Lomautusvaihtoehdot

Kokoaikainen lomautus

Jos jäsen lomautetaan kokonaisiksi kalenteriviikoiksi, ansiopäivärahaa maksetaan täysimääräisenä enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa. Jos jäsenellä on kokoaikaisen lomautuksen lisäksi muuta tuloa, esimerkiksi yritystoiminnasta saatua tuloa, ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna päivärahana. Tällöin huomioidaan yritystoiminnasta saatu tulo, ja ansiopäivärahaa maksetaan lomautusviikoilta soviteltuna. Sovitellun ansiopäivärahan arviomäärän voi laskea sähköisessä asioinnissa. Arkipyhäpäiviltä ei makseta ansiopäivärahaa, jos ne eivät ole normaalisti jäsenen työpäiviä, ja jollei ko. päiviltä ole vähennetty palkkaa.   

Lyhennetty työviikko

Jos työaikaa on lyhennetty vähintään yhdellä tai useammalla kokonaisella päivällä kalenteriviikossa (ma-su), maksetaan lomautuspäiviltä täysimääräinen ansiopäiväraha. Tällöin työaika voi olla enintään 80 % alan enimmäistyöajasta kalenteriviikossa. Jos kalenteriviikon aikana on kolme lomautuspäivää ja neljä työpäivää (esim. vuorotyöntekijät) ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain yhdeltä päivältä, vaikka palkkaa olisi vähennetty kolmelta päivältä kalenteriviikon aikana. Tämä johtuu siitä, että työttömyyspäivien ja työ-, korvaus- ja omavastuupäivien lukumäärä voi kalenteriviikon aikana olla enintään viisi. Käytännössä jäsenellä voi olla enintään neljä työpäivää, yksi lomautuspäivä ja kaksi palkatonta päivää kalenteriviikossa. Tällöin ansiopäivärahaa voidaan maksaa tältä yhdeltä päivältä. Sen sijaan jos jäsenellä on lyhennetyn työviikon lisäksi muuta tuloa, esimerkiksi yritystoiminnasta saatua tuloa, ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna päivärahana. Tällöin huomioidaan työnantajalta saatu palkkatulo sekä yritystoiminnasta saatu tulo, ja ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna enintään viideltä päivältä niiltä kalenteriviikoilta, jolloin jäsenellä on lyhennetty työviikko. Sovitellun ansiopäivärahan arviomäärän voi laskea sähköisessä asioinnissa.   

Arkipyhäpäiviltä ei makseta ansiopäivärahaa, jos ne eivät ole normaalisti jäsenen työpäiviä ja jollei ko. päiviltä ole vähennetty palkkaa. Jos jäsen lomautetaan pääsiäisenä esimerkiksi ajalle 15.4.–28.4.2019, ansiopäivärahaa maksetaan kahdeksalta päivältä, jos omavastuuaika on kerätty aikaisemmin. Arkipyhäpäiviltä ei makseta ansiopäivärahaa. Jos jäsenelle täytyy asettaa edellä mainitussa tapauksessa omavastuuaika, asetetaan se ajalle 15.4.–23.4.2019. Vapunpäivän, helatorstain, juhannusaaton, jouluaaton, joulupäivän, tapaninpäivän, uudenvuodenpäivän ja loppiaisen kanssa toimitaan samoin, eli näiltä päiviltä ei makseta ansiopäivärahaa. Ne eivät myöskään käy omavastuupäiviksi.

Vuorolomautuksen ajalta ansiopäiväraha maksetaan myöskin täysimääräisenä. Vuorolomautus tarkoittaa esimerkiksi joka toinen kalenteriviikko toteutettavaa lomautusta tai lomautusviikko voi olla esimerkiksi kerran kuukaudessa.

Sähköisessä asioinnissa on työttömyysturvalaskuri, joka antaa arviomäärän täysimääräisestä ansiopäivärahasta. Enimmäisaika kuluu samalla tavalla kuin kokonaan työttömällä.

Lyhennetty työpäivä

Lomautus voidaan toteuttaa lyhennetyn työpäivän muodossa. Tämä tarkoittaa sitä, että päivittäistä työaikaa lyhennetään. Tässä tilanteessa työttömyyskassa voi maksaa soviteltua ansiopäivärahaa enintään viideltä päivältä niiltä kalenteriviikoilta, joiden aikana työajan lyhennys on toteutunut ja palkkaa on vähennetty työajan lyhennystä vastaavasti.

Sovitellun ansiopäivärahan maksamiselle on edellytyksenä se, että kalenteriviikoittainen työaika on enintään 80 % alan enimmäistyöajasta. Lisäksi palkkaa on tullut vähentää työajan lyhennystä vastaava määrä. Jos työajan lyhennys on esimerkiksi 60 %, on ennakonpidätyksen alaisen palkan (sis. luontoisedut) pienennyttävä samassa suhteessa työajan lyhennysajalta.

Soviteltu ansiopäiväraha lasketaan siten, että työtulojen 300 euron (suojaosa) ylimenevästä osuudesta huomioidaan puolet. Sovitellun ansiopäivärahan tasoa voi käydä testaamassa työttömyyskassan sähköisessä asiointijärjestelmässä.

