Päivärahan hakeminen

Käytännön toimenpiteitä

Työnhaun täytyy olla voimassa työttömyyden tai lomautuksen aikana. Työnhaku aloitetaan ilmoittautumalla työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon eli TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä. Jos olet Suomen tai muun EU- tai ETA-maan kansalainen ja sinulla on verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sirullinen henkilökortti, ilmoittaudu verkossa osoitteessa www.te-palvelut.fi.

Jos sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta, sirullista henkilökorttia tai et ole EU- tai ETA-maan kansalainen, ilmoittaudu työnhakijaksi puhelimitse (p. 0295 025 500 ma-pe klo 9.00-16.15.), jos olet aikaisemmin ollut TE-toimistossa asiakkaana. Jos olet uusi työnhakija, käy henkilökohtaisesti TE-toimistossa.      

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa siltä ajalta, jona työnhaku on voimassa. Lue TE-toimiston ohjeet huolellisesti ja noudata niitä, jotta työnhaku pysyy varmasti voimassa ja olet ilmoittanut hakevasi kokoaikatyötä. Nämä ovat edellytyksenä ansiopäivärahan maksamiselle. Tarkempia tietoja TE-toimiston kanssa asioinnista saa osoitteesta: http://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/index.html     

Jos tarvitset apua verkkopalvelujen käytössä tai tietoa TE-palveluista, soita valtakunnallisiin palvelunumeroihin. Numerot löytyvät TE-palvelut -sivuilta osoitteessa: http://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/puhelinpalvelut/index.html  

Ensimmäisen ansiopäivärahahakemuksen voi lähettää työttömyyskassalle liitteineen kahden viikon työttömyyden tai lomautuksen jälkeen. Jos työttömyys tai lomautus alkaa keskeltä viikkoa, esimerkiksi keskiviikkona, hakemus täytetään keskiviikosta kahden ja puolen viikon päähän sunnuntaihin. Hakemuksen voi lähettää sähköisesti Pro-kassan sähköisen asiointijärjestelmän kautta tai sen voi postittaa. Hakemuksen voi tulostaa lomakesalkusta. Seuraava hakemus lähetetään neljältä kalenteriviikolta (maanantaista sunnuntaihin) heti jakson täytyttyä, vaikka kassa ei olisi vielä antanut päätöstä ensimmäisestä hakemuksesta. Ansiopäivärahaa haetaan aina jälkikäteen, mutta sitä ei makseta kolme kuukautta vanhemmalta ajalta. Siten hakemuksen, myös jatkohakemusten, täytyy olla työttömyyskassassa kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta ansiopäivärahaa halutaan maksettavaksi.   

Jatkohakemukset täytetään ja lähetetään joko neljän kalenteriviikon (ma - su) tai kalenterikuukauden jaksoissa. Nopein ja turvallisin tapa on lähettää jatkohakemus Pro-kassan sähköisen asiointijärjestelmän kautta, mutta jatkohakemukset voi myös postittaa. Jos jäsen on lähettänyt ensimmäisen hakemuksen postitse, hän saa uuden täytettävän jatkohakemuksen jokaisen maksun yhteydessä. Jatkohakemusten täytyy olla työttömyyskassassa kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta ansiopäivärahaa halutaan maksettavaksi.   

Sähköisesti lähetetty kokonaan työttömän jatkohakemus on maksussa nopeammin kuin postitse lähetetty hakemus. Jos neljän kalenteriviikon jatkohakemus lähetetään sähköisesti sunnuntaina tai viimeistään maanantaina klo 14 mennessä, hakemus on maksussa keskiviikkona, jos hakemuksen maksamiselle ei ole mitään estettä. Postitse lähetetty kokonaan työttömän jatkohakemus on maksussa aikaisintaan perjantaina.

Osan kuukaudesta lomautetut jäsenet täyttävät jatkohakemukset aina kalenterikuukauden jaksoissa. Hakemuksen liitteenä täytyy olla haettavan kuukauden ajalle kohdistuva palkkalaskelma.

Jos työttömyys tai lomautus päättyy kesken hakujaksoa, voi hakemuksen lähettää alle neljän viikon ajalta. Hakemukseen ilmoitetaan syy, miksi päivärahan hakeminen päättyy.

Ansiopäivärahaa maksetaan jokaisena arkipäivänä. Ansiopäivärahat eivät aina ole nostettavissa heti maksupäivän aamusta, mutta ovat kuitenkin tilillä maksupäivänä.

