Muut työllistymistä edistävät palvelut

Työllistymistä edistävien palveluiden ajalta maksetaan työttömyyspäivärahaa. Omaehtoinen koulutus ja työvoimakoulutus ovat myös työllistymistä edistäviä palveluita, joista on kerrottu erikseen. Näiden lisäksi työllistymistä edistäviä palveluita ovat

  1. kokeilu (työkokeilu työpaikalla tai koulutuskokeilu oppilaitoksessa)
  2. työnhakuvalmennus
  3. uravalmennus
  4. kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu kuntouttava työtoiminta  
  5. kotoutumisen edistämisestä annetun lain 22-24 §:ssä tarkoitettu omaehtoinen opiskelu 

Työllistymistä edistävien palveluiden ajalta maksettava työttömyyspäiväraha kuluttaa enimmäisaikaa normaalisti. Työttömyyspäivärahaa maksetaan vain palveluun osallistumispäiviltä. Palveluiden ajalta työttömyyspäiväraha maksetaan korotetulla ansio-osalla korotettuna, jos palvelusta on sovittu työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa. Korotettuna työttömyyspäivärahaa maksetaan enintään 200 päivältä. Lisäksi jäsenellä on mahdollista saada verotonta kulukorvausta palveluun osallistumispäiviltä omaehtoista koulutusta lukuun ottamatta. Jäsenen täytyy olla kokoaikatyönhakijana TE-toimistossa palvelun aikana.

Poissaolopäiviltä voidaan maksaa työttömyyspäivärahaa, jos poissaolon syynä on

  • sairaus
  • alle 10-vuotiaan lapsen sairaus (enintään neljä päivää)
  • työhaastattelu tai muu tähän rinnastettava työllistymiseen liittyvä syy
  • julkisen luottamustoimen hoitaminen

Jäsenen täytyy ilmoittaa työttömyyskassalle työttömyyspäivärahaa hakiessaan, jos hän on ollut poissa palvelusta. Työttömyyskassalle täytyy myös ilmoittaa syy palvelusta poissaololleen.

Jos jäsen ei voi osallistua palveluun sairastumisensa vuoksi, työttömyyskassa maksaa työttömyyspäivärahaa poissaolopäiviltä ilman todistusta, jos sairaus kestää enintään kolme päivää. Jos sairaudesta johtuva poissaolo kestää yli kolme päivää, työttömyyskassalle täytyy toimittaa kopio lääkärin- tai terveydenhoitajan todistuksesta. Jos jäsen ei toimita todistusta pyynnöstä huolimatta, työttömyyspäiväraha voidaan hylätä neljännestä poissaolopäivästä lukien. Jäsenen täytyy hakea sairauspäivärahaa Kelasta, jos sairausloma kestää pidempään, sillä työttömyyskassa voi maksaa työttömyyspäivärahaa vain Kelan sairauspäivärahan omavastuuajalta.

Jos jäsen on poissa palvelusta alle 10-vuotiaan lapsensa sairauden vuoksi, työttömyyskassalle riittää jäsenen oma ilmoitus lapsensa sairaudesta. Tällöin työttömyyskassa maksaa työttömyyspäivärahan neljältä poissaolopäivältä. Jos lapsen sairaus jatkuu tämän jälkeen, työttömyyspäiväraha voidaan hylätä viidennestä poissaolopäivästä lukien.

TE-toimistosta voi kysyä tarkemmin eri palveluista. TE-toimisto antaa työttömyyskassalle lausunnon, jossa ilmoitetaan palveluun osallistumisesta. Työttömyyspäivärahaa haetaan työttömyyskassalta samalla hakemuksella kuin millä jäsen on hakenut työttömyyspäivärahaa työttömyysajalta.