Katso sovitellun ansiopäivärahan tarkemmat maksamisen edellytykset sekä suuruus kohdasta yleistä sovitellusta päivärahasta sekä sovitellun päivärahan suuruus. Katso lisäksi, mikä on lyhennetyn työpäivän vaikutus päivärahan uudelleen määrittelyyn. Enimmäisaika kuluu samalla tavalla kuin osa-aikatyössä.

Erityinen sovittelujakso

Jos jäsenellä on lyhennetyn työpäivän aikana sellainen jakso, jolta ei ole oikeutta ansiopäivärahaan, käytetään erityistä sovittelujaksoa. Ansiopäivärahaa ei esimerkiksi makseta niiltä kalenteriviikoilta, joiden aikana työaika on yli 80 % normaalista työajasta. Myöskään loman ajalta ei makseta soviteltua ansiopäivärahaa, koska lomapalkka maksetaan kokoaikatyön palkan mukaan.

Omavastuuaika

Ennen ansiopäivärahan maksamista asetetaan viiden päivän (työpäiviä) omavastuuaika. Omavastuuajan tulee kertyä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Jos ensimmäinen omavastuupäivä on viikolla 4, on omavastuuajan täytyttävä viimeistään viikolla 11. Omavastuuaikaa kertyy vain niiltä kalenteriviikoilta, joina työaika on enintään 80 % alan enimmäistyöajasta. Lisäksi palkan on täytynyt vähentyä vastaavasti. Arkipyhäpäivät eivät pääsääntöisesti käy omavastuupäiviksi. Omavastuupäiviä voi olla kalenteriviikon aikana enintään viisi.

Esimerkki: Jos jäsenen ensimmäinen lomautujakso on 15.4.2019–18.4.2019, on omavastuuaika kerättävä 7.6.2019 mennessä.

Uusi omavastuuaika asetetaan uudelleen, jos työssäoloehto täyttyy uudelleen ja uusi päivärahakauden enimmäisaika alkaa yli vuoden kuluttua edellisen päivärahakauden enimmäisajasta. Esimerkiksi jos jäsen on ollut lomautettu siten, että hänelle on ryhdytty maksanaan omavastuuajan jälkeen ansiopäivärahaa 16.3.2018 alkaen, uutta omavastuuaikaa ei aseteta, jos työssäoloehto täyttyy uudelleen siten, että uusi enimmäisaika alkaa viimeistään 15.3.2019. 

Omavastuuaika voidaan joutua asettamaan kaksi kertaa peräkkäin

Omavastuuaika voidaan joutua asettamaan kaksi kertaa peräkkäin seuraavassa tapauksessa:

Jäsen on lomautettu vain omavastuuajan 2.1.–8.1.19, joten enimmäisajan maksaminen ei ala vielä tässä vaiheessa. Seuraava lomautus on 15.7.2019 alkaen. Työssäoloehtoviikkoja on kertynyt 15.7.2019 mennessä vähintään 26 kappaletta edellisestä lomautusjaksosta (2.1.–8.1.2019) laskettuna. Päiväraha määritellään uudelleen ja asetetaan uusi omavastuuaika 15.7.2019 alkaen. Tämä johtuu siitä, että enimmäisajan maksaminen ei alkanut edellisen lomautuksen eli omavastuuajan yhteydessä. Siten vertailua ei voi tehdä, koska ei ole yhtään maksettua päivää enimmäisaikalaskurissa, johon uuden enimmäisajan alkamista voisi verrata. Omavastuuaika asetetaan 15.7.2019 alkaen.

Omavastuuaika täytyy asettaa vähintään joka toisen työssäoloehdon täyttymisen yhteydessä

Jäsen lomautetaan nelipäiväiselle työviikolle 1.3.–14.6.2019. Lomautuspäivä on aina perjantai. Omavastuuaika asetetaan ajalle 1.3.–29.3.2019. Tässä vaiheessa on työssäoloehdon täyttäviä työviikkoja kertynyt viisi kappaletta. Päivärahaa maksetaan ajalta 5.4.–14.6.2019 pitkäperjantaita lukuun ottamatta. Työssäoloehtoviikkoja on kertynyt omavastuuajan jälkeen viisi viikkoa ja yhteensä 15 viikkoa 14.6.2019 mennessä. Uusi nelipäiväinen työviikko alkaa 2.9.2019. Lomautuspäivä on aina maanantai. Työssäoloehto on täyttynyt, sillä työssäoloehtoon luettavia viikkoja on kertynyt 26 viikkoa. Enimmäisaikalaskuri nollataan 2.9.2019 päivästä taaksepäin. Omavastuuaikaa ei aseteta eikä päivärahaa määritellä uudelleen, koska uusi enimmäisaika alkaa vuoden kuluessa edellisen enimmäisajan (5.4.2019) alkamisesta. Nelipäiväinen työviikko jatkuu keväälle 2020, joten 26 viikon työssäoloehto täyttyy taas uudelleen.Tällä kertaa päiväraha määritellään uudelleen ja omavastuuaika asetetaan uudelleen enimmäisaikalaskurin nollauksen lisäksi, vaikka uusi enimmäisaika alkaa edelleen vuoden kuluessa ensimmäisen enimmäisajan (5.4.2019) alkamisesta. Päiväraha määritellään ja omavastuuaika asetetaan, koska näitä ei tehty edellisen työssäoloehdon täyttymisen yhteydessä. Päiväraha on siis määriteltävä ja omavastuuaika asetettava vähintään joka toisen työssäoloehdon täyttymisen yhteydessä.