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa 300-500 päivältä. Lisäpäiviin oikeutetut ovat poikkeus. Katso tarkemmin kohdasta ansiopäivärahan kesto ja lisäpäivät. Enimmäisaika alkaa alusta sen jälkeen, kun jäsen on täyttänyt työssäoloehdon uudelleen.

Hakija on velvollinen ilmoittamaan työttömyyskassalle etuuden maksamista varten tarvittavat tiedot. Tällaisia tietoja ovat mm. sosiaalietuudet, työttömyyden aikana tehdyt työpäivät ja työtunnit, työttömyyden aikaiset palkkatulot (esimerkiksi vuosilomapalkka ja irtisanomisajan palkka), työttömänä aloitettu opiskelu tai yritystoiminta, jne.

Ansiopäivärahahakemuksen liitteet

Työttömyyskassa tarvitsee työnantajan vahvistaman palkkatodistuksen, sillä työttömyyskassat voivat hyödyntää tulorekisterin tietoja vasta vuonna 2020. Palkkatodistuksen täytyy olla työttömyyttä edeltäneiltä vähintään 26 viikon palkalliselta ajalta. Palkkatodistuksessa täytyy ilmoittaa:

 • ennakonpidätyksen alainen palkka
 • lomarahat ja lomakorvaukset
 • palkattomat jaksot sekä syy palkattomalle ajalle
 • tulospalkkiot, palvelusvuosilisät ym. normaalin kuukausipalkan päälle maksetut erät sekä erien maksuperusteet ja ansaintajaksot

Palkanmääritykseen hyväksytään ainoastaan vähintään 18 tunnin työviikot, joten palkkatodistus täytyy olla niin pitkältä ajalta, että todistuksessa on palkkatiedot yhteensä vähintään 26 viikon ajalta työsuhteen päättymisestä taaksepäin laskettuna. Palkkatodistuksessa täytyy olla työnantajan yhteystiedot, y-tunnus ja palkkatodistuksen antajan tiedot.

Palkkatodistuksen lisäksi työttömyyskassa tarvitsee seuraavat liitteet:

 • Irtisanomisilmoitus, jos jäsen on irtisanottu
 • Työsuhteen päättämistä koskeva sopimus, jos sellainen on tehty
 • Työsopimus (kopio), jos jäsen on määräaikaisessa työsuhteessa ja hänet lomautetaan tai hän vastaanottaa osa-aikaisen työn
 • Lomautusilmoitus, jos jäsen on lomautettu
 • Palkkalaskelma tai palkkatodistus työttömyyden aikaisista tuloista (esim. osa-aikatyö tai keikkatyö). Osan kuukaudesta lomautetut lähettävät palkkalaskelman kuukausittain hakemustensa liitteenä. Palkkalaskelma täytyy lähettää myös siinä tapauksessa, vaikka lomautus olisi kertaluontoinen. Palkkalaskelmasta tarkastetaan, että lomautuspäiviltä on vähennetty palkka.
 • Kopio henkilökohtaisesta verotuspäätöksestä selvitysosineen, jos jäsenellä on tuloa maataloudesta, metsätaloudesta tai muusta yritystoiminnasta. 
 • Päätös sosiaalietuuksista, esim. kotihoidon tuesta tai osatyökyvyttömyyseläkkeestä

Kassa saa verotiedot suoraan verottajalta. Palkkaa varten myönnettyjen verokorttien ennakonpidätys on verohallinnon päätöksen mukaan vähintään 25 prosenttia, vaikka pidätysprosentti olisi verokortissa pienempi.  Muutosverokortin etuutta varten saat tilattua suoraan verottajan asiointipalvelusta, jos palvelussa valitaan Työttömyyskassa Pro verotietojen saajaksi. Etuutta varten myönnetyn muutosverokortin ennakonpidätys pidätetään muutosverokortin mukaisesti ilman korotusta.

Jäsenen tulee tarkistaa, että hakemuksen mukana on tarvittavat liitteet, ennen kuin ne lähetetään työttömyyskassaan. Puutteelliset liitteet viivästyttävät aina ansiopäivärahan käsittelyä. Etuushakemukset sekä liitteet skannataan työttömyyskassassa. Siksi postitse lähetettyjä hakemuksia ja liitteitä ei kannata niitata, teipata tai liimata toisiinsa, koska niput joudutaan avaamaan skannausvaiheessa.

TE-toimistoon täytyy ilmoittaa mahdolliset sairauslomat ym. työttömyydestä poikkeavat jaksot. Myös esimerkiksi opiskelu tai yli kaksi viikkoa kestävä kokoaikatyö on ilmoitettava TE-toimistoon. TE-toimistoista saa tarkempaa tietoa näistä asioista.