiseen sisältyy myös muita rajoituksia. Ansiopäivärahaa ei esimerkiksi makseta (lista ei ole tyhjentävä), jos jäsen

  • saa kokoaikatyön palkkaan perustuvaa lomapalkkaa  
  • ei ole työnhakijana TE-toimistossa
  • saa äitiys-, isyys-, tai vanhempainrahaa
  • saa kansaneläkelain tai työeläkelakien mukaista vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä
  • saa täysiin palvelusvuosiin perustuvaa vanhuuseläkettä
  • on päätoiminen opiskelija
  • on alle 17-vuotias
  • on täyttänyt 68 vuotta. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa 65-67-vuotiaalle työttömyyskassan jäsenelle vain lomautustilenteessa, hänellä on sääestepäiviä tai hän on estynyt työskentelemästä muiden työnseisauksen vuoksi. Kokonaan työttömällä 65-67-vuotiaalla ei ole oikeutta työttömyyskassan maksamaan ansiopäivärahaan, vaan oikeus ansiopäivärahaan päättyy sen kuukauden viimeinen päivä, jona jäsen täyttää 65 vuotta.

Työttömyyskassa ei maksa ansiopäivärahaa ajalta, jolta työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus. Jos jäsenellä on oikeus saada työnantajaltaan irtisanomisajan palkkaa tai -korvausta, mutta hän luopuu tästä joko kokonaan tai hän sopii esimerkiksi lyhyemmästä irtisanomisajasta kuin mitä se lain tai sopimuksen mukaan olisi, ansiopäivärahahakemus hylätään siltä ajalta, jolta jäsenellä olisi ollut oikeus saada irtisanomisajan palkkaa tai irtisanomiskorvausta. Irtisanomisajan palkka tai irtisanomiskorvaus on ilmoitettava työttömyyskassalle.  

Ansiopäivärahan maksamisen estää sellainen työnantajan maksama rahasuoritus (”kultainen kädenpuristus”), jonka maksamisen voidaan päätellä johtuvan työsuhteen päättymisestä. Tällöin työttömyyskassa jaksottaa rahasuorituksen viimeisestä työsuhteesta saadun palkan perusteella. Sillä ei ole merkitystä, millä nimellä tai milloin rahasuoritus on maksettu. Työnantaja on esimerkiksi voinut maksaa rahasuoritusta usean kuukauden ajan ennen työsuhteen päättymistä. Jos rahasuoritus joudutaan katsomaan ns. kultaiseksi kädenpuristukseksi, työttömyyskassa laskee kuukausittain maksetut summat yhteen ja jaksottaa summan työsuhteen päättymisestä lukien. Jaksottaminen tapahtuu siten, että maksetun tukipaketin määrää verrataan jäsenen päiväpalkkaan, joka lasketaan samalla periaatteella kuin ansiopäivärahan perusteena oleva palkka. Päiväpalkasta ei kuitenkaan tehdä 4,24 prosentin vähennystä, kuten ansiopäivärahan laskennassa tehdään. Työnhaku on ehdottomasti pidettävä voimassa jaksotusaikana, koska jäsenen täytyy olla työmarkkinoiden käytettävissä säilyttääkseen ansiopäivärahaoikeuden jaksotuksen jälkeen.

Jos jäsen työllistyy tukipakettiaikana ja täyttää työssäoloehdon uudelleen, hänelle maksetaan ansiopäivärahaa tukipaketin jaksotusajan jälkeen tämän tukipakettiajalla tehdyn työn perusteella.