Yleistä sovitellusta päivärahasta

Soviteltu ansiopäiväraha tasoittaa osa-aikaisesta työstä aiheutuvia ansionmenetyksiä kokoaikatyöhön verrattuna. Soviteltua ansiopäivärahaa voidaan maksaa jäsenelle,

  • jonka päivittäistä työaikaa on lyhennetty lomautuksen takia,
  • joka on vastaanottanut enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön,
  • joka työllistyy yrittäjänä tai omassa työssä enintään kaksi viikkoa 
  • jolla on tuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta tai omasta työstä (yritystoiminnan mahdollinen sivutoimisuus tutkitaan TE-toimistossa),
  • joka tekee osa-aikatyötä. Jos työajan lyhentäminen on tapahtunut työntekijän aloitteesta, ei soviteltua ansiopäivärahaoikeutta ole.

Lomautustilanteessa työpäivät jätetään maksamatta ja jäsen ei ole sovitellun päivärahan piirissä, jos hän tekee keikkatyötä omalle työnantajalleen, toisin sanoen työnantaja kutsuu satunnaisesti töihin lomautuksen aikana.  

Soviteltu ansiopäiväraha maksetaan viideltä päivältä viikossa, myös työpäiviltä. TE-toimistossa täytyy olla kokoaikatyönhakijana.

Sovitellun ansiopäivärahan maksamisen ehtona on lisäksi, että työaika on maksimissaan 80 % alalla kokoaikaisesti toimivan työajasta. Pelkkä palkkatulojen vähyys, väheneminen tai lyhennetty työaika ei suoraan oikeuta soviteltuun ansiopäivärahaan.

Osa-aikatyössä työaikaa seurataan samalta ajalta kuin ansiopäivärahaa haetaan eli kalenterikuukauden tai neljän kalenteriviikon tarkastelujaksoina, joten työajan pitää lyhentyä tämän tarkastelujakson sisällä.

Jos jäsen on lomautettu lyhennetylle työpäivälle, työajan lyhentymistä seurataan kalenteriviikoittain. 

Jos työaikaa on lyhennetty vähintään yhdellä tai useammalla kokonaisella päivällä viikossa, maksetaan lomautuspäiviltä täysimääräinen ansiopäiväraha. Tällöin työaika voi olla enintään 80 % alan enimmäistyöajasta kalenteriviikossa. Käytännössä jäsenellä voi olla enintään neljä työpäivää, yksi lomautuspäivä ja kaksi palkatonta päivää kalenteriviikossa, jotta ansiopäivärahaa voidaan maksaa. Jos taas jäsenellä on lyhennetyn työviikon lisäksi muuta tuloa, esimerkiksi yritystoiminnasta saatua tuloa, ansiopäivärahaa maksetaan soviteltuna päivärahana.    

Työajan täytyy olla luotettavasti valvottu, jotta soviteltua ansiopäivärahaa voidaan maksaa. Esimerkiksi provisiopalkka-alalla työskenteleville ei voida maksaa soviteltua ansiopäivärahaa, jos työskentely tapahtuu kotona, vaikka saadut tulot olisivatkin vähäiset.

Jos jäsen työskentelee sellaisella työalalla, jossa käytetään työajan tasoittumisjaksoja (esim. jaksotyö), soviteltua ansiopäivärahaa voidaan maksaa, jos työaika ei tasoittumisjakson aikana ylitä 80 % alan normaalista työajasta.

Jäsenelle kertyy 26 viikon työssäoloehtoa normaalisti myös sovitellun päivärahan ajalta, jos työaika on vähintään 18 tuntia viikossa. Kun 26 viikkoa täyttyy, ansiopäivät nollataan. Ansiopäivärahaa ei kuitenkaan määritellä uudelleen tässä vaiheessa, jos päivärahan enimmäisaika alkaa vuoden kuluessa edellisen enimmäisajan alkamisesta, ja päiväraha on määritelty edellisen enimmäisajan alkamisen yhteydessä. Samoin omavastuuaikaa ei aseteta uudelleen, jos uusi enimmäisaika alkaa vuoden kuluessa edellisen enimmäisajan alkamisesta, ja myös omavastuuaika on asetettu silloin. Jos päiväraha määritellään uudelleen ja määrittely tehdään ennen enimmäisajan täyttymistä, määrittelyssä on 80 prosentin suojaus. Tästä on kerrottu tarkemmin kohdassa Päivärahan uudelleen määrittely.